رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

تفسیر عکس هوایی

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

در بسیاری از موارد لازم است که نقاطی از عکس هوایی در روی زمین مشخص و پیاده شوند.

در  آمار برداری  جنگل  برای  محاسبه حجم  توده  جنگلی به کمک عکس های هوایی،بعضی قطعات

نمونه که در آن ها پارامترهایی نظیر قطر تاج درختان ،ارتفاع متوسط درختان و… در روی عکس های

هوایی اندازه گیری شده اند باید در روی زمین پیاده شده و حجم توده جنگلی در این قطعات در روی

زمین  اندازه گیری و رابطه یا رگرسیون مربوط محاسبه گردد.در کنترل تیپ بندی مراتع نیز بایدنقاطی

در روی عکس انتخاب و این نقاط روی زمین پیاده شده و تیپ مرتعی مشخص شود.

مسلم  است  که  هر قدر این نقاط دقیقتر روی زمین پیاده شوند نتیجه کار ازدقت بیشتری برخوردار

است.

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

برای  رسیدن به هر نقطه اگر از یک نقطه مشخص فاصله و جهت و یا به عبارت دیگر آزیموت یعنی

زاویه ای که خط وصل شده از نقطه مشخص به نقطه مورد نظر با شمال میسازد.

مشخص  باشد،بازیابی نقطه مورد نظر روی زمین مشکل نخواهد بود .برای بازیابی نقطه ای مانند c

در روی زمین باید نزدیک این نقطه مسیری که ابتدا وانتهای آن درروی عکس وزمین به خوبی قابل

تشخیص  بوده و اختلاف ارتفاع چندانی با نقطه c نداشته باشد انتخاب نموده و آزیموت این مسیر

را تعیین کرد .تعیین  آزیموت این مسیر را بایددر روی نقشه یا در صورت نبودن نقشه در روی زمین

انجام داد.

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

در صورتی که از نقشه که برای تعیین آزیموت مسیرمشخص استفاده میشود .باید به انحراف  شمال

شبکه  که  نقشه  بر  آن  اساس ترسیم شده و شمال مغناطیسی که با  اندازه گیری زاویه به  وسیله

قطب نما در روی زمین تعیین میگردد.

توجه لازم بشود.این مقدار از انحراف در پایین هر نقشه نوشته شده است مرحله بعدی تعیین زاویه

شمال با مسیر یکی از دو نقطه A و B که نزدیکتر به نقطه مورد نظر یعنی c میباشد و  خود نقطه c

است.این کار با نقاله انجام میگیرد .مسافت این مسیر نیزبه کمک مقیاس واندازه گیری روی عکس

محاسبه و سپس روی زمین پیاده میشود.

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

مثال عددی زیر برای روشن تر شدن موضوع ذکر میگردد.

اگر آزیموت مسیر AB  در روی نقشه اندازه گیری شده و ۲۶۰ درجه باشد وانحراف شمال مغناطیسی

از شمال شبکه ۳٫۵ درجه شرقی باشد.برای محاسبه آزیموت مسیرAC روی زمین به دو روش میتوان

عمل نمود.یکی این که اول آزیموت مسیر AB  رابرحسب شمال مغناطیسی محاسبه نمودچون بعدا

با  قطب نما روی زمین کار خواهد شد و سپس آزیموت مسیر AC  را با شمال مغناطیسی به دست

آورده و با همان آزیموت روی زمین از نقطه  A  به نقطه c رفت یعنی در مثال عددی بالا ابتدا ۳٫۵

درجه  را  از  ۲۶۰ درجه کسر نموده و آزیموت ۲۵۶٫۵ درجه مسیر AB  با شمال مغناطیسی را اساس

برآورد آزیموت مسیرAC رابر اساس آزیموت ۲۶۰ درجه برای مسیر AB  بدست آورده وسپس انحراف

شمال مغناطیسی و شمال شبکه را از آن کسر نمود در مثال بالا ابتدا آزیموت AB را برحسب شمال

مغناطیسی محاسبه مینماییم که برابر است بازاویه مسیرAB با شمال مغناطیسی ۲۵۶٫۵=۳٫۵-۲۶۰

حال نقاله را طوری روی مسیر AB  قرار میدهیم که مرکز آن روی نقطه A و زاویه ۲۵۶٫۵ درجه روی

مسیر AB  قرار گیرد .در  این  حالت  زاویه مسیر AC  از روی نقاله خوانده شده که برابر میباشد با

۳۲۴  درجه  فاصله  AC که با خط کش اندازه گیری میشود برابر با ۱۷ میلیمتر است. و با توجه به

مقیاس  عکس  یعنی  ۱:۱۰۰۰۰  این فاصله در  روی  زمین برابر  میباشدبا ۱۷۰ یعنی اگر از نقطه A

به کمک قطب نما و متر نواری و ژالن با آزیموت ۳۲۴ درجه یا ۳۶ درجه شمال غربی ،مسافت ۱۷۰

متر را طی نماییم به نقطه موردنظریعنی c خواهیم رسید.البته به علت جابجایی یااختلاف مقیاس

ممکن است دقیقا به همان نقطه روی عکس نرسیم که در این حالت به کمک ذره بین در صورتی

که  مقیاس  عکس  کوچک  باشد  و  یا استریوسکپ جیبی محل دقیق نقطه روی زمین مشخص

میگردد.

کاربرد عکس های هوایی در اندازه گیری فاصله و جهت

بایدتوجه داشت در صورتی که آزیموت مسیر AB را داشته باشیم و بخواهیم از نقطه B به نقطه c

برویم باید ابتدا آزیموت مسیر  BA را تعیین کرد که همان آزیموت مسیر  AB به اضافه ۱۸۰ درجه

است .

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش

تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش

تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش یا همان تامین دلیل که با انجام بررسی بر …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام