رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / نقش یا الگو در تفسیر عکس های هوایی

نقش یا الگو در تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

نقش یا الگو

به  معنی  طرز  قرار گرفتن اجسام و عوامل جزئی آن ها در کنار یکدیگر میباشد .

برای  افرادی  که  با  علوم  زمین سروکار دارند ،اصولا نقش میتواند عامل بسیار

مهمی در کشف عوارض و یا وظایف اجسام باشد.جغرافیدانان وباستان شناسان

که  مسائل  الگوهای استقرار و پراکندگی را مطالعه می کنند میتوانند با ملاحظه

نقش  ها به  انتشار و مهاجرت درتاریخ فرهنگ ها پی ببرند.رخنمون هاسرنخی

برای پی بردن به ساخت زمین شناسی ،سنگ شناسی و بافت خاک خواهد بود.

در رستنی ها ، روابط  بین موجودات زنده ومحیط  زیست  اطراف آن ها ایجاد

نقشی را تحت عنوان گیاهان معرف مینماید .نقش های منطقه ای که در روی

زمین  به  سختی قابل تشخیص هستند ،بر روی عکس های هوایی  مشهود

است که از آن ها برای تفسیر استفاده میشود به عبارت دیگر ، می توان گفت

که  مفسرین ورزیده همیشه از پدیده نقش ستایش کرده و نهایت استفاده را

در تفسیر عوارض سطحی زمین از آن ها میبرند .

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا 

شناخت اثرات فرهنگی انسان بر طبیعت اکثرا برروی عکس های هوایی آشکار

و  قابل  تشخیص است ، چون معمولا ،با خطوط صاف و مستقیم و با اشکال

منظم همراه است . بسیاری از آثار انسان در روی طبیعت برای مدت زیادی به

جا خواهد ماند . نقش های مربوط  به اسکان انسان ها ،معادن و کشاورزی ،

حتی هزار ها سال بعد هم،از ارتفاع بسیار زیاد قابل تشخیص بوده و مفسران

عکس های هوایی میتواندآن ها رابه طورمستقیم ازروی عکس های خودشان

با  آثار  جنبی آن ها مانند رستنی ها و با فرسایش به عنوان ابزاری در باستان

شناسی مورد استفاده قرار دهند.

آثار  مربوط  به کشاورزی مانند کشت های ردیفی ،شبکه زهکش ها و رستنی

ها  نقش مهمی در تفسیر دارند .زراعت در دره ها و روی تراس ها که معمولا

کرت بندی آن ها درامتداد منحنی های میزان انجام میپذیرد.نماینده کشت و

زراعت آبی در سطح شیبدار میباشد. در حالی که کرت بندی بزرگ و با خطوط

منظم  و صاف میتواند نماینده کشت دیم باشد.البته در خصوص کشت دیم

ممکن است گاهی آثار کرت بندی هم مشاهده نشود .

مجموعه  نقش  های  مهم  و پیچیده بر روی تصاویر فضایی،گاهی به شکل

تفاوت در بافت ظاهر شده و احتمالا باعث گمراهی میگردد.

منبع :کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا 

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد کشاورزی به منظور تعیین سابقه زراعت در زمین مذکور انجام …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام