تفکیک آپارتمان برای پیش خرید

تفکیک آپارتمان برای پیش خرید واحد آپارتمانی به منظور تعیین مساحت هر واحد انجام میشود که این مساحت یکی از مشخصه های اصلی ملک برای تعیین قیمت دقیق است و باید کار تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی انجام شود تا بر اساس نقشه تفکیک آپارتمان و تعیین مساحت دقیق از هر واحد کار خرید و فروش ملک با اطمینان خاطر انجام شود.

تفکیک آپارتمان برای پیش خرید

مساحت هر واحد آپارتمانی یکی از مشخصه های اصلی برای تعیین قیمت ملک است که با توجه به این ماحت و قیمت هر متر مربع در منطقه قیمت ملک تعیین می شود و این مساحت تنها در سند های تک برگ در حد سانتی متر درج شده است و برای تعیین مساحت برای املاک که دارای سند های قدیمی منگوله دار هستند یا در حال ساخت هستند باید از طریق تفکیک آپارتمان داوطلبانه و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مساحت دقیق ملک دسترسی پیدا می شود و می توان با تهیه این نقشه معامله ملکی مطمئنی را انجام داد برای انجام تفکیک آپارتمان در ابتدا باید در محل واحد اندازه های دقیق برداشت شود و با برداشت اندازه ها و در مرحله بعد با ترسیم نقشه ملک با توجه به اندازه های برداشت شده و قوانین موجود به نقشه تفکیک آپارتمان دسترسی پیدا می شود که در آن اندازه ها و مساحت دقیق در حد سانتی متر درج شده است و این نقشه تفکیک آپارتمان بعد از نهایی شدن چاپ و در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور معاملاتی ملک خود با اطمینان خاطر اقدام کند.

انجام تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای انجام معمالات ملکی و یا صدور سند تک برگ برای هر واحد انجام میشود که امروزه مساحت هر واحد یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که باید برای خرید و فروش ملک مساحت دقیق از هر واحد مشخص باشد و معامله مطمئنی از ملک انجام شود که این کار از طریق ترسیم نقشه های تفکیک آپارتمان انجام می شود.

انجام تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه است که از طریق متر کشی دقیق هر واحد آپارتمانی و ترسیم نقشه های هر واحد با توجه به اندازه ها و همچنین قوانین موجود انجام میشود که در نهایت کار تفکیک اپارتمان مساحت دقیق از هر واحد تعیین می شود که این مساحت در سند تک برگ نیز درج می شود و هم چنین می توان از این مساحت برای انجام معاملات ملکی نیز استفاده کرد.

تفکیک اپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این مرحله سند تک برگ با درج مساحت دقیق هر واحد صادر می شود و از آن جا که امروزه کار خرید و فروش ملک در شهر های بزرگ به شکل پیش خرید یا پیش فروش انجام می شود باید برای انجام معامله ای مطمئن مساحت واحد تعیین شود که برای این کار با حضور کارشناس در محل هر واحد که فضا ها از طریق دیوار کشی مشخص شده است و انجام متر کشی دقیق هر واحد به صورت جداگانه و بعد از آن ترسیم نقشه ها با توجه به اندازه های برداشت شده و قوانین موجود می توان به مساحت دقیق از هر واحد دسترسی پیدا کرد که با چاپ این نقشه ها و در صورت نیاز متقاضی مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری می توان خرید و فروش مطمئنی از ملک را انجام داد.

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع که مجتمع ها امروزه به صورت مسکونی و تجاری است و در شهرهای بزرگ به صورت پیش فروش انجام یم شود و برای انجام معاملات ملکی نیاز به مساحت ملک است و این کار از طریق تفکیک آپارتمان انجام میشود که منظور مترکشی و ترسیم نقشه های ملک با توجه به متر کشی انجام می شود و در نهایت نقشه ای از هر واحد به دست می اید که مساحت دقیق در حد سانتی متر مشخص می شود و می توان با استفاده از این نقشه ها خرید و فروش ملک را انجام داد.

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه انجام میشود که از این روش برای پیش فروش آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری و برج ها استفاده میشود که با توجه به این که دیوار کشی های داخلی انجام شده و هر واحد به صورت جداگانه متر کشی می شود و اندازه ها به صورت دقیق برداشت می شود و در نهایت با توجه به اندازه های برداشت شده و  قوانین موجود  ترسیم نقشه هر واحد انجام میشود و با توجه به این نقشه های تهیه شده مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه نیز تعیین می شود که با توجه به این مساحت تعیین شده می توان خرید و فروش مطمئنی برای ملک انجام داد و این نقشه های چاپ شده در صورت نیاز توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا میشود و به دست متقاضی می رسد تا برای خرید و فروش ملک اقدام کند.

این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این مرحله با انجام درخواست تفکیک آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر میشود تا با انجام متر کشی و ترسیم و تعیین مساحت و ثبت این اندازه ها در سیستم کاداستر کشور سند مالکیت برای هر واحد به صورت جداگانه با درج مساحت دقیق صادر می شود.

تفکیک آپارتمان قبل از پایانکار به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای پیش خرید و یا پیش فروش ساختمان های در حال ساخت انجام میشود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این مرحله سند تک برگ با درج مساحت دقیق برای هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه صادر می شود که میتوان از این روش در مراحل قبل نیز استفاده کرد تا خرید و فروش مطمئنی برای ملک انجام شود.

تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه با انجام متر کشی هر واحد و نرسیم نقشه های مربوط به هر واحد به صورت جداگانه انجام میشود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ بار یهر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه است که باید با درخواست تفکیک آپارتمان مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود و با انجام متر کشی هر واحد و ترسیم نقشه ها و طی کردن مراحل اداری سند تک برگ برای هر واحد صادر می شود که از این روش در مراحل قبل نیز میتوان استفاده کرد که برای ساختمان های در حال ساخت در مرحله ای که دیوار کشی هر واحد انجام شده است با حضور کارشناس در محل هر واحد و انجام متر کشی نقشه های هر واحد ترسیم و مساحت دقیق از هر واحد در حد سانتی متر تعیین می شود و با استفاده از این نقشه ها خرید و فروش مطمئنی برای هر واحد انجام می شود و در نهایت این نقشه های چاپ شده در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد.

انجام کلیه امور تفکیک آپارتمان توسط شرکت مهندسی رادین مپ

تفکیک آپارتمان برای مساحت و تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که با استفاده از این مساحت تعیین شده می توان خرید و فروش مطمئنی برای ملک انجام داد و تفکیک آپارتمان یکی مراحل صدور سند نیز هست که با درخواست تفکیک و انجام متر کشی توسط کارشناس تعیین شده از طرف نظام مهندسی سند تک برگ با درج مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر برای هر واحد آپارتمانی به نام مالک صادر میشود که از این روش در مراحل مختلف اعم از پیش خرید یا پیش فروش ملک های در حال ساخت و یا اطمینان از مساحت های ملک های ساخته شده برای خرید استفاده می شود.

تفکیک آپارتمان برای مساحت

 تفکیک آپارتمان منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد برای درج در سند تک برگ مالکیت یا به منظور پیش خرید و پیش فروش ملک انجام میشود که برای صدور سند تک برگ باید مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر شود تا با انجام متر کشی و ترسیم نقشه های ملک با توجه به اندازه های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود که در نهایت مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر به دست می آید که این مساحت در سند نیز درج می شود و با استفاده از این مساحت تعیین شده خرید و فروش ملک انجام می شود که برای پیش خرید یا پیش فروش ملک نیز نیاز است در مرحله ای که دیوار کشی های واحد انجام شده است با توجه به درخواست متقاضی و با حضور  کارشناس در محل هر واحد ترسیم نقشه هر واحد انجام شود تا خرید و فروش با اطمینان خاطر انجام شود که در نهایت نقشه ترسیم شده با درج مساحت دقیق چاپ و با توجه به نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

 

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

 

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 5 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *