هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

نحوه استعلام پلاک ثبتی در تهران که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی سند است. و این پلاک ثبتی  مربوط به ملک و زمین  یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که باید حتما مشخص باشد. اما در این بین املاکی وجود دارند. که مالک از موقعیت دقیق این املاک مطلع است. اما اسناد و مدارک  ملک در دسترس نیست. و یا برای طی کردن مراحل اداری ملک نیاز تعیین پلاک ثبتی ملک است. که در این صورت با توجه به موقعیت ملک و یک مختصات استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود. و با تهیه این نقشه ثبتی و موقعیت مد نظر از ملک پلاک ثبتی ملک تعیین می شود.

پلاک ثبتی ملک یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفته است. و این پلاک ثبتی منظور همان پلاک اصلی و فرعی سند مالکیت است. که با توجه به این پلاک اموری مربوط به ملک هم چون جانمایی ملک انجام می شود. با توجه به این پلاک ثبتی موقعیت و مرزهای ملک مشخص می شود. و در این بین املاکی وجود دارند. که موقعیت و مرزهای آن ها مشخص است. اما اسناد و مدارک مشخصی از آن ها در دسترس نیست.

برای این موضوع نیاز است. که با توجه به موقعیت ملک و یک مختصات یو تی ام از آن استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و بعد از تهیه نقشه ثبتی با توجه به موقعیت ملک پلاک ثبتی ملک تعیین می شود. این پلاک به همراه نقشه یو تی ام و یا در صورت نیاز متقاضی تنها به صورت کتبی ابلاغ می شود. و با توجه به این پلاک ثبتی، امور مربوط به ملک انجام می شود.

پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی )

پلاک ثبتی ملک همان شناسنامه ملک است. که به صورت پلاک اصلی و فرعی در سند های مالکیت درج گردیده. که برای مراجعه به اداره ثبت باید حتما پلاک ثبتی ملک را ارائه دهید.  این پلاک ثبتی در زمان اصلاحات اراضی و تقسیم زمین های اربابی به قطعات کوچکتر برای هر ملک تعیین گردید. و در سند های قدیمی و سند های تک برگ درج شده است. که مورد استفاده در استعلام پلاک ثبتی نیز هست.

پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی است. که در صفحه اول و در قسمت مشخصات در سندهای منگوله دار و پلاک ثبتی به عنوان شناسنامه ملک شناخته می شود. و در ادارات ثبت نیز املاک را بر اساس پلاک ثبتی شناخته می شود. و از آنجا که در تهران هر منطقه و هر قسمت دارای یک پلاک اصلی جدا گانه است. برای تشخیص منطقه به پلاک ثبتی مراجعه می شود. و برای انجام امور مربوط به ملک مانند تهیه رونوشت سند یا انجام استعلام ملکی باید پلاک ثبتی ملک مشخص باشد.

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی از ملک یا نقشه تفکیکی نقشه هایی است. که موقعیت ملک را در یک محدوده نمایش می دهند. که نقشه تفکیکی املاک را بر اساس  پلاک ثبتی  نمایش می دهد.  و در نقشه های دیگر ملک ها بر اساس مختصات یو تی ام نمایش داده می شود.

پس نقشه هوایی که بر اساس پلاک ثبتی استعلام گرفته می شود. منظور همان نقشه تفکیکی است که بیشترین استفاده را در زمینه جانمایی ملک را دارد. زیرا در بحث جانمایی ملک گاهی مالک از آدرس دقیق ملک یا حریم و مرزهای ملک اطلاعات درستی ندارد. و نیاز است که ابتدا با استفاده از نقشه های تفکیکی حریم و مرزهای ملک و همچنین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود. و بعد از آن با یک عملیات زمینی تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود.

پس برای استعلام نقشه تفکیکی باید پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی ملک مشخص باشد. تا بر اساس این پللاک ثبتی استعلام گرفته شود. که شهرهای بزرگ مانند تهران از بیشترین تعداد  این نقشه های تفکیکی برخوردار هستند. ولی برای ملک هایی که نیاز به جانمایی دارند. و مالک آدرس دقیق ملک را به همراه مرزهای ملک را می داند. و سند ملک  را نیز می داند. تنها با یک عملیات زمینی برداشت مختصات و تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود.

اما نکته اینجا است. که زمانی که این نقشه ملک که تحت عنوان جانمایی ملک است. برای استفاده در ادارات دولتی باشد. باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است.

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران منظور نقشه ای است. که موقعیت یک ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد. و برای انجام این کار نیاز به بررسی مرزهای ملک است. که از طریق پلاک ثبتی در سند انجام می شود. که در کل به کار جانمایی پلاک ثبتی ملک معروف است.

پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند مالکیت است. که از این پلاک برای تعیین موقعیت و مرزهای ملک استفاده می شود. که این کار را برای املاک گمشده و یا املاکی که موقعیت دقیق مرزهای آنها نیاز به بررسی دارد. انجام می دهند که به این کار جانمایی پلاک ثبتی ملک می گویند.

برای انجام در ابتدا نیاز به اسناد و مدارک موجود از ملک است. که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود. و در نهایت با استعلام نقشه ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی سند و تهیه این نقشه و تبدیل آن به سیستم مختصات UTM موقعیت ملک تعیین می شود. و میتوان بر اساس این نقشه ثبتی و حدود اربعه در سند مرز های ملک تشکیل می شود. بر این اساس نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود.

در نقشه 1/2000 ام تهیه شده از سازمان نقشه برداری جانمایی می شود. این نقشه چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک از جمله صدور سند تک برگ اقدام کند. که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای یک ملک به شمار می رود.

استعلام پلاک ثبتی در تهران

منظور از استعلام پلاک ثبتی چیست؟

منظور از استعلام ملک تعیین کننده تمام اطلاعات یک ملک است. که در قیمت ملک تاثیر گذار است. و برای انجام معاملات ملکی یکی از مهم ترین امور است. که باید قبل از هر گونه قرار داد و پرداخت های مالی انجام شود. تا با توجه به اطلاعات درست و دقیق ملک معامله ملکی بدون هیچگونه کلاهبرداری انجام گیرد. که برای انجام استعلام یک ملک باید با توجه به سند آن و پلاک ثبتی سند اقدام می شود.

استعلام وضعیت ثبتی ملک یا زمین و دلایل آن

زمانی که قصد خرید زمینی را دارید. که به صورت خالی و با دیوار کشی یا فاقد دیوار کشی است. باید برای جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری های مالی نسبت انجام استعلام وضعیت پلاک ثبتی زمین یا ملک اقدام کرده. زیرا امکان دارد که این زمین جزء اراصی ملی باشد. و یا زمین با کاربری زراعی به عنوان کاربری مسکونی فروخته شود. که در قیمت آن بسیار متفاوت است. و با انجام استعلامات ثبتی امکان کلاه برداری از بین می رود.

برای همین باید قبل از این که هر گونه نقل و انتقال و پرداخت های مالی انجام گیرد. و باید از مالک فعلی یک عکس از سند یا کپی آن را درخواست کنید. و با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند, استعلام وضعیت ثبتی ملک گرفته شود.

بر اساس استعلامات انجام شده. موارد زیر مشخص می گردد:

 • مالک زمین از ابتدا تا زمان حال
 • موات یا احیا بودن زمین
 • نوع کاربری زمین از لحاظ مسکونی یا زراعی
 • پلا های ثبتی زمین و تقسیمات زمین از قدیم تا زمیان حال

و تمامی مواردی که برای انجام معالمه نیاز است بدانید. برای همین باید به اداره ثبت مراجعه شود. یا از طریق استعلاماتی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گرفته می شود. این کار با سرعت بالاتری انجام گیرد. و می توان با خیال آسوده معامله ملکی مطمئنی را انجام داد.

استعلام پلاک ثبتی در تهران

استعلام پلاک ثبتی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری و با استفاده از آدرس ملک انجام می شود. که برای این کار باید با استفاده از موقعیت دقیق ملک بر روی زمین که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است. که با توجه به این مختصات نقشه ثبتی ملک استعلام گرفته می شود. و بعد از تهیه نقشه و با توجه به آدرس ملک پلاک ثبتی ملک نیز تعیین می شود. که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. و امروزه از این پلاک ثبتی برای جانمایی ملک کمک گرفت. زیرا این پلاک ثبتی است. که تعیین کننده مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است.

پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی قید شده است. در سند های مالکیت که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. که تعیین کننده مرز ها و موقعیت ملک است. و با توجه به این پلاک ثبتی است. که ملک جانمایی می شود.

اما در این بین املاکی هستند. که مالک آدرس دقیق ملک را می داند. اما اسناد و مدارک درستی در دست ندارد. و برای ثبت مالکیت خود نیاز به پلاک ثبتی ملک دارد. که برای این کار باید با توجه به آدرس ملک که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است. استعلام نقشه تفکیکی محدوده پلاک ثبتی گرفته شود. و با توجه به این مختصات پلاک ثبتی ملک نیز تعیین می شود. که با توجه به این پلاک ثبتی و نقشه حاصل از جانمایی ملک که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده است. می توان برای صدور سند تک برگ برای ملک اقدام کرد.

استعلام سند از روی پلاک ثبتی

امروزه برای انجام امور معاملاتی ملک و قبل از هر گونه نقل و انتقال کار استعلام سند انجام می شود. زیرا در ادارات ثبت ملک را از روی پلاک ثبتی شناسایی می کنند. که برای انجام سریع تر اینکار باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرده است.

امروزه با ارزش پیدا کردن ملک و املاک سو استفاده ها و کلاهبرداری های ملکی نیز افزایش یافت. و امکان فروش ملک به چندین نفر و یا فروش زمین های بایر و اراضی ملی و یا حتی فروش زمین های بدون سند و تصاحبی وجود دارد. که قبل از هرگونه پرداخت و نقل و انتقال بهتر است. استعلامات لازم از ملک گرفته شود. تا بر اساس پلاک ثبتی در سند از طریق ادارات ثبت انجام می گیرد. که با انجام این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی و متخصصانی که در این زمینه فعالیت می کنند. کار با سرعت بالاتری انجام می گیرد. و می توان معامله ای مطمئن را انجام داد.

استعلام ملک از طریق پلاک ثبتی

امروزه در زمینه ملکی کلاهبرداری های زیادی اتفاق می افتد. از جمله این کلاهبرداری ها می توان فروش یک ملک به چند نفر را اشاره کرد. و از این جهت است. که بهتر است قبل از عقد هرگونه قرار داد. و پرداخت هزینه نسبت به انجام استعلام پلاک ثبتی اقدام شود. برای انجام باید با توجه به پلاک ثبتی اعلام شده از طرف مالک یا کپی سند برای انجام استعلام به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه شود. یا کار به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی و یا وکلای پایه 1 دادگستری سپرده شود.

از طریق این استعلامات می توان مالکین ملک از ابتدا تا به زمان حال و تمامی نقل و انقالات آن ها و یا حتی تقسیم پلاک ثبتی های زمین و موقعیت ملک و … را تعیین کرد. و با توجه به اطلاعات کاملی که از طریق این کار مشخص می شود. می توان معامله ملکی مطمئنی را انجام داد. برای دسترسی راحت تر به این اطلاعات و این که نیاز نباشد. در ادارات ثبت کار انجام شود. و تمامی این کار ها بر عهده کارشناس قرار گیرد.

کار انجام استعلامات را به متخصصین این امر سپرده و کارشناس وظیفه دارد که طبق خواسته متقاضی تمام امور را به نحو احسن انجام دهد. برای تعیین موقعیت ملک با توجه به پلاک ثبتی نیز باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. که این کار نیز یکی از وظایفی است که در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی است. و کارشناس با توجه به اطلاعات موجود و اطلاعاتی که به آن ها دسترسی دارد. این کار را انجام می دهد.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که منظور از جانمایی پلاک ثبتی تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین به همراه تعیین مرزهای ملک است. و انجام این کار با کمک از پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی سند انجام می شود. و تعیین هزینه انجام این کار بستگی به نوع کار و مساحت زمین دارد.

پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی در سند تعریف کننده مرز های ملک است. و یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفته است. و امروزه از این پلاک ثبتی ملک در تعیین موقعیت املاکی که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست. بر روی زمین استفاده می شود. و با استفاده از این پلاک ثبتی و نقشه های موجود مرزهای ملک تعیین می شود. که نقشه ها که به نقشه ثبتی معروف است.

با توجه به پلاک ثبتی ملک استعلام گرفته می شود. و بعد از تهیه آن با توجه به این نقشه که املاک یک محدوده را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد. مرزهای ملک تعیین می شود. و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام از ملک و درج حدود اربعه ملک و مساحت وضع موجود ملک و هم چنین درج مساحت سندی در نقشه و مختصات های  یو تی ام گوشه های ملک در نقشه و در نهایت با چاپ و مهر و امضای نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به دست متقاضی می رسد. و برای امور اداری مربوط به ملک اقدام کند.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

روش انجام استعلام پلاک ثبتی توسط مالک

 • از مراجع ذیصلاح استعلام دریافت شود.
 • در دفتر اندیکاتور ثبت شود. و به نماینده جهت اقدام ارجاع داده شود.
 • پیوست پرونده در بایگانی انجام شود و به نماینده ارجاع شود.
 • پاسخ استعلام به وسیله نماینده تهیه شود.
 • گواهی دفتر بازداشتی تهیه گردد.
 • پرونده به حسابداری برای محاسبات هزینه ارسال شود.
 • پاسخ استعلام به وسیله مسئول مربوط امضاء شود.
 • در دفتر اندیکاتور صدور و به مرجع استعلام کننده ارسال شود.

اطلاعاتی که از طریق استعلام پلاک ثبتی ملک حاصل می شود

 • بازداشت یا آزاد بودن سند ملک
 • در رهن بانک بودن یا نبودن سند ملک
 • موات یا احیا بودن زمین ( علی الخصوص در زمین های کشاورزی)
 • موقعیت دقیق ملک و تطبیق آن با موقعیت سند
 • نوع کاربری زمین
 • تقسیم بندی های زمین و پلاک ثبتی ها از ابتدا تا زمان حال
 • مالکین ملک از ابتدا تا زمان حال

چه زمانی نیاز به انجام استعلام پلاک ثبتی است؟

در دو حال است که افراد باید استعلام پلاک ثبتی ملک را انجام دهند. که انجام استعلام پلاک ثبتی در تهران یکی از مهمترین امور است. که باید برای انجام این کار به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود.

 • زمان تعویض سند قدیمی با سند تک برگ

یکی از زمان هایی که نیاز به انجام استعلام پلاک ثبتی ملک است. زمانی است که مالک قصد تعویض سند قدیمی ملک را با سند تک برگ داشته باشد. و در این زمان نیاز به تشکیل پرونده برای اخذ سند تک برگ است. و در این پرونده باید خلاصه وضعیت ثبتی ملک گرفته شود. تا اطلاعات و مشخصات ملک تعیین شود.

 • قبل از انجام معامله و پرداخت مالی

یکی از مهم ترین امور در انجام معاملات ملکی انجام استعلام پلاک ثبتی ملک است. و به دلیل اینکه امروزه به دلیل قیمت ملک و ارزش پیدا کردن آن کلاهبرداری بر سر ملک افزایش یافته است. انجام استعلام پلاک ثبتی قبل از هر گونه معامله و پرداخت مالی یکی از ضروری ترین امور می باشد. و در این صورت با گرفتن یک کپی از سند مالکیت از مالک می توان برای انجام استعلام پلاک ثبتی را با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام دهد. تا با توجه به اطلاعات دقیق ملک معامله ملکی مطمنی را انجام دهد.

روش انجام استعلام پلاک ثبتی توسط خریدار (غیر حضوری)

از آنجا که اداره ثبت در خصوص استعلام پلاک ثبتی تنها با مالک همکاری می کند. در صورتی که خریدار قصد انجام استعلام پلاک ثبتی را داشته باشد. باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی اقدام کند. که برای انجام این کار باید یک کپی از سند ملک از مالک بگیرد. و با توجه به سند به کارشناس مربوطه مراجعه کند. تا با توجه به دسترسی کارشناس به اطلاعات ثبتی کار استعلام انجام شود.

آیا ملک دارای سند تک برگ نیز نیاز به انجام استعلام پلاک ثبتی و مراجعه به اداره ثبت دارد؟

در صورتی که ملک سند تک برگ داشته باشد. تمام اطلاعات آن در سیستم کاداستر کشور ثبت می گردد. مانند سند های قدیمی دیگر نیاز به مراجعه به اداره ثبت نیست. و در این صورت تنها با مراجعه به سایت اسناد و املاک کشور و با توجه به کد رهگیری سند می توان استعلام ملک را گرفت. و تمام اطلاعات آن را بررسی کرد.

درصورتی‌که بعد از تنظیم مبایعه‌نامه متوجه شویم که ملک در رهن بانک است چه کاری باید کرد؟

در صورتی که قبل از انجام معامله استعلام انجام نشود. و بعد از تنظیم مبایعه نامه متوجه شوید. که ملک در  رهن بانک است. در این صورت باید با مراجعه به بانک و رایزنی و همچنین پرداخت بدهی ملک را آزاد کنید. و اگر بانک قبول نکند. در این صورت معامله فسخ می شود.

استعلام سند ملک با کد ملی

در صورتی که فردی بخواهد از املاک تحت تصرف خود اطلاع داشته باشد. یا اینکه نداند که چه املاکی به اسم و کد ملی وی ثبت گردیده است. باید از طریق استعلام با کد ملی اقدام کند. باید خود مالک با کد ملی به اداره ثبت مراجعه کند. و استعلام املاک خود را گرفته تا املاکی که به نام وی ثبت شده است. مشخص گردد.

اما اگر بخواهیم با شماره ملی فرد دیگری استعلام بگیریم. که آیا فلان ملک به نام ایشون هست یا خیر، و یا برای استعلام اینکه چه ملک هایی به نام همسر یا فلان فامیل هست، این کار ها طبیعتا حق ما نیست. و قابل استعلام نیست. یعنی سازمان ثبت جواب ما رو نمی دهد. مگر توسط خود مالک، وکیل قانونی مالک یا با حکم قضایی و بنا به مصلحت ها و دلایلی.

مدت زمان انجام استعلام پلاک ثبتی ملک

درست ترین راه انجام استعلام پلاک ثبتی مراجعه به دفتر خانه است. اما با این وجود انجام استعلام پلاک ثبتی در شهرداری 2 روز ، اداره ثبت 1 روز و استعلامات دارایی یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

استعلام فوری سند مالکیت با پلاک ثبتی

سایت مربوط به شهرداری نیز اطلاعات از ملک را موجود دارد. که با مراجعه به سایت شهرداری و با توجه به پلاک ثبتی ملک می توانید موقعیت و محل قرار گیری ملک را مشاهده کنید. و برای کسب اطلاعات بیشتر از ملک با مراجعه به سایت پرداخت عوارض شهر تهران می توانید اطلاعات جامع تری از ملک را اخذ کنید. و با همکاری اخیر شهرداری با اداره ثبت و راه اندازی این سایت ها یکی از اموری است. که به راحتتری انجام پذیر است.

مدت زمان انجام استعلام پلاک ثبتی ملک

درست ترین راه انجام استعلام پلاک ثبتی مراجعه به دفتر خانه است. اما با این وجود انجام استعلام پلاک ثبتی در شهرداری 2 روز ، اداره ثبت 1 روز و استعلامات دارایی یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 3 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *