افراز زمین کشاورزی مشاع

زمانی که زمین کشارزی به صورت مشاعی باشد. یعنی ملک دارای یک سند و یک پلاک ثبتی است. که در این زمین چندین نفر مالک هستند. و در این حالت هر فرد مالک قسمتی از زمین است. و زمانی که مالکین قصد تقسیم قانونی زمین را داشته باشند. یا اختلاف بین مالکین به وجود آمده باشد. و قصد جدا کردن زمین را داشته باشند. و باید افراز زمین کشاورزی که به صورت مشاع است. توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری انجام گیرد.

به منظور تقسیم زمین بدون اختلاف بین مالکین املاک مشاعی یا تقسیم یک قطعه زمین شش دانگ به قطعات کوچکتر باید تفکیک اراضی انجام شود. تا بر اساس مساحت ها و طرح دلخواه یا بر اساس موقعیت هر ملک این تقسیم بندی انجام گیرد. که برای همین باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. و بر اساس نقشه های تهیه شده برای اخذ سند تک برگ شش دانگ برای هر قطعه اقدام شود. که حاصل کار تفکیک تهیه نقشه یو تی ام هر فطعه و تعیین موقعیت آن در زمین مادر است.

چه زمان نیاز به افراز زمین است؟

افراز زمین یک کار قانونی است و از طریق روش های تقسیم زمین با قانون انجام می گیرد. که برای این کار باید با توجه به نوع تقسیم بندی به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کرد. کارشناس با دسترسی به اطلاعات ثبتی و نقشه های موجود کار تقسیم زمین را برای مالکین انجام می دهد. و با توجه به مدارک موجود قطعه تحت مالکیت هر فرد مشخص می گردد. و موقعیت آن بر روی زمین از طریق نقشه یو تی ام تعیین می شود.

نحوه انجام افراز زمین

برای انجام افراز زمین باید در ابتدا از زمین مادر و یا همان زمین کلی نقشه یو تی ام تهیه شود. تا با توجه به نقشه تهیه شده. اطلاعات ملک از قبیل موقعیت ملک بر روی کره زمین و مساحت دقیق آن مشخص گردد. و در ادامه با تهیه نقشه ثبتی موقعیت هر قطعه مشاعی در زمین مشخص گردد. در نهایت نقشه یو تی ام هر قطعه نیز تهیه شود. و در نقشه مادر جانمایی گردد. و گزارش افراز زمین نیز تهیه شود. این گزارش  توسط کارشناس رسمی ممهور می شود. برای اخذ سند تک برگ برای هر قطعه و جدا کردن زمین به متقاضی داده می شود. و با جدا کردن قطعه زمین از طریق میخ کوبی و دیوار کشی تحدید حدود می شود. و این حدود برای ملک تثبیت می شود.

جابه جایی قطعات تفکیکی

جا به جایی قطعات تفکیکی به معنای عدم استقرار هر قطعه از زمین در محل مکانی خود می باشد. ناشی  از اشتباه در پیاده کردن یک یا دو قطعه از قطعات تفکیکی است. که به علت عدم دقت و توجه نکردن به نقطه ثابت در نقشه تفکیکی رخ می دهد. قطعات دیگر نیز به تبعیت از وضعیت غلط استقرار قطعه اشتباه پیاده شده است. و این امر سبب می شود. که چندین قطعه در حد فاصل دو نقطه ثابت درمحل مکان واقعی خود استقرار پیدا نکنند.

نقاط a,b,c,d  یک قطعه زمین که از تلاقی دو ضلع در جهت شمال و دو ضلع در جهت شرق به دست آمده اند. و مساحت قطعه را در خود محاط کرده اند. دارای طول و عرض هستند. x,y طول و عرض نقطه هستند. مکان نقطه را تلاقی طول و عرض آن تعیین می کند. پس با تغییر دراندازه ی x یا y محل نقطه نیز تغییر یافته و جا به جا می شود.

x,y هرنقطه اززمین طول و عرض جغرافیایی آن درسطح کره زمین است. محل تلاقی طول و عرض نقاط، محل نقاط و اتصال نقاط درسطح خط، و پیوند خطوط به همدیگر مساحت را که در هندسه مسطحه صفحه است نشان می دهد.در نتیجه قطعه زمینی که در محدوده بین خطوط اضلاع محصور است. مشخصات مختص به خود را داراست. و این مشخصات به زبان ریاضی مختصات صفحه است. مختصات قطعه آن را با دقت در جایی از این کره خاکی قرار می دهد. و مکانی دیگر برایش متصور نیست.

زمینی به قطعات زیاد تفکیک و قطعات درحد فاصل خیابان های احداثی قرار می گیرند. برای اقدام به احداث و ایجاد بنا در قطعه باید چهار نقطه آن باتوجه به نقشه تفکیکی وفاصله ای که در دو جهت با خیابان های جانبی دارد. مشخص و از اتصال آن ها چهار راس قطعه و مساحت محاط در بین خطوط چهار راس یعنی مساحت قطعه معلوم گردد.

جانمایی زمین

جانمایی زمین هایی که دارای سند های قدیمی هستند. یا دارای قولنامه هستند که پلاک ثبتی و حدود اربعه آن ها مشخص است. برای بررسی حدود آن ها یا تعیین جای دقیق آن ها که مالک از موقعیت آن بی خبر است. انجام می شود. که کارشناسان رسمی امور ثبتی متخصص در این امر با توجه به نقشه های اداره ثبت که مصوب این کار هستند. کار جانمایی را انجام می دهند.

برای انجام جانمایی زمین باید مراحل ذیل طی شود

 1. بررسی اسناد و مدارک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی
 2. تهیه نقشه موجود در اداره ثبت بر اساس پلاک ثبتی سند
 3. تهیه نقشه یو تی ام این نقشه ثبتی و پلاک ثبتی مذکور
 4. نهایی کردن نقشه با توجه به اطلاعات مد نظر
 5. مهر و امضا آن به منزله اعتبار نقشه

از نقشه حاصل می توان در انجام امور اداری ملک در اداره ثبت و تهیه سند تک برگ برای ملک استفاده کرد تا اختلافات سند قدیمی دیگر به وجود نیاید. تا در ادامه با تثبیت حدود ملک دیوار کشی نیز به طور دقیق با استفاده از ابزار نقشه برداری انجام شود.

تعریف عرصه و اعیان

عرصه و اعیان تعاریفی که وضع شکلی اعیان را بیان می کند. مثلا در باغ، درختان در مزارع، محصول در زمین کشاورزی، علوفه و یا بنا و ساختمان احداثی بر روی عرصه همگی اعیان هستند. راجع به ماهیت اعیان و این که ماهیتا اعیان چیست؟ و در کجای زمین جا دارد؟ الزاما باید روی عرصه باشد. یا مکانی دیگر نیز برای استقرار آن متصور است. اعیان چه رابطه حقوقی با مالک زمین می تواند داشته باشد. و چه مشخصاتی از نظر دارا بودن بعد برای او قابل تصور است. بحثی به میان نیامده است.

اگر به وجود اعیان به عنوان شی اعتقاد پیدا کنیم. به ضرورت وجود باید ابعادی برای آن قائل شویم. زیرا وجود شی مادی لازمه اش وجود بعد است. با این توصیف اعیان را میتوان چنین تعریف کرد. اعیان محدوده ای شش وجهی از زمین است. محاذی عرصه در تحتانی یا فوقانی یا در هر دو که منابعی را در خود محاط کرده است.

افراز و تفکیک

تقسیم  قطعه اصلی به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند.برای قطعات تفکیک شده به صورت مفروز صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه تنظیم و تنظیم تقسیم نامه انجام می شود. امور تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود که شامل مساحت و حدود اربعه قطعات تفکیک شده برای تنظیم سند مالکیت برای قطعات می باشد.

انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی به منظور تقسیم بندی یک زمین به صورت توافقی یا قانونی است. که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و با استفاده از تجهیزات به روز نقشه برداری انجام می شود. و در نهایت هر قطعه تقسیم شده دارای مرز های مشخص و نقشه یو تی ام می شود. و این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا می شود.

افراز به منظور تقسیم بندی قانونی یک مال است. که افرادی بر سر یک ملک به صورت مشاع مالکیت دارند و تقسیم بندی زمین به صورت توافقی انجام نشده و مالکین می خواهند. بر اساس سهم هر مالک و به صورت قانونی این کار انجام شود. اما در تفکیک تقسیم بندی با توافق طرفین انجام می شود. و این تقسیم بندی بعد از انجام توافقات توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود.

برای انجام افراز و تفکیک زمین به صور قانونی و یا توافقی با حضور در محل زمین و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک اندازه گیری ها و برداشت مختصات انجام می شود. و در نهایت با توجه به مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه یو تی ام از زمین مادر و هر قطعه تقسیم شده انجام می شود. با چاپ این نقشه و مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری میتوان برای صدور سند برای هر قطعه اقدام کرد. و در این صورت پلاک ثبتی زمین مادر باطل و برای هر قطعه پلاک ثبتی جدید صادر می شود. این پلاک ثبتی در سند تک برگ  صادر شده نیز درج می شود.

تفاوت افراز و تفکیک

تفکیک  زمین و آپارتمان سابقه طولانی در اداره ثبت دارد و جایگاه خود را در ثبت تثبیت کرده  است و  در  آن  مفروزات، مشاعات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قوانین و بخشنامه های ثبتی مشکلات برطرف شده است. افراز  تقسیم ملک مشاع و تعیین سهام آن برای هر مالک میباشد و قطعات به نسبت سهم اختصاص داده می شود.

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی :

افراز و تفکیک هر دو به معنای تقسیم زمین هستند. اما در عمل باهم تفاوت دارند. که در ادامه با تعرف هر کدام و نجوه انجام آن ها تفاوت این دو مشخص می گردد.

 • در تفکیک ملک با داشتن مالک قابل تفکیک است. اما افراز برای ملک مشاع قابل انجام است.
 • تفکیک با رضایت مالک انجام می شود. و افراز به دلیل عدم رضایت و وجود اختلاف انجام می شود.
 • در تفکیک سهم مالکان بسیار اهمیت ندارد. ولی در افراز توجه به سهم مالک باید رعایت شود.
 • در تفکیک تقسیم ملک صورت می پذیرد. و در افراز تقسیم ملک با تعیین سهام انجام می شود.
 • تنظیم تقسیم نامه بعد از تفکیک ضروری می باشد. و در غیر این صورت باید تقاضای افراز نمایند.
 • تفکیک در اداره ثبت انجام می گردد. ولی افراز در اداره ثبت و دادگاه انجام می شود.
 • در تفکیک صورت جلسه تفکیکی تنظیم می شود. و در افراز رای صادر می شود.
 • در تفکیک مسامحه می شود. و در افراز اجبار حاکم است.
 • اعتراض بر تفکیک در اداره ثبت رسیدگی می شود. و اعتراض در افراز در دادگاه بررسی می شود. برای تهیه نقشه های تفکیک و افراز به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

افراز زمین کشاورزی مشاع

افراز و تفکیک زمین

افراز و تفکیک زمین به منظور تقسیم زمین به قطعات کوچکتر انجام می شود. که برای انجام این امور نیاز به تجهیزات نقشه برداری است. و باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود. تا با توجه به نوع تقسیم که افراز براساس قانون است. و تفکیک به صورت داوطلبانه و به دلخواه مالک باید اقدام به انجام این کار کرد. و نقشه یو تی ام از هر قطعه تهیه کرد.

زمین هایی که به صورت موروزی به فرزندان واگذار می شود. و هر فرزند به نسبت خود از زمین سهم میبرد. یا زمین های مشاعی که سهم هر نفر به صورت دانگ مشخص شده است. و این تقسیم که بر اساس قانون است را افراز می گویند. در صورتی که مالکی زمین با متراژ بالا داشته باشد. و قصد تقسیم زمین به قطعات کوچکتر و فروش هر قطعه را داشته باشد. را تفکیک می گویند. که در هر صورت باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. تا با توجه به تهیه نقشه یو تی ام از زمین باید این کار انجام شود

در هر دو صورت افراز و تفکیک زمین باید در ابتدا نقشه یو تی ام از زمین تهیه شود. تا بر اساس این نقشه یو تی ام مساحت دقیق در حد سانتی متر از ملک مشخص شود. و در ادامه در صورت افراز زمین بر اساس سهم هر نفر مساحت تعیین می شود. در قالب تقسیم نامه تهیه می شود.

افراز و تفکیک زمین در تهران

افراز و تفکیک زمین در تهران به منظور تقسیم بندی یک زمین است. که یا به صورت مشاعی است. و یا این که دارای یک مالک است. مالک قصد تقسیم بندی زمین و غروش هر قطعه را دارد. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و پیاده سازی گوشه های زمین انجام شده و نقشه یو تی ام از زمین مادر و هر قطعه بصورت جداگانه نیز صادر می شود.

زمین هایی وجود دارند که دارای چند مالک هستند. و این در اصطلاح به این زمین ها زمین های مشاعی گفته می شود. که مالیت هر نفر بر اساس مساحت و یا دانگ مشخص است. و در حال حاضر قصد تقسیم بندی زمین خود را دارند. که این کار باید طبق قانون انجام شود. یا به صورت تعیین میزان سهم دختر و پسر و یا تعیین محل مکلک از طریق نقشه های ثبتی انجام می شود. که در نهایت کار بر روی زمین میخ کوبی می شود. تا حریم و مرزهای ملک مشخص گردد. که به این کار افراز زمین می گویند.

از طرفی دیگر زمین هایی با مساحت های بالا وجود دارد. که مالک قصد تقسیم بندی زمین و فروش قطعات را دارد. که در این صورت به شکل دل خواه تقسیم بندی بر اساس مساحت های اعلام شده توسط مالک انجام می شود. و بر روی زمین مشخص می گردد . تمامی این امور با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مانند جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و یا دوربین ها انجام می شود. تا با تهیه این نقشه ها زوایای ملک نیز در نظر گرفته شود. و بتوان از این طریق به مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واحد دست پیدا کرد.

تفکیک زمین و تهیه نقشه UTM

تفکیک زمین و تهیه نقشه UTM به منظور تقسیم زمین های با متراژ بالا به قطعات کوچکتر انجام می شود. و از هر قطعه به صورت جداگانه نقشه یو تی ام تهیه می شود. که این این نقشه ها از جمله مدارک مهم برای اخذ سند تک برگ برای هر قطعه می باشد. و برای انجام این امور باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. و کارشناس با استفاده از تجهیزات نقشه برداری این کار ها را انجام می دهد.

زمانی که مالک قصد تقسیم زمین خود به قطعات کوچکتر را داشته باشد. و این کار به دل خواه مالک انجام شود اصطلاحا تفکیک زمین می شود. برای انجام اینکار باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. کارشناس با استفاده از تجهیزات نقشه برداری این کار را انجام می دهد.

برای انجام تفکیک زمین باید در ابتدا نقشه یو تی ام زمین اصلی با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و با حضور در محل ملک و ترسیم آن انجام شود. تا مساحت دقیق در حد سانتی متر زمین با در نظر گرفتن ابعاد و زوایای ملک به دست آید. که و در ادامه با توجه به مساحت های مد نظر مالک و طرح مد نظر کار تفکیک زمین انجام شود. و با تعیین مختصات های هر قطعه مجددا در محل ملک بر روی زمین پیاده سازی شود. و میخکوبی انجام شود.

با تعیین مرزهای هر قطعه دیوار کشی و جدا سازی آنها انجام شود. و نقشه UTM یو تی ام از هر قطعه تهیه و موقعیت آن در قطعه اصلی نیز مشخص می شود. تا برای اخذ سند تک برگ برای هر قطعه به صورت جداگانه اقدام شود. و پلاک ثبتی قطعه اصلی باطل و مجددا برای هر قطعه پلاک ثبتی جدید صادر شود.

 • تفکیک زمین:

اما در تفکیک زمین تقسیم با توجه به دلخواه مالک یا با تصمیم گیری تمام شرکا و مالکین انجام می گیرد. که در این نوع از تقسیم زمین در صورتی که ملک مشاعی نباشد. باید قدر السهم شهرداری از زمین نیز تعیین گردد. و قبل از هر گونه تفکیک اراضی مساحت مد نظر جدا شود. که در این صورت نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و صدور ابلاغیه نیست. و تنها با مراجعه به اداره ثبت کار تفکیک اراضی انجام می گیرد. همچنین لازم به ذکر است. که مفهوم تفکیک زمین با تفکیک آپارتمان نیز متفاوت است.

مراحل تفکیک زمین

 • مراجعه به اداره ثبت و درخواست تفکیک زمین
 • تعیین قدرالسهم شهرداری
 • تهیه نقشه های یو تی ام مربوط به زمین مادر و تفکیک اراضی انجام شده
 • ارسال مدارک به اداره ثبت و تشکیل پرونده
 • طی کردن مراحل اخذ سند تک برگ برای هر قطعه

تفکیک زمین مسکونی توسط کارشناس مجرب نقشه برداری

تفکیک زمین مسکونی توسط کارشناس مجرب نقشه برداری برای تهیه نقشه پایان کار و اداره ثبت اسناد توسط مهندسین مجرب عمران و نقشه برداری دارای تائیدیه از نظام مهندسی و زیر نظر کارشناس رسمی دادگستری تهیه نقشه جهت صدور و تطابق با پایان کار مورد تائید شهرداری و تهیه نقشه جهت سند تک برگی مورد تائید اداره ثبت اسناد کشور، عملیات نقشه برداری تفکیک زمین مسکونی با رعایت ضوابط مربوطه با تجهیزات نقشه برداری دوربین توتال استیشن لیزری و متر لیزری توسط کارشناسان و مهندسین نقشه برداری دارای پروانه نظام مهندسی زیر نظر کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی در اسرع وقت و دقت با قیمت مناسب برای متقاضیان محترم انجام می پذیرد.

برای تفکیک زمین بر اساس طرح و مساحت های دلخواه مالک در ابتدا نقشه زمین اصلی تهیه می شود. و بعد از آن تقسیم زمین انجام هر قطعه بر روی زمین مسخ کوبی می شود که برای اخذ سند تک برگ برای هر قطعه اقدام شود.

افراز زمین:

در افراز زمین اختلاف بین مالکین وجود دارد. که معمولا به صورت املاک مشاعی است. یا اینکه قرار است ملکی از طریق انحصار وراثت بین وراث تقسیم شود. و به همین دلیل باید بر اساس قانون کار تقسیم زمین انجام گیرد. تا تعیین موقعیت و تقسیم زمین به صورت دقیق انجام شود. که دو ارگان وظیفه انجام افراز زمین را دارند.

 1. مراجع قضایی مستقر در محل ملک
 2. اداره ثبت مربوط به منطقه

اما در افراز ملک زمانی می توان به اداره ثبت مراجعه کرد. که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد. در غیر این صورت باید از طریق مراجع قضایی ابلاغیه جهت افراز زمین صادر گردد.

هزینه افراز زمین

هزینه افراز زمین برای تعیین سهم هر نفر از یک زمین که به صورت ارثیه واگذار می شود. یا در زمین های مشاعی که سهم هر فرد به صورت دانگ مشخص است. انجام می شود. که این نوع از تقسیم بندی که بر اساس قوانین انجام می شود را افراز میگویند. و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و نقشه یو تی ام از هر قطعه تهیه می شود. زمین هایی که به صورت مشاعی هستند.

و یا زمین به صورت ارثیه به تعدادی از فرزندان رسیده باشد. باید بر اساس قوانین موجود تقسیم بندی انجام شود. که به این نوع از تقسیم بندی افراز زمین گفته می شود. و برای انجام افراز و تهیه تقسیم نامه باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. و در نهایت گزارش  توسط کارشناسان رسمی دادگستری مربوطه مهر و امضا شود.

برای انجام افراز ابتدا باید با تهیه نقشه از عرصه زمین مساحت دقیق در حد سانتی متر تعیین شود. و در ادامه با توجه به سهم هر فرد تقسیم انجام و میزان مساحت هر فرد تعیین شود. تا در ادامه با تهیه گزارش برای انجام امور قضایی و اداری ملک اقدام و سند تک برگ برای هر فرد صادر شود. و در نهایت برای طراحی زمین به براساس مساحت ها و انجام جدا سازی هر قطعه و میخ کوبی و دیوار کشی زمین اقدام شود. و با تثبیت حدود هر قطعه و اخذ سند تک برگ برای هر قطعه سند قدیمی ملک و پلاک ثبتی باطل و برای هر قطعه سند جدید و پلاک ثبتی جدید صادر می شود.

مراحل افراز زمین

 • استعلام وضعیت ثبتی ملک و بررسی آن
 • بررسی پاسخ استعلام ملک
 • برگزاری جلسه رسیدگی به ملک
 • مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و نماینده
 • در صورتی که ملک قابل افراز باشد. کارشناس مربوطه سهم هر یک از شرکا را اعلام می نماید.
 • در صورت غیر قابل افراز بودن ملک دادگاه حکم غیر قابل افراز می‌دهد.

موارد منع افراز زمین

 1. هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
 2. تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست.
 3. اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، جایز نیست. ( نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد)
 4. هر گاه عمل افراز وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست.
 5. یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
 6. شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند.
 7. تقسیم به موجب قانون منع شده باشد. مثلاً طبق آیین نامه ه­ای تفکیک و تقسیم باغات به کمتر از ۱۰ هکتار ممنوع شده است.

انجام افراز و تفکیک زمین کشاورزی

انجام افراز و تفکیک زمین کشاورزی با تهیه نقشه های یو تی ام و تهیه تقسیم نامه به همراه مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. که برای انجام تقسیم بندی زمین بر اساس قانون افراز و به دلخواه مالک را تفکیک می گویند. که در ابتدا باید نوع تقسیم بندی زمین مشخص شود.

افراز زمین به منظور تقسیم بندی زمین بر اساس قانون که بین وراث است. یا اینکه ملک دارای سند مشاعی است. که سهم هر مالک به صورت دانگ مشخص شده است. انجام می شود. و تفکیک زمین به منظور تقسیم بندی زمین بر اساس مساحت و طرح دل خواه مالک انجام می شود. که معمولا برای تقسیم بندی زمین و واگذاری و فروش هر قطعه انجام می شود.

برای انجام افراز و تفکیک باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. تا با توجه به نوع تقسیم بندی کار انجام شود. و در هر دو حالت باید در ابتدا مساحت دقیق عرصه ملک با توجه به زوایای ملک با تهیه نقشه یو تی ام تعیین شود. بعد از آن بر اساس نوع تقسیم بندی کار انجام و در صورت افراز زمین تقسیم نامه تهیه و همراه با نقشه های مربوطه توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

افراز زمین

افراز و تفکیک زمین مسکونی برای انجام تقسیم بندی زمین انجام می شود. که افراز به منظور تقسیم زمین بر اساس قوائد و قوانین است و تفکیک زمین بر اساس مساحت و طرح دلخواه مالک انجام می شود. برای تمامی این امور باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. که تخصص لازم را در این زمینه دارند.

از آنجا که زمین با کاربری مسکونی ارزش مالی بالاتری نسبت به زمین های کشاورزی دارد. و در صورتی که زمین به صورت مشاعی باشد. سهم هر فرد به صورت دانگ مشخص شده باشد. و یا اینکه ملک به صورت ورثه ای به تعدادی از فرزندان رسیده باشد. باید بر اساس قانون تقسیم زمین انجام شود. و مساحت تحت مالکیت هر فرد مشخص شود. که در این حالت در ابتدا نقشه دقیق عرصه ملک تهیه می شود. و مساحت دقیق عرصه مشخص می شود. و در مرحله بعدی نسبت به تقسیم بندی زمین و تعیین مساحت هر فرد اقدام و در نهایت تقسیم نامه تهیه می شود. که این تقسیم نامه بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

افراز زمین و سند تک برگ

افراز زمین و سند تک برگ برای هر قطعه با باطل کردن سند قدیمی ملک و صدور پلاک ثبتی جدید برای هر قطعه انجام می شود. که در نهایت افراز زمین تقسیم نامه نیز تهیه و طبق آن مساحت تحت تصرف هر فرد تعیین می شود.

زمانی که تقسیم بندی زمین بین افرادی انجام شود که مالکین زمین هستند. و میخواهند بر اساس قانون این تقسیم بندی انجام شود. باید زمین افراز شود. که در این صورت باید سهم هر فرد مشخص باشد. که بصورت زمین مشاعی است. و یا بر اساس تعداد فرزندان دختر و پسر باید زمین تقسیم شود. که برای همین باید اول زمین با توجه به زوایای دقیق و مساحت آن تقسیم بندی انجام شود.

باید در ابتدا نقشه یو تی ام تهیه تا حد و حدود و زوایای زمین اصلی تعیین شود. و در ادامه با توجه به این زمین و قوانین موجود افراز زمین انجام شود. با تهیه تقسیم نامه و تایید آن طراحی زمین با توجه به مساحت ها انجام شود. در نهایت نقشه UTM از هر قطعه تهیه شود. و با توجه به این نقشه ها برای اخذ سند برای هر قطعه به نام مالک و اخذ پلاک ثبتی جدید اقدام شود.

تهیه گزارش برای افراز زمین کشاورزی

زمانی که نیاز باشد تقسیم زمین بر اساس قانون انجام گیرد. باید در اصل افراز زمین انجام گیرد. که انجام این کار همراه با تهیه گزارش است. و توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. که گزارش نیز مهر و امضا گردد. برای همین منظور تهیه گزارش برای افراز زمین کشاورزی یا زمین با هر کاربری دیگر باید به کارشناس رسمی مراجعه گردد.

زمین های کشاورزی که معمولا در مساحت های بالا هستند. و دارای چند مالک و زمانی که این زمین به صورت ارث به چند نفر واگذار شود باید تقسیم بندی بر اساس قانون انجام گیرد. که در اصل افراز زمین انجام می شود. تا تقسیم بندی دقیق باشد. و در این صورت باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه گردد.

برای همین باید با توجه به تهیه نقشه یو تی ام از زمین کشاورزی معرفی و یا جانمایی پلاک ثبتی سند به مساحت دقیق آن دسترسی پیدا می شود. که با توجه به نامه دادگستری کار افراز و تقسیم بندی زمین انجام می گیرد. تا با تقسیم زمین مساحت تحت مالکیت هر فرد مشخص گردد. و در قالب گزارش تهیه شود. که با تهیه این گزارش برای افراز زمین کشاورزی و با نهایی شدن توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا می گردد. تا با تایید آن در مرحله بعد برای جدا سازی هر قطعه و تثبیت مرز ها و موقعیت آن اقدام شود. و با انجام میخ کوبی و دیوار کشی مرز های بین قطعات تثبیت می شود. و در نهایت با اخذ سند تک برگ برای هر قطعه سند قدیمی آن باطل می گردد و برای هر قطعه پلاک ثبتی جدید صادر می شود.

منظور از تفکیک آپارتمان چیست؟

تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد. و در این نوع از تفکیک زمانی اقدام می شود. که مالکین قصد اخذ سند تک برگ برای هر واحد را داشته باشند. یا اینکه برای انجام معاملات ملکی نیاز به مساحت دقیق هر واحد باشد.

برای انجام تفکیک آپارتمان تنها با متر کشی داخل واحد و با توجه به ضخامت دیوار ها و قوانین ساخت و ساز ملک برای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان اقدام می شود. تا بر این اساس مساحت دقیق هر واحد مشخص گردد.

نحوه تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است

به موجب بند 375 مجموعه بخشنامه های ثبتی: در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اظلاع و مساحت سند مالکیت آن صادر شده ، نقشه برداری مورد تفکیک و باقی مانده آن با رعایت جهات مذکور در صورت مجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است ، و باید از حدود مذکور در صورت مجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود . در صورت بروز اشکال ، گزارش و کسب تکلیف گردد.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *