فرم بر و کف ساختمان

فرم بر و کف ساختمان منظور تعیین میزان گود برداری ملک برای انجام ساخت و ساز است. که از طرف شهرداری و با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده است انجام می شود. برای تعیین میزان گود برداری یک ساختمان برای انجام ساخت و ساز نیاز به اجرای بر و کف است. که این کار با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود. و این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی نقشه ای است.

که میزان اختلاف ارتفاع عرصه ملک را نسبت به گذر های اطراف مشخص می کند. و برای تهیه این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی نیاز است. که در ابتدا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. و علاوه بر مختصات های یو تی ام کد های ارتفاعی داخل عرصه ملک و گذر های اطراف نیز برداشت می شود. و این کد ها در نقشه نیز درج می شود.

بعد از ترسیم و کارتوگرافی نقشه ها چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری در شهرداری اقدام کند. و بر اساس این نقشه میزان گود برداری ملک نیز تعیین می شود. این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی یکی از نقشه هایی است. که در شهرداری مورد استفاده است. و یکی از فرمت های مد نظر در این سازمان است.

اجرای بر و کف شهرداری

اجرای بر و کف شهرداری منظور تعیین میزان گود برداری ملک است. که با تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و امضا شده است. از طرف شهرداری تعیین می شود. و مالک یا متقاضی ملزم به اجرای دقیق میزان گودبرداری است. که با انجام باید مجددا میزان گودبرداری دقیق انجام شده بررسی و تایید شود. تا روند ساخت و ساز ملک طی شود.

بر و کف به منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع و فاصله گذر های اطراف ملک نسبت به عرصه ملک است. که در تعیین میزان گود برداری ملک تاثیر گذار است. و این کار با تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی به منظور تعیین میزان گود برداری توسط شهرداری انجام می شود. و برای تهیه این نقشه باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کرد. تا با برداشت مختصات های ارتفاعی از داخل عرصه ملک و گذر های اطراف و همچنین عرض گذرها نقشه یو تی ام ملک با کدهای ارتفاعی تهیه شود. و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود. تا دارای اعتبار باشد.

برای اجرای بر و کف متقاضی با ارائه این نقشه به شهرداری میزان گود برداری اعلام شده را اجرا می کند. و با اجرای نهایی باید میزان گود برداری مجددا بررسی شود. که این کار نیز با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و با حضور کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و با تایید ادامه روند ساخت انجام می شود. و یا اینکه نیاز به اصلاح میزان گود برداری به مالک یا متقاضی ابلاغ می گردد.

کنترل بر و کف در تهران

کنترل بر و کف در تهران به منظور کنترل میزان گود برداری ملک که از طریق نقشه های یو تی ام ارتفاعی در مرحله قبل تعیین و اجرا شده است. و در این مرحله نیز میزان گود برداری انجام شده است. توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امو ثبتی و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری بررسی می شود. و در نهایت با تایید کار انجام شده روند ساخت و ساز ملک ادامه می یابد.

بر و کف ملک که در ابتدای ساخت و ساز و برای تعیین میزان گود برداری از ملک انجام می شود. که در هر منطقه متفاوت است و اینکار بر اساس نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی در شهرداری انجام می شود. و این نقشه تهیه شده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار شود.

و در ادامه بعد از انجام گود برداری باید کار انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی کنترل شود. که برای انجام این کار باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک و کنترل نقاط برداشت شده است. و میزان تغییر آن ها تایید و یا عدم تایید گود برداری مشخص می شود.

علاوه بر میزان گود برداری در تعیین بر و کف میزان فاصله از راه های احداث شد. و یا در دست احداث و قنات ها و چاه های موجود و … نیز تعیین می شود. که در صورت لزوم نیز باید راه قنات ها و چاه ها باید با بتن و مصالح مربوطه پر شوند.

نقشه 2000 ام شهرداری

نقشه 2000 ام شهرداری منظور نقشه یو تی ام تهیه شده از وضع موجود ملک و جانمایی آن بر روی نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری است. که این فرمت برای نقشه یو تی ام یکی از فرمت های مد نظر شهرداری است. که باید حتما مد نظر قرار بگیرد.

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است. که وضعیت قرار گیری ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش دهد. و این نقشه یو تی ام باید حتما با فرمت و دقت مد نظر سازمان مد نظر همخوانی داشته باشد. و همچنین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا اعتبار لازم را برای ارائه داشته باشد. که یکی از این فرمت ها نقشه یو تی ام 2000 ام است. که برای این فرمت باید نقشه 2000 ام از محدوده مد نظر تهیه شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام که یکی از فرمت های مد نظر شهرداری است. باید در ابتدا نقشه یو تی ام وضع موجود ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل مختصات یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. تا با توجه به مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود. و در نهایت نقشه یو تی ام ترسیم شده در موقعیت ملک در نقشه 2000 ام جانمایی شود. این نقشه بعد از نهایی شدن چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک در شهرداری اقدام کند.

فرم بر و کف ساختمان

نقشه بر و کف شهرداری

نقشه بر و کف شهرداری به منظور تعیین اختلاف ارتفاع عرصه نسبت به گذر های اطراف و تعیین میزان گود برداری ملک انجام می شود. که برای انجام شهرداری دستور به تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی را می دهد. که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا اعتبار لازم را برای ارئه به شهرداری و انجام امور اداری داشته باشد.

بر و کف ملک یکی از اموری است. که قبل از ساخت و ساز از طرف شهرداری تعیین می شود. و برای انجام امور مربوطه به بر و کف ملک باید حتما نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی از عرصه و گذر های اطراف ملک تهیه شود. تا میزان اختلاف ارتفاع عرصه نسبت به گذرهای اطراف تعیین شوند. تا میزان گود برداری ملک تعیین شود. برای تهیه این نقشه باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود.

تا با استفاده از تجهیزات به روز و دقیق نقشه برداری برداشت مختصات یو تی ام عرصه و مرز بندی های دقیق و همچنین برداشت کد های ارتفاعی از داخل عرصه و گذر ها انجام و در نقشه درج شود. تا بر اساس این مختصات های میزان اختلاف ارتفاع عرصه نسبت به گذر های اطراف مشخص و با توجه به این اختلاف ارتفاع میزان گود برداری ملک تعیین شود. این نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی در صورتی دارای اعتبار است. که بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود. تا اعتبار لازم را برای ارائه به شهرداری داشته باشد.

نقشه یو تی ام ملک با کد ارتفاعی

برای ملک هایی که شیبدار و نامسطح هستند. و اختلاف ارتفاع با گذر های اطراف دارند. نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی تهیه می شود. نقشه یو تی ام به صورت مسطحاتی تهیه می شود. اما برای املاکی که شیبدار و نامسطح هستند. نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی تهیه می شود. که وضعیت ارتفاعی ملک را نیز مشخص می کند. پس درصورتی که نیاز به درج کد ارتفاعی در نقشه یو تی ام می باشد. قبل از شروع تهیه نقشه به مهندس نقشه بردار اعلام گردد. برای تهیه نقشه یو تی ام به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

نقشه یو تی ام امروزه یکی زا مدارکی است که برای انجام امور اداری در سازمان ها و ارگان های دولتی باید حتما تهیه شود. تا روند اداری ملک طی شود. از طرفی باید این نقشه یو تی ام با فرمت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد. که یکی از این فرمت ها نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی است. که برای استفاده در شهرداری و به منظور تعیین میزان گود برداری ملک تهیه می شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی باید در ابتدا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود.. در ادامه با برداشت مختصات بعد سوم یا همان ارتفاع در داخل عرصه ملک و گذرهای اطراف و درج این کدهای ارتفاعی در نقشه میزان اختلاف ارتفاع عرصه ملک نسبت به گذر های اطراف مشخص می شود. در صورت وجود چاه و یا راه قنات ها در نزدیکی عرصه در نقشه درج می شود.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *