رادین مپ
خانه / تامین دلیل

تامین دلیل

تامین دلیل برای سابقه احیا زمین

تامین دلیل برای سابقه احیا زمین

تامین دلیل برای سابقه احیا زمین که در حال حاضر جزء اراضی ملی قرار گرفته است توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی تهیه میشود که تهیه این تامین دلیل مستلزم بررسی و تفسیر دقیق عکسهای هوایی است که باید تهیه و بررسی شود تا با توجه به …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل اراضی کشاورزی

تهیه تامین دلیل اراضی کشاورزی

تهیه تامین دلیل اراضی کشاورزی به منظور اثبات ادعای سابقه احیا زمین به کار می رود که بر اساس تفسیر عکس های هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود تهیه و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری مربوطه مهر و امضا می شود …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل – اختلاف ملکی

تهیه تامین دلیل - اختلاف ملکی

تهیه تامین دلیل – اختلاف ملکی که بر سر ملک به وجود می آید با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک و تفسیر عکس های هوایی انجام میشود که برای حل اختلافات در نهایت باید گزارش برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا …

توضیحات بیشتر »

تامین دلیل – حل اختلافات ملکی

تامین دلیل - حل اختلافات ملکی

تامین دلیل – حل اختلافات ملکی که دادگاه دستور به تهیه این گزارش می دهد که باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و امضا شده باشد که تهیه این گزارش مستلزم بررسی اسناد و مدارک ملک و انجام جانمایی دقیق ملک و …

توضیحات بیشتر »

تامین دلیل برای دادگاه ملکی

تامین دلیل برای دادگاه ملکی

تامین دلیل برای دادگاه ملکی به منظور حل اختلافات ملکی که بر سر مرزهای ملک و یا سابقه زمین پیش می آید تهیه می شود که برای تهیه این تامین دلیل باید بررسی های لازم بر روی عکس های هوایی و مدارک ملک انجام شود که انجام کلیه این امور …

توضیحات بیشتر »

تامین دلیل برای اختلافات ملکی

تامین دلیل برای اختلافات ملکی

تامین دلیل برای اختلافات ملکی که بر سر سابقه زمین و یا مرز بندی های یک ملک اتفاق می افتد تهیه می شود که باید حتما با بررسی بر روی اسناد و مدارک ملک و همچنین تفسیر عکس هوایی این تامین دلیل تهیه شود و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه …

توضیحات بیشتر »

تامین دلیل توسط کارشناس رسمی

تامین دلیل توسط کارشناس رسمی

تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور حل اختلافات ملکی در دادگاه یا ارگانهای مرتبط با ملک و زمین و با بررسی اسناد و مدارک موجود و با استناد به عکس های هوایی سنوات گذشته انجام میشود که در نهایت بررسیهای انجام شده گزارش یا تامین دلیل …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل برای دادگاه ملکی

تهیه تامین دلیل برای دادگاه ملکی

تهیه تامین دلیل برای دادگاه ملکی به منظور حل اختلافات ملکی که بر سر مرز های دو ملک کنار هم و یا املاکی که جزء منابع ملی اعلام شده اند تهیه میشود که تهیه این تامین دلیل بر اساس تفسیر عکسهای هوایی و بررسی بر روی آنها انجام میشود که …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل برای دادگاه

تهیه تامین دلیل برای دادگاه

تهیه تامین دلیل برای دادگاه برای اختلافات ملکی با توجه به تفسیر عکس های هوایی و شواهد موجود توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می گیرد تا متقاضی با استفاده از این مدارک که در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل برای املاک

تهیه تامین دلیل برای املاک

تهیه تامین دلیل برای املاک با انجام تفسیر عکس های هوایی و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود که این تامین دلیل جمله مدارکی است که میتوان مالکیت یک ملک را در دادگاه ثابت کرد و منظور از تامین دلیل همان گزارش تفسیر عکسهای هوایی …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام