اثبات سابقه احیا برای منابع طبیعی

اثبات سابقه احیا برای منابع طبیعی به منظور تعیین اراضی موات و غیر موات انجام می شود. که از این طریق بتوان اثبات کرد زمین جزء اراضی غیر موات است. و نباید در تصرف اراضی ملی قرار گیرد. که برای اثبات این موضوع باید تفسیر عکس هوایی انجام شود. و رای انجام اینکار باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود.

سازمان منابع طبیعی به منظور حفظ جنگل ها و مراتع و عوارش طبیعی بر روی زمین اراضی که دارای سابقه کشاورزی و وجود بنا و در حالت کلی فعالیت انسانی نبوده اند. را تحت تصرف دولت در آورده. و در این بین اراضی وجود دارند. که در زمان ثبت اراضی ملی و باطل کردن سند دارای سابقه احیا بوده اند. و این اراضی به اشتباه تحت تصرف دولت در آمده اند. برای پس کرفتن این زمین ها از اراضی ملی باید سابقه احیا زمین اثبات شود. و برای اثبات این موضوع باید تفسیر عکس هوایی انجام شود

برای تفسیر عکس هوایی در ابتدا عکس های هوایی باید با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر از سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود. تا در ادامه با توجه به تهیه عکس های هوایی تفسیر و بررسی عکس ها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و با بررسی های انجام شده بر روی عکس های هوایی در صورت مشاهده عوارض کشاورزی یا آثاری مبنی بر فعالیت انسانی گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل تهیه می شود. توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری و قضایی ملک اقدام کند. و با اثبات ادعای خود ملک را پس بگیرد.

عکس هوایی و تعیین سابقه احیا

عکس هوایی و تعیین سابقه احیا برای زمین برای املاک و زمین هایی انجام می شود. که دارای سابقه کشاورزی یا وجود بنا در داخل حدود ملک هستند. و این آثار مربوط به علائم فعالیت انسانی است. که زمین را جزء اراضی غیر موات قرار می دهند. و این زمین ها جزء اراضی ملی اعلام نمی شوند. و در صورتی که این املاک جزء اراضی ملی اعلام شوند. باید از طریق تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش مالکیت ملک را از اراضی ملی پس گرفت.

عکس های هوایی تغییرات زمین را ثبت می کنند. و از این عکس ها امروزه بیشترین استفاده را برای اثبات مالکیت ملک را دارد. از این عکس ها و تفسیر عکس های هوایی برای بررسی سابقه زمین استفاده می شود. و انجام این امور جزء وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است. که بر اساس بررسی عکس های هوایی گزارش یا همان تامین دلیل را برای ارائه به ارگان های قضایی تهیه کند.

برای انجام تفسیر عکس هوایی باید در ابتدا عکس های هوایی از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح با توجه به موقعیت ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام و سال مد نظر تهیه شود. تا بر اساس عکس های هوایی تهیه شده تفسیر و بررسی و ساختن مدل سه بعدی عکس ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود.

سفارش عکس هوایی برای دادگاه

سفارش عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی که به منظور بررسی تغییرات زمین در یک محدوده بین دو ملک و مرز های آن ها و یا بر سر تعیین سابقه احیا زمین پیش می آید. توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه و تفسیر می شود. و در نهایت کار تفسیر عکس های هوایی گزارش یا تامین دلیل برای دادگاه تهیه می شود. که نتیجه حاصل از کار را به اطلاع قاضی می رساند. و این گزارش توسط کارشناس مربوطه مهر و امضا می شود.

عکس های هوایی یکی از منابع معتبر در ثبت تغییرات زمین است. که از ارتفاع توسط هواپیما از سطح زمین عکسبرداری می شود. و این عکس های هوایی اموزه بیشترین استفاده را در بحث املاک دارند. و مالکینی که بر سر ملک خود به اختلاف خورده اند. می توان با اثبات ادعای خود از طریق عکس های هوایی نسبت به پس گرفتن ملک خود اقدام کنند. که برای این کار باید ابتدا عکس های هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح تهیه شود. که این کار با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر انجام می شود.

در نهایت زوج عکس های اسکن شده یا چاپ شده به دست متبقاضی می رسد. تا در ادامه برای تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنند. و با انجام تفسیر عکس هوایی توسط کارشناسان مربوطه و بررسی بر روی این عکس ها و با توجه به موضوع مد نظر نتیجه گیری انجام و تامین دلیل برای ملک تهیه شود. که این تامین دلیل منظور همان گزارش حاصل از تفسیر عکس هوایی است. که توسط کارشناس رسمی مربوطه تهیه و مهر و امضا می شود.

تهیه و تفسیر نقشه هوایی

تهیه و تفسیر نقشه هوایی به منظور اثبات ادعای مالکیت در دادگاه از جمله مدارک مهم برای ملک به شمار می رود. که باید با توجه به عکس های هوایی یا همان نقشه هوایی و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و وکیل پایه 1 دادگستری قابل انجام است. این عکس های هوایی یک مرجع معتبر در بررسی تغییرات زمین می باشد. که بعد از تفسیر و بررسی باید گزارش تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

نقشه هوایی که منظور عکس هوایی است. با استفاده از هواپیما ها و یا ماهواره ها از سطح زمین عکس برداری می شود. که این عکس هوایی یک منبع معتبر در بحث بررسی تغییرات زمین است. و باید با استفاده از این عکس ها برای اثبات ادعای مالکیت خود اقدام کرد. و با توجه به سابقه زمین و یا مرز بندی های زمین گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

برای انجام تفسیر عکس هوایی در ابتدا عکس هوایی باید از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر تهیه شود. تا با توجه به زوج عکس ها تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام و در نهایت گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری مربوطه مهر و امضا می شود. و این مهر و امضا به منزله اعتبار گزارش برای ارائه به دادگاه می باشد. تا با توجه به این گزارش و نقشه های تهیه شده برای اثبات ادعای مالکیت اقدام شود.

اثبات سابقه احیا برای منابع طبیعی

نحوه تفسیر عکس هوایی

از علم فتوگرامتری در زمینه املاک نیز می توان بهره برد. و از این طریق می توان اثبات مالکیت را انجام داد. که در زمینه های مختلف اداری یا تعارض ملکی مورد استفاده قرار می گیرد. و هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای از طریق سال عکس برداری و تعرفه سازمان تعیین می شود. و گزارش حاصل از این کار تنها با مهر و امضا معتبر کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید می باشد.

برای تفسیر عکس هوایی در ابتدا باید سال مد نظر که می توان. از عوارض را از طریق این عکس ها دید تعیین شود. و با توجه به سالی که موضوع مد نظر در عکس مشهود است. موقعیت ملک نسبت به تهیه عکس های هوایی پوشش دار اقدام کرد. و از طریق سامان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح عکی هوایی تهیه شود. در ادامه برای تفسیر و بررسی آن به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه شود.

کارشنسا با استفاده از نرم افزار های مرتبط با تفسیر عکس هوایی و ابزار های دقیق مدل سه بعدی عکس هوایی را ساخته. و با توجه به موضوع مد نظر بررسی های نهایی را انجام می دهد. که با تعیین نتیجه تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی انجام می گیرد. و توسط کارشناس مهر و امضا می شود.

از طریق عکس های هوایی موارد ملکی زیر را می توان بررسی کرد:

و هر گونه موردی که از طرف مراجعه قضایی برای تفسیر عکس هوایی اعلام گردد. که با توجه به هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کار انجام گیرد.

 

تفسیر عکس هوایی اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی اختلافات ملکی به منظور تعیین مرز های ملک و انجام جانمایی ملک و یا تعیین سابقه احیا زمین استفاده می شود. که در نهایت کار تفسیر عکس هوایی گزارش برای ارائه به دادگاه تهیه می شود. این گزارش توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا از مدارک حاصل برای اثبات مالکیت خود در دادگاه استفاده کند. و مالکیت ملک خود را پس بگیرد.

امروزه برای حل اختلافات ملکی در دادگاه و یا ارگان های مربوط به ملک و زمین مانند سازمان منابع طبیعی نیاز به عکس های هوایی و تفسیر عکس های هوایی است. تا بر اساس سابقه زمین در سنوات گذشته مشخص شود. و عمده مشکلاتی و اختلافاتی که امروزه برای ملک به وجود می آید. بر سر مرز های ملک و یا سابقه زمین است. که در این زمین ها در زمان های قدیم کشاورزی انجام می شود. و یا تعیین وجود بنا که امروزه جزء منابع ملی اعلام شده و با توجه به وجود آثار کشاورزی و یا وجود بنا می توان برای این زمین ها سند مالکیت گرفت. و از تصرف منابع ملی خارج کرد.

برای تهیه عکس های هوایی باید به سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح مراجعه کرد. و با توجه به موقعیت مد نظر بر اساس سیستم مختصات یو تی ام و سال مد نظر درخواست عکس هوایی داده شود. تا با تهیه زوج عکس ها به صورت اسکن و یا چاپی تفسیر عکس هوایی انجام و در نهایت با بررسی های انجام شود. و نتیجه گیری حاصل گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

اثبات سابقه احیا برای منابع طبیعی

بررسی اراضی دارای سابقه احیا

بررسی اراضی دارای سابقه احیا به منظور تشخیص اراضی موات و غیر موات و با تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. و با تعیین سابقه احیا ملک از تصرف سازمان منابع طبیعی خارج و به مالک اصلی بازگردانده می شود.

سابقه احیا در اراضی که جزء اراضی ملی اعلام شده اند. یک مدرک به حساب می آید. تا این املاک از تصرف اراضی ملی خارج و به مالک اصلی بازگردادنده شود. و مالک یا وکیل مالک برای اثبات سابقه احیا در اراضی باید تفسیر عکس هوایی انجام دهد. و انجام اینکار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد.

برای انجام تفسیر عکس هوایی باید در ابتدا با توجه موقعیت ملک و سال ملی اعلام شدن زمین درخواست عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح داده شود. تا با توجه به تهیه عکس های هوایی تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود.

در صورت وجود علائم کشاورزی و یا وجود بنا در زمین تعیین سابقه احیا زمین انجام می شود. بر اساس این سابقه تعیین شده گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی مربوطه مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور قضایی ملک خود اقدام کرد. و مالک یا وکیل مالک با استفاده از این گزارش یا تامین دلیل برای اثبات ادعای مالکیت خود در دادگاه یا سازمان های دولتی مانند سازمان منابع طبیعی اقدام کرد. تا با اثبات سابقه احیا زمین غیر موات اعلام و از تصرف اراضی ملی خارج شود.

گزارش بررسی سابقه احیا زمین

گزارش بررسی سابقه احیا زمین هایی که دارای فعالیت انسانی بوده اند. اما جزء اراضی ملی اعلام شده اند که برای بررسی سابقه زمین از لحاظ موات یا غیر موات بودن باید به تفسیر عکس های هوایی در سنوات گذشته و در سالی که جزء اراضی ملی اعلام شده است. پرداخت و انجام این کار تنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. و گزارش حاصل توسط این کارشناس مهر و امضا شود.

زمین هایی که دارای فعالیت انسانی مانند عوارض کشاورزی یا وجود بنا در ملک باشد. نباید تحت تصرف اراضی ملی باشد. که بعضی از این اراضی که دارای سابقه احیا است جزء اراضی ملی اعلام شده است. و برای اثبات سابقه احیا این زمین ها باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. تا با توجه به تفسیر و بررسی عکس های هوایی بر روی موقعیت ملک در صورت وجود سابقه احیا گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و این گزارش توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و متقاضی یا وکیل متقاضی با استفاده از این گزارش برای اثبات مالکیت خود اقدام می کند. و با اثبات این موضوع ملک با صاحب اصلی برگردانده می شود.

برای تهیه زوج عکس های هوایی باید با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر درخواست عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح داده می شود. و این دو ارگان آرشیو کاملی از عکس های هوایی را از سال 1334 هجری شمسی تا به حال را دارند.

اثبات سابقه احیا برای منابع طبیعی

تهیه تامین دلیل برای املاک

تهیه تامین دلیل برای املاک با انجام تفسیر عکس های هوایی و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود. که این تامین دلیل جمله مدارکی است که میتوان مالکیت یک ملک را در دادگاه ثابت کرد. و منظور از تامین دلیل همان گزارش تفسیر عکس های هوایی است. که با بررسی و نتیجه گیری تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

برای اثبات مالکیت یک ملک که جزء اراضی ملی شده است. اما سابقه احیا دارد. و یا این که دو ملک در کنار هم که از مرز مشترک دچار اختلاف شده اند. می توان با تفسیر عکس های هوایی نسبت به ادعای خود اقدام کرد. و مالکیت ملک خود را پس بگیرید. در صورتی تفسیر عکس های هوایی در دادگاه اعتبار دارد. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار باشد. و بتوان از این مدارک در دادگاه استفاده کرد.

برای تهیه عکس های هوایی باید با توجه به موقعیت مد نظر و سال مد نظر درخواست عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح داده شود. تا با توجه به زوج عکس ها کار تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و با توجه به نتیجه حاصل از تفسیر عکس هوایی تامین دلیل یا گزارش برای عکی های هوایی تهیه شود. و در نهایت بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهران

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهران خدمات مربوط به تهیه نقشه های UTM را برای اداره ثبت، تفسیر عکس هوایی، جانمایی سندهای قدیمی، تفکیک آپارتمان را انجام می دهد. در صورتی که شما قصد تهیه نقشه یو تی ام در استان تهران را دارید. باید به کارشناس رسمی نقشه برداری در تهران مراجعه نمایید.

نقشه یو تی ام نقشه ای است که در بیشتر مواقع برای اخذ سند تک برگ اداره ثبت از متقاضی درخواست می کند. تا با استفاده از آن مشخصات ثبتی  ملک در  سند مالکیت درج شود. برای تهیه نقشه UTM در تهران به  کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در تهران مراجعه کنید.

انجام وکالت حقوقی ملک

انجام وکالت حقوقی ملک توسط وکیل پایه 1 دادگستری انجام می شود. و از این طریق می توان امور مربوط به ملک که نیاز به مراجعه به دادگاه یا ارگان های دولتی مانند ثبت یا شهرداری ها است. با اطلاعات کافی و سرعت بالاتری انجام شود. و از این طریق انجام اموری همچون تفسیر عکس هوایی یا استعلامات ثبتی انجام می شود.

از آن جا که برای انجام امور اداری مربوط به ملک و یا انجام امور قضایی در دادگاه نیاز به اطلاعات کافی به قوانین مربوط به ملک و املاک است. که بهترین فرد در این امور کارشناس حقوقی یا همان وکیل پایه 1 دادگستری است. که باید با مراجعه به این کارشناسان روند اداری ملک سرعت بیشتری پیدا می کند. و می توان با اطلاعات کامل تری برای انجام امور قضایی ملک اقدام کرد.

کارشناس در ابتدا با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک و اطلاعات متقاضی نسبت به تکمیل مدارک و انجام استعلامات اقدام کرد. در زمینه امور قضایی ملک نیاز به تهیه مدارک و نقشه هایی همچون گزارش تفسیر عکس هوایی و یا تهیه نقشه های جانمایی ملک است. که باید این مدارک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شده باشد. تا با مهر و امضا این مدارک برای انجام امور اداری یا قضایی ملک اقدام شود.

کارشناس با تکمیل مدارک برای انجام داد خواست های قضایی اقدام کرد. و این که با مراجعه به ادارات ثبت و شهرداری ها و تهیه گزارشات استعلامات ملکی تمامی امور را انجام و به اطلاع مالک یا متقاضی می رساند. تا به نتیجه نهایی رسید. و سند به نام مالک اصلی صادر شود.

 

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 2 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *