پلاک ثبتی-زمین های مشاع

در ابتدا باید گفت که پلاک ثبتی چیست. و زمین مشاعی به چه زمینی گفته می شود. تا بتوان به مفهوم پلاک ثبتی زمین های مشاعی دست پیدا کرد. و بتوان جانمایی این املاک و قطعاتشان را انجام داد. و یا حتی پلاک ثبتی و شماره قطعه قطعات مشاعی را اخذ کرد.

لازم به ذکر است که در صورت افراز زمین های مشاعی می توان برای این املاک سند جداگانه و با پلاک ثبتی جدید اخذ کرد.

پلاک ثبتی چیست ؟

پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی ملک که در سند های مالکیت درج شده است. مانند شناسنامه ملک عمل می کند. و حاصل اصلاحات اراضی است. که در زمان شاه زمین های اربابی به قطعات کوچکتر تقسیم شد. و قانون ارباب و رعیت دیگر وجود نداشت.

که بر این اساس هر قطعه مادر یک پلاک اصلی و هر قطعه تقسیمی یک پلاک فرعی تعلق گرفت. و طبق این تقسیم هر قطعه زمین دارای یک پلاک ثبتی معین و حدود و مرز های مشخص است. که تعیین کننده موقعیت ملک می باشد. و املاک در اداره ثبت بر اساس پلاک ثبتی هایشان شناخته می شوند.

پلاک ثبتی در کدام قسمت سند درج شده است؟

پلاک ثبتی در سند های قدیمی منگوله دار و سند های تک برگ هم به صورت عددی و هم به صورت حروف درج شده است.

در سند های قدیمی در صفحه نخست بالا سمت راست به صورت عددی درج شده است که با یک ممیز / از هم جدا شده است. که در سمت چپ ممیز پلاک اصلی و در سمت راست پلاک فرعی درج گردید است. و در صفحه دوم در قسمت مشخصات ملک نیز به صورت حروف درج گردیده. ولی به علت دست نوشته بودن سندهای قدیمی ناخوانا هستند.

اما در سند های تک برگ در قسمت مشخصات ملک درج شده است. و در پشت صفحه نیز در اول متن به صورت حروف درج گردیده است. که به صورت چاپی و کامپیوتری می باشد.

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی )

پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی است. که در صفحه اول و در قسمت مشخصات در سندهای منگوله دار و پلاک ثبتی به عنوان شناسنامه ملک شناخته می شود. و در ادارات ثبت نیز املاک را بر اساس پلاک ثبتی شناخته می شود. و از آنجا که در تهران هر منطقه و هر قسمت دارای یک پلاک اصلی جدا گانه است. برای تشخیص منطقه به پلاک ثبتی مراجعه می شود. و برای انجام امور مربوط به ملک مانند تهیه رونوشت سند یا انجام استعلام ملکی باید پلاک ثبتی ملک مشخص باشد.

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی از ملک یا نقشه تفکیکی نقشه هایی است. که موقعیت ملک را در یک محدوده نمایش می دهند. که نقشه تفکیکی املاک را بر اساس  پلاک ثبتی  نمایش می دهد.  و در نقشه های دیگر ملک ها بر اساس مختصات یو تی ام نمایش داده می شود.

پس نقشه هوایی که بر اساس پلاک ثبتی استعلام گرفته می شود. منظور همان نقشه تفکیکی است که بیشترین استفاده را در زمینه جانمایی ملک را دارد. زیرا در بحث جانمایی ملک گاهی مالک از آدرس دقیق ملک یا حریم و مرزهای ملک اطلاعات درستی ندارد. و نیاز است که ابتدا با استفاده از نقشه های تفکیکی حریم و مرزهای ملک و همچنین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود. و بعد از آن با یک عملیات زمینی تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود.

پس برای استعلام نقشه تفکیکی باید پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی ملک مشخص باشد. تا بر اساس این پللاک ثبتی استعلام گرفته شود. که شهرهای بزرگ مانند تهران از بیشترین تعداد  این نقشه های تفکیکی برخوردار هستند. ولی برای ملک هایی که نیاز به جانمایی دارند. و مالک آدرس دقیق ملک را به همراه مرزهای ملک را می داند. و سند ملک  را نیز می داند. تنها با یک عملیات زمینی برداشت مختصات و تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود.

اما نکته اینجا است. که زمانی که این نقشه ملک که تحت عنوان جانمایی ملک است. برای استفاده در ادارات دولتی باشد. باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است.

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران منظور نقشه ای است. که موقعیت یک ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد. و برای انجام این کار نیاز به بررسی مرزهای ملک است. که از طریق پلاک ثبتی در سند انجام می شود. که در کل به کار جانمایی پلاک ثبتی ملک معروف است.

پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند مالکیت است. که از این پلاک برای تعیین موقعیت و مرزهای ملک استفاده می شود. که این کار را برای املاک گمشده و یا املاکی که موقعیت دقیق مرزهای آنها نیاز به بررسی دارد. انجام می دهند که به این کار جانمایی پلاک ثبتی ملک می گویند.

برای انجام در ابتدا نیاز به اسناد و مدارک موجود از ملک است. که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود. و در نهایت با استعلام نقشه ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی سند و تهیه این نقشه و تبدیل آن به سیستم مختصات UTM موقعیت ملک تعیین می شود. و میتوان بر اساس این نقشه ثبتی و حدود اربعه در سند مرز های ملک تشکیل می شود. بر این اساس نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود.

در نقشه 1/2000 ام تهیه شده از سازمان نقشه برداری جانمایی می شود. این نقشه چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک از جمله صدور سند تک برگ اقدام کند. که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای یک ملک به شمار می رود.

استعلام پلاک ثبتی در تهران

تهیه پلاک ثبتی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی از طریق استعلام از اداره ثبت انجام می شود. که به این کار معکوس جانمایی پلاک ثبتی گفته می شود. و برای اخذ پلاک ثبتی باید با توجه به موقعیت ملک استعلام پلاک ثبتی ملک گرفته شود. و این پلاک یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که تعیین کننده موقعیت و حدود املاک است.

پلاک ثبتی ملک منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت هستند. که تعیین کننده موقعیت و حدود ملک بر روی کره زمین است. و در مواردی وجود دارد. که موقعیت ملک مشخص است. اما از اسناد و مدارک ملک اطلاع دقیق در دست نیست. و برای اخذ رونوشت سند از اداره ثبت باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شود. تا بر اساس این پلاک ثبتی برای اخذ رونوشت سند اقدام شود.

برای اخذ پلاک ثبتی باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. تا کارشناسان با توجه به دست رسی به اطلاعات ثبتی و بر اساس موقعیت ارائه شده توسط متقاضی برای تعیین پلاک ثبتی ملک اقدام کرد. و با اخذ پلاک ثبتی و ارائه به متقاضی برای انجام امور اداری ملک و اخذ رونوشت سند مالک یا وکیل مالک اقدام می کند. و با اخذ رونوشت سند در صورتیکه مالک قصد تبدیل سند به سند تک برگ را داشته باشد. باید جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام انجام شود. تا با توجه به اسناد و مدارک موجود برای اخذ سند تک برگ برای ملک اقدام شود.

زمین مشاع به چه زمین هایی گفته می شوند ؟

یکسری از زمین ها هستند. که دارای یک سند و یک پلاک ثبتی هستند. اما به دلیل مساحت بالا به قطعات کوچکتر تقسیم شده است. و همین موضوع باعث می شود. که این زمین دارای چند مالک باشد. و هر قطعه زمین دارای یک مالک جداگانه است. که به این زمین ها ، زمین مشاعی گفته می شود. و هر قطعه مشاعی دارای یک سند جداگانه به صورت مشاعی است. که پلاک ثبتی و قطعه در آن درج شده است. و حدود آن با توجه به سایر خطوط مشخص گردیده است. که برای اخذ سند تک برگ شش دانگ برای این زمین ها باید تقسیم انجام گیرد. و انجام این تقسیم تنها بر اساس قانون امکان پذیر است. که در اصل باید افراز زمین انجام شود.

برای تعیین پلاک ثبتی ملک های مشاعی چه کاری باید انجام شود؟

در صورتی که از موقعیت ملک مطلع باشید. اما اسناد و مدارک ملک گشمده باشد. باید با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی و با ارائه موقعیت ملک خود به صورت نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک خود را نیز تعیین کنید.

برای همین کار کارشناس با توجه به موقعیت ملک و نقشه های ثبتی پلاک ثبتی ملک را تهیه و در صورت لزوم نقشه جانمایی پلاک ثبتی را نیز تهیه می کند. که به همراه مهر و امضا کارشناس برای انجام امور اداری مورد نیاز می باشد.

تعیین پلاک ثبتی املاک فاقد سند

بعضی املاک که سند رسمی ان ها در دست نیست. یا گمشده است. اما موقعیت ملک محرز و مشخص است. مالک می تواند از چند طریق می تواند. پلاک ثبتی ملک را تعیین کند.

 • با توجه به پلاک ثبتی املاک کناری

مالک می تواند با اطلاع از پلاک ثبتی املاک کناری پلاک ثبتی ملک خود را تعیین کند. اما این روش در صورتی است. که مالکین املاک کناری همکاری لازم را انجام داد.

 • از طریق اداره ثبت

برای تعیین پلاک ثبتی از طریق اداره ثبت باید تنها مالک ملک مراجعه کند. تا اداره ثبت با توجه به موقعیت تعیین شده ملک از طریق یو یت ام و کارت ملی مالک پلاک ثبتی ملک را در اختیار مالک بگذارد.

 • از طریق نقشه های ثبتی

در صورتی که شما مالک نیستید. و در طرح دعوا نیاز به پلاک ثبتی ملکی دارید. باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنید. تا این کارشناسان با توجه به موقعیت ملک شما و نقشه های ثبتی موجود پلاک ثبتی ملک را تعیین کنند.

نقشه ثبتی چیست؟

نقشه‌های ثبتی از جمله نقشه‌هایی است. که در امور ملکی مورداستفاده قرار می‌گیرند. و در این نقشه‌ها موقعیت ملک باتوجه به حدود اربعه و پلاک ثبتی در منطقه ترسیم شده است. و برای اموری همچون جانمایی پلاک ثبتی و جانمایی معکوس پلاک ثبتی کاربرد دارد. که به دو صورت کاغذی و سیستمی در ادارات ثبت موجود است.

در این نقشه‌های ثبتی علاوه بر موقعیت املاک و پلاک ثبتی‌ها موقعیت قنات‌ها و راه‌ها و آبروها نیز ترسیم شده است. و از آن جایی که قنات‌ها نیز دارای سند و مالک هستند. از اهمیت بالایی برخوردار هستند. که برای استفاده از این نقشه‌های ثبتی باید تخصص لازم را در زمینه تبدیل نقشه‌های ثبتی به سیستم مختصات یو تی ام داشت. تا بتوان موقعیت هر پلاک و تمام عوارض را بر روی کره زمین تشخیص داد. برای همین منظور کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی امکان دسترسی و استفاده از این نقشه‌ها را دارند. که برای تهیه نقشه پلاک‌های ثبتی تهران و انجام امور ثبتی مربوط به ملک باید به این کارشناسان مراجعه کنید.

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن

در ابتدا منظور از جانمایی پلاک ثبتی تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین باتوجه‌به اسناد و مدارک موجود از ملک می‌باشد. که برای انجام این کار نیاز به دسترسی به اطلاعات و نقشه‌های ثبتی است. تا بتوان بر اساس پلاک ثبتی و حدود اربعه ملک موقعیت ملک به‌صورت دقیق بر اساس سند بر روی زمین مشخص شود. که در نهایت کار نقشه یو تی ام از ملک بر اساس سند تهیه می‌شود.

برای جانمایی پلاک ثبتی عرصه ملک باید با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی درخواست خود را ثبت کنید. و اسناد و مدارک موجود از ملک را به این کارشناس ارائه می‌دهید. تا باتوجه‌به بررسی مدارک و پلاک ثبتی ملک، نقشه ثبتی باتوجه‌به این پلاک ثبتی تهیه شود. و درصورتی‌که نقشه ثبتی به‌صورت کاغذی باشد. باید در ابتدا به سیستم مختصات یو تی ام تبدیل شود. تا بتوان موقعیت هر قطعه را بر روی کره زمین مشخص کرد.

بعد از تبدیل نقشه ثبتی به سیستم مختصات یو تی ام و شناسایی ملک باتوجه‌به پلاک ثبتی موقعیت ملک تعیین می‌شود و نقشه یو تی ام از عرصه ملک تهیه می‌شود. که با تایید نهایی حدود ملک با حدود اربعه سند، این نقشه یو تی ام با درج اطلاعاتی همچون پلاک ثبتی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مهر و امضا می‌شود. تا از طریق این نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک بتوان موقعیت ملک را بر روی کره زمین تشخیص داد.

نقشه پلاک های ثبتی تهران

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که منظور از جانمایی پلاک ثبتی تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین به همراه تعیین مرزهای ملک است. و انجام این کار با کمک از پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی سند انجام می شود. و تعیین هزینه انجام این کار بستگی به نوع کار و مساحت زمین دارد.

پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی در سند تعریف کننده مرز های ملک است. و یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفته است. و امروزه از این پلاک ثبتی ملک در تعیین موقعیت املاکی که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست. بر روی زمین استفاده می شود. و با استفاده از این پلاک ثبتی و نقشه های موجود مرزهای ملک تعیین می شود. که نقشه ها که به نقشه ثبتی معروف است.

با توجه به پلاک ثبتی ملک استعلام گرفته می شود. و بعد از تهیه آن با توجه به این نقشه که املاک یک محدوده را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد. مرزهای ملک تعیین می شود. و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام از ملک و درج حدود اربعه ملک و مساحت وضع موجود ملک و هم چنین درج مساحت سندی در نقشه و مختصات های  یو تی ام گوشه های ملک در نقشه و در نهایت با چاپ و مهر و امضای نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به دست متقاضی می رسد. و برای امور اداری مربوط به ملک اقدام کند.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که منظور از جانمایی پلاک ثبتی تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین به همراه تعیین مرزهای ملک است. و انجام این کار با کمک از پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی سند انجام می شود. و تعیین هزینه انجام این کار بستگی به نوع کار و مساحت زمین دارد.

پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی در سند تعریف کننده مرز های ملک است. و یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفته است. و امروزه از این پلاک ثبتی ملک در تعیین موقعیت املاکی که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست. بر روی زمین استفاده می شود. و با استفاده از این پلاک ثبتی و نقشه های موجود مرزهای ملک تعیین می شود. که نقشه ها که به نقشه ثبتی معروف است.

با توجه به پلاک ثبتی ملک استعلام گرفته می شود. و بعد از تهیه آن با توجه به این نقشه که املاک یک محدوده را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد. مرزهای ملک تعیین می شود. و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام از ملک و درج حدود اربعه ملک و مساحت وضع موجود ملک و هم چنین درج مساحت سندی در نقشه و مختصات های  یو تی ام گوشه های ملک در نقشه و در نهایت با چاپ و مهر و امضای نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به دست متقاضی می رسد. و برای امور اداری مربوط به ملک اقدام کند.

جانمایی معکوس پلاک ثبتی و نحوه انجام آن

باتوجه‌به مفهوم جانمایی پلاک ثبتی ملک که از اسناد و مدارک ملک به موقعیت ملک دسترسی پیدا می‌شود. در مورد جانمایی معکوس پلاک ثبتی می‌توان گفت. که از موقعیت ملک باید به اسناد و مدارک و پلاک ثبتی ملک رسید. زیرا در مواردی که به هر دلیلی سند ملک مفقود شده باشد. برای اخذ رونوشت سند از اداره ثبت باید مالک یا وکیل قانونی مالک به این سازمان مراجعه کند. و درخواست رونوشت سند را بدهد. که در این صورت از شما درخواست پلاک ثبتی ملک می‌شود. در این صورت باید پلاک ثبتی ملک را ارائه دهید. که برای تعیین پلاک ثبتی ملک ساده‌ترین روش مراجعه به املاک هم‌جوار است.

درصورتی‌که املاک هم‌جوار تقسیم نشده باشند و ترتیب معینی داشته باشند. می‌توان با مراجعه به املاک هم‌جوار و اطلاع از پلاک ثبتی‌های املاک، پلاک ثبتی ملک خود را تشخیص دهید. اما درصورتی‌که امکان اطلاع از پلاک ثبتی املاک هم‌جوار نباشد. باید از شهرداری و اداره آب درخواست پلاک ثبتی ملک را کنید. اما باید توجه داشت که این دو سازمان موظف به ارائه خدمات بدون ارائه مدرک قضایی نیستند.

در صورت نتیجه‌نگرفتن از موارد گفته شده. باید به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید. و درخواست جانمایی معکوس پلاک ثبتی را کنید. تا باتوجه‌به موقعیت ملک بر اساس نقشه یو تی ام و نقشه‌های ثبتی موجود پلاک ثبتی ملک شما تعیین شود. و به شما ارائه شود. تا بتوان باتوجه‌به پلاک ثبتی درخواست رونوشت سند خود را در اداره ثبت کنید.

روش پیاده سازی حدود ملک با تجهیزات پیشرفته

برای تعیین مرز های ملک باید با توجه به نقشه جانمایی پلاک ثبتی اقدام به تعیین مرز های ملک کرد. که در این صورت نیاز به تجهیزات دقیق نقشه برداری (جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه) است. که در محل ملک مختصات های تعیین شده مشخص گردد. و بر روی زمین گچ ریزی یا میخ کوبی می شود. تا در ادامه دیوار کشی ملک انجام شود.

تفکیک پلاک ثبتی املاک مشاعی

زمانی که حرف از تفکیک ملک است. یعنی اینکه مالکین بدون اختلاف قصد در تقسیم زمین و تعیین قطعات را دارند. تا با توجه به تفکیک انجام شده سند تک برگ ملک به صورت شش دانگ برای اداره ثبت صادر شود.

برای انجام تفکیک زمین های مشاعی باید در ابتدا جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. تا بر اساس اسناد و مدارک موجود موقعیت هر قطعه و موقعیت زمین مادر مشخص گردد. و با پیاده سازی بر روی زمین موقعیت هر قطعه با انجام دیوار کشی تثبیت شود. و نقشه های یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی امور ثبتی برای طی مراحل اداری اداره ثبت ارسال گردد.

اگر مالکیت هر فرد به صورت دانگ مشخص باشد. در این صورت باید در ابتدا نقشه جانمایی ملک تهیه شود. تا با توجه به نقشه سهم هر فرد محاسبه گردد. و با توجه به مساحت ها طراحی نقشه انجام می گیرد.

افراز زمین مشاعی

مالکین زمین های مشاعی زمانی که بخواهند سند مشاعی را باطل و برای هر قطعه سند شش دانگ اخذ کنند. باید افراز زمین انجام گیرد. که برای افراز زمین باید به اداره ثبت یا یکی از مراجع قضایی مراجعه کرد. و ابلاغیه صادر می شود. و با توجه به این ابلاغیه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرده. تا با توجه به نقشه ثبتی و مدارک مالکین کار جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی و قطعات هر قطعه مشخص گردد.

و با مشخص کردن موقعیت هر قطعه نقشه یو تی ام آن به صورت جداگانه و در موقعیت زمین مادر تهیه می شود. این نقشه های یو تی ام به همراه گزارش افراز زمین تهیه می شود. و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و برای جدا کردن قطعات اقدام کرده. تا با توجه به این مدارک برای اخذ سند تک برگ شش دانگ برای هر قطعه اقدام شود.

پلاک ثبتی ملک های مشاع

استعلام پلاک ثبتی ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک برای املاکی که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست. و مالک قصد جانمایی ملک را دارد به چند صورت انجام می شود. که یکی از آن ها از طریق برداشت یک مختصات از ملک توسط متقاضی و ارسال آن به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است. تا با استفاده از این مختصات نقشه ثبتی یا نقشه تفکیکی ملک استعلام گرفته شود. و بر این اساس پلاک ثبتی ملک مشخص و ملک جانمایی شود. و روش یگر تعیین آدرس ملک است. که با توجه به آدرس نقشه ثبتی محدوده ملک مشخص شود. و با استفاده از آن مجددا پلاک ثبتی ملک تعیین شود.

پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی در سند های مالکیت منگوله دار است. که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. و امروزه با استفاده از این پلاک ثبتی ملک جانمایی می شود. و این پلاک ثبتی ملک است که تعیین کننده مرزها و حدود اربعه و موقعیت ملک است. اما در حال حاضر به دلیل تقسیم مجدد زمین ها و بهم ریختگی پلاک های ثبتی تشخیص آدرس از روی این پلاک ثبتی کار راحتی نیست. و برای این کار نیاز است. که ملک بر اساس پلاک ثبتی جانمایی شود.

پس نیاز است که اول پلاک ثبتی ملک مشخص شود. و برای املاکی که پلاک ثبتی آن مشخص نیست. باید با استفاده از مختصات یو تی ام محل ملک که با استفاده از تلفن همراه گرفته می شود. و به دست کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری می رسد. نقشه ثبتی ملک استعلام گرفته می شود. و بعد از تهیه نقشه پلاک ثبتی ملک تعیین می شود.

استعلام پلاک ثبتی زمین و ملک

استعلام پلاک ثبتی زمین و ملک که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. و با استفاده از نقشه های ثبتی و آدرس ملک به پلاک ثبتی ملک می توان دست یافت. برای امور اداری ملک نیز باید پلاک ثبتی ملک مشخص باشد. و این پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است. پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است. و یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که تعیین کننده مرز ها و موقعیت ملک بر روی کره زمین است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفته است. و امروزه با توجه به این پلاک ثبتی کار جانمایی ملک انجام می شود.

اما در این بین املاکی هستند. که مالک آدرس دقیق ملک را می داند. و مرزهای ملک نیز مشخص است. اما مالک اسناد و مدارک ملک را ندارد. یا در اسناد موجود پلاک ثبتی ملک مشخص نیست. که برای انجام این کار باید ابتدا با آدرس ملک استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و با تهیه نقشه ثبتی و با توجه به آدرس ملک پلاک ثبتی ملک نیز مشخص می شود. و در اختیار مالک قرار می گیرد. تا با توجه به این پلاک ثبتی امور اداری مربوط به ملک را طی کند.

اما در حالتی که پلاک ثبتی ملک مشخص باشد و موقعیت دقیق ملک به همراه مرزهای ملک مشخص نباشد. باید با توجه به پلاک ثبتی ملک استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود. و با تهیه این نقشه و با توجه به پلاک ثبتی ملک مرزها و موقعیت ملک مشخصص و از طریق مختصات های یو تی ام بر روی زمین مشخص می شود.

روش انجام استعلام پلاک ثبتی توسط مالک

 • از مراجع ذیصلاح استعلام دریافت شود.
 • در دفتر اندیکاتور ثبت شود. و به نماینده جهت اقدام ارجاع داده شود.
 • پیوست پرونده در بایگانی انجام شود و به نماینده ارجاع شود.
 • پاسخ استعلام به وسیله نماینده تهیه شود.
 • گواهی دفتر بازداشتی تهیه گردد.
 • پرونده به حسابداری برای محاسبات هزینه ارسال شود.
 • پاسخ استعلام به وسیله مسئول مربوط امضاء شود.
 • در دفتر اندیکاتور صدور و به مرجع استعلام کننده ارسال شود.

اطلاعاتی که از طریق استعلام پلاک ثبتی ملک حاصل می شود

 • بازداشت یا آزاد بودن سند ملک
 • در رهن بانک بودن یا نبودن سند ملک
 • موات یا احیا بودن زمین ( علی الخصوص در زمین های کشاورزی)
 • موقعیت دقیق ملک و تطبیق آن با موقعیت سند
 • نوع کاربری زمین
 • تقسیم بندی های زمین و پلاک ثبتی ها از ابتدا تا زمان حال
 • مالکین ملک از ابتدا تا زمان حال

روش انجام استعلام پلاک ثبتی توسط خریدار (غیر حضوری)

از آنجا که اداره ثبت در خصوص استعلام پلاک ثبتی تنها با مالک همکاری می کند. در صورتی که خریدار قصد انجام استعلام پلاک ثبتی را داشته باشد. باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی اقدام کند. که برای انجام این کار باید یک کپی از سند ملک از مالک بگیرد. و با توجه به سند به کارشناس مربوطه مراجعه کند. تا با توجه به دسترسی کارشناس به اطلاعات ثبتی کار استعلام انجام شود.

استعلام فوری سند مالکیت با پلاک ثبتی

سایت مربوط به شهرداری نیز اطلاعات از ملک را موجود دارد. که با مراجعه به سایت شهرداری و با توجه به پلاک ثبتی ملک می توانید موقعیت و محل قرار گیری ملک را مشاهده کنید. و برای کسب اطلاعات بیشتر از ملک با مراجعه به سایت پرداخت عوارض شهر تهران می توانید اطلاعات جامع تری از ملک را اخذ کنید. و با همکاری اخیر شهرداری با اداره ثبت و راه اندازی این سایت ها یکی از اموری است. که به راحتتری انجام پذیر است.

مدت زمان انجام استعلام پلاک ثبتی ملک

درست ترین راه انجام استعلام پلاک ثبتی مراجعه به دفتر خانه است. اما با این وجود انجام استعلام پلاک ثبتی در شهرداری 2 روز ، اداره ثبت 1 روز و استعلامات دارایی یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

دریافت آدرس با پلاک ثبتی ملک

دریافت آدرس با پلاک ثبتی ملک و با توجه به نقشه ثبتی های موجود از پلاک ثبتی انجام می شود. و این پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی تعیین کننده مرزها و موقعیت ملک  است. و در صورتی که موقعیت ملک بر روی زمین مشخص نباشد. می توان با توجه به پلاک ثبتی ملک این کار را انجام داد. و روش کار به این صورت است. که باید با توجه به پلاک ثبتی ملک استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و بعد از تهیه نقشه ثبتی که در آن املاک یک محدوده بر اساس پلاک ثبتی نمایش داده شده است.

موقعیت و مرزهای ملک نیز تعیین شده است. پلاک ثبتی ملک که منظور پلاک اصلی و فرعی ملک است. و در سند های منگوله دار نیز درج شده است. یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملکی تعلق گرفته است. و با توجه به این پلاک ثبتی می توان موقعیت ملک و هم مرزهای ملک را تعیین کرد. که با این پلاک امروزه کار جانمایی ملک انجام می شود. و با این پلاک ثبتی برای املاکی که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست. باید مرزهای ملک تعیین شود و با تعیین این مرزها که موقعیت ملک بر روی زمین را نیز تعریف می کند. و بررسی دقیق این مرزها در نهایت با تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک موقعیت یک ملک و همچنین مرزهای آن بر روی زمین مشخص و ثابت می شود.

پس برای تعیین آدرس یک ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک باید ابتدا نقشه ثبتی ملک استعلام گرفته شود. و بعد از تهیه این نقشه با توجه به پلاک ثبتی ملک آدرس ملک و همچنین مرزهای ملک را نیز تعیین کرد.

تهیه پلاک ثبتی-نقشه utm

تهیه پلاک ثبتی-نقشه utm برای املاکی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک اطلاع دارد. اما اسناد و مدارک ملک موجود نیست و برای تهیه رونوشت سند باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص باشد. تا با توجه به این پلاک ثبتی به ادارات ثبت مراجعه شود. و برای انجام این امور باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است. که موقعیت ملک را بر روی کره زمین نمایش دهد. و برای تعیین پلاک ثبتی یک ملک نیز لازم است. که موقعیت ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام مشخص باشد. تا با توجه به موقعیت استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گرفته شود.

پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است. که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی برای تعیین موقعیت و مرز های ملک است. در بعضی از مواقع پیش می آید. که مالک موقعیت دقیق و مرز بندی های ملک را می شناسد. اما از اسناد و مدارک ملک اطلاع دقیقی ندارد. و برای این موضوع باید با توجه به موقعیت ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام استعلام پلاک ثبتی ملک گرفته شود. و با مشخص شدن پلاک ثبتی ملک نسبت به تهیه رونوشت سند از ادارات ثبت اقدام شود. با تهیه رونوشت سند و تهیه نقشه یو تی ام از ملک که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده است. برای اخذ سند تک برگ اقدام می شود و با اخذ این سند اختلافات و مشکلاتی که بر سر سند های قدیمی وجود داشت پیش نمی آید.

سوالات متداول

آیا میتوان برای ملک مشاع که پلاک ثبتی دارد بدون اینکه همه مالکا به تفاهم برسن کدپستی گرفت ؟

یکی از مشکلاتی که زمین های مشاعی دارد. این است که بدون توافق شرکا نمی توان برای خود کاری را انجام داد. که این امور شامل اخذ کد پستی ، موقعیت سهم خود در زمین می باشد.

در سند ملک مشاع متر نوشته می شود یا سهم ؟

در سند های مشاعی سهم هر فرد هم به صورت سهم درج می شود. و هم مساحت قطعه مد نظر در قالب متر مربع درج می گردد.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 5 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

2 دیدگاه ها

 • سلام یه قطعه باغی داربم شش دانگ پلاک ثبتی۳۸۰ میخوام این قطعه باغ رو تک برگی کنیم ولی همسایه غربی اجازه نداد یو تی ام برداری بشه در این زمینه راهنمایی بفرمایید ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *