رادین مپ
خانه / اجرای بر و کف

اجرای بر و کف

اجرای بر و کف شهرداری

اجرای بر و کف شهرداری

اجرای بر و کف شهرداری منظور تعیین میزان گود برداری ملک است که با تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و امضا شده است از طرف شهرداری تعیین می شود و مالک یا متقاضی …

توضیحات بیشتر »

تعیین بر و کف برای شهرداری

تعیین بر و کف برای شهرداری

تعیین بر و کف برای شهرداری منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع عرصه ملک نسبت به گذر های اطراف است که از طریق تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام میشود این نقشه یو تی ام یکی از فرمت های مد نظر شهرداری است که از این طریق در …

توضیحات بیشتر »

انجام بر و کف توسط کارشناس

انجام بر و کف توسط کارشناس

انجام بر و کف توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و این کار به منظور تعیین میزان گود برداری انجام شده و تایید آن انجام می شود که این کار از ابتدا با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی تا انتها و …

توضیحات بیشتر »

تعیین بر و کف برای ساختمان

تعیین بر و کف برای ساختمان

تعیین بر و کف برای ساختمان به منظور تعیین میزان گود برداری ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و میزان گودبرداری از طرف شهرداری با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام میشود که یک نوع از نقشه های یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تعیین بر و کف

تعیین بر و کف

تعیین بر و کف ملک به منظور تعیین میزان گود برداری ملک انجام میشود و این کار با تهیه یک نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده است انجام میشود و میزان گودبرداری توسط شهرداری تعیین …

توضیحات بیشتر »

کد صفر صفر ساختمان

کد صفر صفر ساختمان

کد صفر صفر ساختمان منظور کنترل میزان گود برداری انجام شده است که از طریق تعیین یک نقطه در زمین با کد صفر صفر و کنترل نقاط دیگر با توجه به این نقطه انجام می شود که این یکی مراحل ساخت و ساز است که بعد از انجام گودبرداری ملک …

توضیحات بیشتر »

فرم بر و کف شهرداری تهران

فرم بر و کف شهرداری تهران

فرم بر و کف شهرداری تهران که به منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع سطح عرصه ملک نسبت به گذرهای اطراف اجام می شود و هدف از تعیین این اختلاف ارتفاع تعیین میزان گودبرداری برای انجام ساخت و ساز است که از طریق تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی …

توضیحات بیشتر »

فرم بر و کف ساختمان

فرم بر و کف ساختمان

فرم بر و کف ساختمان منظور تعیین میزان گود برداری ملک برای انجام ساخت و ساز است که از طرف شهرداری و با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده است انجام می شود. رادین …

توضیحات بیشتر »

اصلاح تعیین بر و کف

اصلاح تعیین بر و کف

اصلاح تعیین بر و کف که بعد از انجام گود برداری برای ساخت و ساز و تعیین میزان اصلاح آن از طرف کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود و منظور از بر و کف تعیین موقعیت دو بعدی ملک با استفاده از مختصات های یو تی ام و تعیین میزان …

توضیحات بیشتر »

تعیین بر و کف ساختمان

تعیین بر و کف ساختمان

تعیین بر و کف ساختمان به منظور تعیین میزان گود برداری برای ساخت یک ساختمان به کار می رود که این کار با استفاده از تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود و این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام