رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / مراحل روش صدور سند مالکیت المثنی

مراحل روش صدور سند مالکیت المثنی

مراحل روش صدور سند مالکیت المثنی به این گونه است که تقاضای صدور سند المثنی در دفتر اندیکاتور ثبت می شود

و به دفتر املاک ارجاع داده می شود و برای تشکیل پرونده به بایگانی ارسال می شود.

حق پرداخت آگهی را حساب داری اخذ میکندو صدور آگهی از دفتر اندیکاتور انجام شده وتوسط مسئول مربوط امضاء

میشود و تحریر سند مالکیت المثنی انجام می شود و یک پیشنویس از سند تهیه می شود و پرونده به دفترتسلیم

اسناد برای تحویل به مالک ارسال میشود.

روش صدور سند مالکیت المثنی شامل مراحل زیر میباشد.

-درخواست صدور سند المثنی پیوست به فرم استشهاد محلی پذیرفته شود.

-درخواست در دفتراندیکاتور ثبت وبه دفتر املاک ارجاع داده شود.

-در دفتراندیکاتور ثبت شود وبرای پیوست به پرونده به بایگانی ارسال شود.

-ضمیمه نمودن پرونده همراه با درخواست انجام شود وبه دفتر املاک به وسیله بایگانی ارسال شود.

-پرونده دردفتراملاک بررسی شود وبخشنامه مبنی براعلام فقدان سند مالکیت به دفاتراسناد رسمی تابعه صادرشود.

-حق پرداخت آگهی توسط حسابداری اخذ شود.

-آگهی فقدان سند مالکیت توسط دفتر املاک تهیه شود.

-آگهی فقدان توسط مسئول مربوطه بررسی وامضاء شود.

-صدورآگهی دردفتراندیکاتورانجام شود.

-آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی ارسال شود و در یکی از روزنامه های محلی درج شود.

-پرونده به شعبه بایگانی ارسال شود.

-آگهی منتشرشده در روزنامه دریافت شود و با پیشنویس تطبیق داده شود.

-پرونده در بایگانی برای اعلام زمان مراجعه بعد  بازگردانی

-درخواست کننده در وقت تعیین شده پیگیرشود .

-گواهی دفتر بازداشتی بررسی شود.

-تحریر سند مالکیت المثنی انجام شود.

-برای پرداخت بها دفترچه سند مالکیت پرونده به حسابداری ارسال شود.

-بازگردانی پرونده به دفتراملاک برای تحریر سند مالکیت وصدور بخشنامه به شعبه های اسناد رسمی مبنی بر صدورسند مالکیت المثنی وتوضیح در ستون ملاحضات دفتراملاک وپیشنویس سند مالکیت اولیه

-پرونده به بایگانی ارسال شود برای ثبت در دفتر تسلیم و ارائه به مالک

 

سند مالکیت المثنی

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام