رادین مپ
خانه / تفکیک و افراز

تفکیک و افراز

افراز و تفکیک اراضی مشاعی

افراز و تفکیک اراضی مشاعی

افراز و تفکیک اراضی مشاعی که منظور از اراضی مشاعی مالکیت زمینی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و مالکین قصد جداسازی قطعات زمین خود را دارند و بعد از جداسازی هر برای هر قطعه سند تک برگ جداگانه صادر شود که اگز این جداسازی از طریق …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک اراضی

انجام تفکیک اراضی

انجام تفکیک اراضی و تقسیم بندی یک پلاک ثبتی به قطعات کوچکتر به دو صورت انجام می شود که یکی از این حالت ها با دستور قضایی و بر اساس قانون انجام می شود که به این کار افراز  گفته میشود و در حالت دوم زمین را طبق خواسته مالک …

توضیحات بیشتر »

تفکیک زمین کشاورزی

تفکیک زمین کشاورزی

تفکیک زمین کشاورزی به قطعات کوچکتر با استفاده از تجهیزات نقشه برداری انجام می شود و در نهایت از هر قطعه نقشه یو تی ام تهیه می شود که برای صدور سند برای هر قطعه لازم است و باید این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی به منظور تقسیم بندی یک زمین به صورت توافقی یا قانونی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و با استفاده از تجهیزات به روز نقشه برداری انجام میشود و در نهایت هر قطعه تقسیم شده دارای مرز های مشخص و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی به منظور تقسیم بندی زمین های مادر به قطعات کوچکتر انجام میشود که این تقسیم بندی بر اساس عوامل مختلف از جمله قدر السهم هر مالک و یا نوع تقسیم بندی مد نظر مالک زمین و یا به منظور ساخت شهرک های مسکونی یا تفریحی …

توضیحات بیشتر »

ثبت املاک-روش افراز املاک

افراز

افراز املاک -ارائه درخواست افراز ازطرف مالک به ثبت محل -درخواست و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور موافقت گرددوبه نماینده ارجاع داده شود. -تقاضا در دفتراندیکاتورثبت شود. -تقاضا به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده برای تحویل به نماینده ارسال شود. -امکان یا عدم امکان افراز ازلحاظ پرونده ثبتی بررسی وبه …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام