روشهای پیدا کردن پلاک ثبتی

پلاک ثبتی مانند شناسنامه ملک است. که در سند های قدیمی و جدید درج شده است. و منظور از پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) است. و در اداره ثبت نیز املاک را بر اساس پلاک ثبتی می شناسند. به صورتی که اگر سند ملک مفقود شود. یا نیاز به رونوشت سند داشته باشید. برای مراجعه به اداره ثبت و اخذ رونوشت سند باید پلاک ثبتی ملک مشخص شود. که برای تعیین این پلاک ثبتی باید جانمایی معکوس پلاک ثبتی انجام شود.

پلاک ثبتی چیست ؟

این قطعات را پلاک اصلی می گویند. و زمانی که این قطعه ها به بخش های کوچکتری تقسیم بندی شوند. شماره ای که به آن ها اختصاص داده می شود. را پلاک فرعی می نامند. و زمانی که این قطعات دارای پلاک فرعی برای شهرسازی و ساختمان سازی مورد استفاده قرار گیرد. به قطعات کوچکتری تقسیم می شوند. و شماره گذاری برای هر پلاک انجام می دهند.

پلاک اصلی و فرعی برای شماره گذاری قطعه ها و مشخص بودن موقعیت قطعه ها می باشد. شماره پلاک اصلی برای قطعه مادر صادر می شود. و شماره پلاک فرعی برای قطعاتی که از قطعه اصلی جدا و امکان دارد. که به قطعات کوچک تری تقسیم شود. اختصاص داده می شود.

به این ترتیب مشخص می شود که کدام قطعه مربوط به کدام قطعه اصلی می باشد. پلاک اصلی و فرعی معمولا با یک ممیز از یکدیگر جدا می شوند. به عنوان مثال 6/800، بصورت شماره پلاک هشتصد فرعی از شماره پلاک شش اصلی می باشد.

این پلاک ثبتی در سند های قدیمی در صفحه دوم و در مشخصات ملک به صورت حروف درج شده است. و در سند های تک برگ در قسمت مشخصات ملک به صورت عددی در قالب پلاک اصلی و فرعی و مفروز و مجزی درج شده است. که برای تعیین پلاک ثبتی املاکی که سند هایشان گمشده است. و قصد اخذ رونوشت سند را دارند. با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و درخواست جانمایی معکوس پلاک ثبتی انجام می گیرد.

تاریخچه پلاک ثبتی

در زمان اصلاحات اراضی (دهه 40 هجری شمسی) زمین‌های اربابی که در مساحت‌های بالابود. به قطعات کوچک‌تر تقسیم شد و برای هر قطعه سند منگوله‌دار صادر گردید. بر همین اساس علاوه بر اندازه‌گیری از هر قطعه زمین برای هر قطعه یک پلاک ثبتی نیز تعیین شد که هر زمین اربابی یک پلاک اصلی و برای هر قطعه تقسیم شده از زمین اربابی یک پلاک فرعی تعیین گردید و در سند آن زمان نیز درج شد.

مفهوم پلاک ثبتی در سند

این پلاک ثبتی همان شماره پلاک مادر یا اصلی و شماره قطعه تفکیک شده از زمین های مادر یا همان پلاک فرعی است. که هم در سند های قدیمی و هم در سندهای تک برگی جدید آمده است. و در قدیم جزئی از شناسه اصلی هر ملکی بود. به طوری  که از روی پلاک  اصلی و  فرعی  هر ملکی می توانستند آدرس ملک را پیدا کنند. اما در حال حاضر به دلیل ساخت و ساز زیاد امکان این کار نیست. که از روی پلاک ثبتی به ملک به راحتی به آدرس دست پیدا کنند. و به همین علت کار سندی راه جدیدی پیدا کرد. به این صورت که بر اساس همین پلاک ثبتی ها ملک را روی زمین جانمایی می کنند. به این معنا که جای دقیق ملک را روی زمین مشخص می کنند. و در سیستم ثبت کشور بایگانی می کنند.

به این صورت که با توجه به اطلاعات مربوط به ملک در سند های قدیمی جای ملک را مشخص می کنند. و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مختصات یو تی ام ملک را برداشت می کنند. کارهای جانمایی را انجام می دهند. و کارهای مربوط به ثبت ملک را نیز انجام می دهند. این کارها باید توسط کارشناس رسمی نقشه برداری ثبتی انجام شود. و اگر این  نقشه ها مورد نیاز سازمان های دولتی باشد. باید حتما مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد.

پلاک ثبتی ها معمولا به صورت یک پلاک اصلی و یک پلاک فرعی در سند موجود است. اما امکان دارد که زمین مورد نظر تقسیم نشده باشد. و تنها به صورت یک پلاک اصلی موجود باشند. یا این که یک پلاک اصلی و چند پلاک فرعی باشند. و که این پلاک فرعی حاصل تقسیم شدن چند باره زمین است.

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است. که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که باید حتما مشخص شود. تا با استفاده از این پلاک ثبتی امور مربوط به ملک انجام شود. و برای تعیین این پلاک ثبتی باید با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین و یک مختصات یو تی ام از آن پلاک ثبتی ملک را تعیین کرد.

پلاک ثبتی ملک که در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفته است. یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی به شمار می رود. که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی به شمار می رود. و برای تعیین این پلاک ثبتی برای ملک باید با توجه به موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و یک مختصات یو تی ام از ملک استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و با توجه به نقشه ثبتی تهیه شده پلاک ثبتی ملک تعیین شود. که این نقشه های ثبتی نقشه هایی است.

که املاک یک محدوده را بر اساس پلاک ثبتی نمایش می دهد. و با توجه به این نقشه ثبتی کار جانمایی ملک انجام می شود. که در این مورد باید پلاک ثبتی ملک مشخص باشد. تا با توجه به این پلاک ثبتی و نقشه ثبتی مرزهای یک ملک تعیین و نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. اما در حالت برعکس که متقاضی نیاز به پلاک ثبتی  ملک دارد باید موقعیت و مرزهای ملک مشخص باشد. تا با استفاده از موقعیت دقیق ملک و نقشه ثبتی پلاک ثبتی ملک تعیین شود.

پلاک ثبتی در سندهای قدیمی و تک‌برگ

همان‌طور که گفته شد. پلاک ثبتی در زمان صدور سندهای قدیمی بر روی کار آمد که این پلاک ثبتی در سندهای قدیمی در صفحه نخست به‌صورت عددی درج شده است و در صفحه دوم در قسمت مشخصات ملک به‌صورت حروف نوشته شده است که به‌صورت عددی سمت چپ ممیز پلاک اصلی و در سمت راست ممیز پلاک فرعی درج گردید.

در سندهای تک‌برگ نیز این پلاک ثبتی مندرج است که در صفحه نخست در قسمت مشخصات ملک به‌صورت پلاک اصلی و فرعی اعداد است و در پشت صفحه به‌صورت حروف در خط اول مشخص است.

استعلام وضعیت پلاک ثبتی زمین

جانمایی پلاک ثبتی چیست ؟

در ابتدا باید به این موضع پرداخت که جانمایی پلاک ثبتی چیست ؟ تا بتوان به مفهوم جانمایی معکوس پلاک ثبتی نیز دست پیدا کرد.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی نیاز به دسترسی به اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی است. که باید با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی انجام شود. تا این کارشناسان با توجه به نقشه های ثبتی و تبدیل آن ها به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک تعیین می شود. و با بررسی حدود ملک نقشه یو تی ام تهیه می گردد. این در صورتی است که ملک دارای سند و مدارک است. اما موقعیت ملک مشخص نیست. که برای همین باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود.

همان طور که گفته شد املاکی وجود دارند. که دارای سند های قدیمی هستند و مالک از موقعیت این املاک اطلاعی ندارد. برای همین باید با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند کار تعیین موقعیت ملک انجام شود. که به این کار جانمایی پلاک ثبتی گفته می شود. و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک باید به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود.

کارشناس نیز در ابتدا سند قدیمی را بررسی می کند. و با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند نقشه ثبتی ملک را از اداره ثبت تهیه می کند. که با توجه به این نقشه ثبتی که در سیستم مختصات یو تی ام قرار می گیرد. می توان به موقعیت ملک دست پیدا کرد. و با تعیین موقعیت ملک بر اساس نقشه ثبتی نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. که این نقشه یو تی ام تنها بر اساس اطلاعات سند است.

پیدا کردن آدرس با جانمایی ملک

جانمایی ملک منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده و تعیین مرز های ملک است که با بررسی و تکمیل اسناد و مدارک موجود از ملک انجام می شود. و این کار باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود. همانطور که گفته شد برای انجام اینکار باید در ابتدا اسناد و مدارک موجود از ملک بررسی شود. که منظور از این اسناد سند های قدیمی منگوله دار و یا بنچاق های موجود است. که با باید بررسی شود و با توجه به پلاک ثبتی و حدود اربعه درج شده در سند استعلام نقشه ثبتی گرفته شود. و با تبدیل این نقشه ثبتی به سیستم مختصات یو تی ام میتوان با توجه به پلاک ثبتی به آدرس ملک دسترسی پیدا کرد.

با بررسی مرز های دقیق ملک نقشه یو تی ام از ملک نیز تهیه می شود. این نقشه یو تی ام تعیین کننده موقعیت و مرز های ملک بر روی کره زمین است. که که بعد از تهیه و انجام کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند. و بعد از صدور سند تک برگ برای ملک نسبت به دیوار کشی و تثبیت مرز های ملک اقدام شود.

جانمایی پلاک ثبتی سندهای قدیمی منگوله‌دار

یکی از مشکلاتی که سندهای قدیمی داشت. گم‌شدن ملک و عدم پیداکردن آدرس مشخص بر اساس سند است. زیرا در سندهای قدیمی موقعیت ملک تنها بر اساس پلاک ثبتی درج شده است. که با تقسیم مجدد پلاک‌ها امکان تشخیص آدرس ملک تنها باتوجه‌به پلاک ثبتی وجود ندارد. که در این صورت باید از جانمایی پلاک ثبتی ملک استفاده کرد. تا بر اساس سند به موقعیت ملک دسترسی پیدا شود.

برای همین باید به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود. تا باتوجه‌به بررسی سند و مدارک ملک تهیه نقشه ثبتی ملک انجام شود. با تهیه نقشه ثبتی و جانمایی آن در سیستم مختصات یو تی ام به موقعیت ملک بر روی زمین دسترسی پیدا می‌شود که با تهیه نقشه یو تی ام با نقشه ثبتی موقعیت قرارگیری دقیق ملک بر اساس سند بر روی زمین مشخص می‌شود و این نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند را برای تعیین موقعیت ملک مورد قبول واقع می‌شود.

درصورتی‌که شما جزء وراث ملک باشید و از ملک بی‌خبر بوده باشید. با تهیه این نقشه جانمایی پلاک ثبتی می‌توانید به موقعیت ملک دسترسی پیدا کنید و در صورت عدم تصاحب ملک توسط غیر اقدام به تصرف زمین و اخذ سند مالیکت کنید. اما درصورتی‌که زمین توسط شخصی دیگر تصرف شده باشد. باید با طی‌کردن روال قانونی و ارائه مدارک دال بر اثبات مالکیت ابتدا درخواست تخلیه زمین را گرفت. تا در مراحل بعدی اقدام به دیوارکشی و اخذ سند تک‌برگ برای زمین به نام خود کنید.

تعیین موقعیت ملک گمشده با سند تک‌برگ

در سندهای تک‌برگ با ثبت نقشه جانمایی پلاک ثبتی که در زمان اخذ سند تهیه شده است. دیگر نیاز به مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نیست و با درج کد جام در سندهای تک‌برگ که در پایین صفحه نخست است. موقعیت ملک مشخص می‌شود. ولی برای اطلاع از پلاک ثبتی در سندهای تک‌برگ باید عنوان کرد. که محل پلاک ثبتی در سندهای تک‌برگ به‌صورت پلاک اصلی و فرعی در صفحه اول در قسمت مشخصات ملک درج شده است.

کد جام حاصل مختصات یو تی ام مرکز ملک است که به‌صورت پشت‌سرهم  است که شش رقم اول X  و هفت رقم بعدی آن Y  و رقم بعد از Y زون قرارگیری ملک است.

با واردکردن این اعداد در نرم‌افزارهایی مانند google earth  موقعیت ملک مشخص است.

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می گیرد. که انجام این کار با توجه به پلاک ثبتی ملک و در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود. و این نقشه یو تی ام بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. که این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک و مرز ها را بر روی کره زمین نمایش می دهد.

پلاک ثبتی ملک منظور پلاک اصلی و فرعی درج شده در سند است. که تعیین کننده موقعیت ملک است. و در زمان قدیم بر اساس این پلاک ثبتی می توانستند به آدرس ملک دسترسی پیدا کنند. اما در حال حاضر به دلیل تقسیم مجدد هر پلاک و بهم ریختگی پلاک ها تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی کار راختی نیست. و برای انجام نیاز به جانمایی پلاک ثبتی ملک است. که این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی انجام می شود. و برای این منظور باید برای تعیین آدرس و تهیه نقشه هوایی ملک به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد.

کارشناسان رسمی مربوطه در ابتدا با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک استعلام نقشه ثبتی ملک را با توجه به پلاک ثبتی انجام می دهد. و با تهیه نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام می توان به موقعیت ملک دسترسی پیدا کرد. و با تهیه نقشه یو تی ام با توجه به بررسی مرز ها با توجه به حدود اربعه درج شده در سند موقعیت و مرزهای ملک تعیین و بعد از چاپ نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

نقشه UTM یو تی ام

این نقشه UTM با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری تهیه می شود. نقشه یو تی ام UTM برای تعیین موقعیت دقیق پلاک در مکان خود و تثبیت حدود اربعه ملک تهیه می شود. UTM یک سیستم مختصات جهانی است. که هر نقطه در روی کره زمین با توجه به این سیستم مختصات دارای  یک مختصات است. که باعث تعیین موقعیت دقیق عوارض بر سطح زمین شده است. و به دلیل یک سیستم مختصات معتبر جهانی مورد استفاده کشور های جهان از جمله ایران برای ادارات ثبت، شهرداری، منابع طبیعی و… می باشد. زمانی که نقشه برداری ملک طبق سیستم مختصات UTM یو تی ام انجام شود. مختصات چهار  گوشه ملک در روی کره زمین تعیین موقعیت می شود. که در سند مالکیت تک برگ به عنوان مشخصات ثبتی قید می شود. برای تهیه نقشه یو تی ام UTM باید به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه کرد.

نقشه یو تی ام و جانمایی ملک

در سیستم ثبت که مربوط به ملک می شود دو بحث وجود دارد:

اول اینکه افرادی تازه ملکی را خریداری کرده اند و قصد گرفتن سند برای آن را دارند. این امر در چند مرحله اداری انجام می شود. تمام نقل انتقالات ملک از مالک قدیمی به مالک جدید انجام می شود. و در مرحله آخر برای تقاضای سند علاوه بر مدارک موجود باید یک نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک نیز در بین مدارک موجود باشد. که این نقشه بیانگر جای ملک بر روی کره زمین است. که چهار گوشه شمال غربی و شمال شرقی و  جنوب شرقی و جنوب غربی ملک در سند ثبت می شود. و بیانگر این است که مالک تنها صاحب این چهار مختصات است. و امکان ادعای مالکیت برای دیگری نیست.

دوم اینکه مالک ملکی را دارد که سند قدیمی یا سند دفترچه ای دارد. از این رو درخواست سند تک برگی می کند. و باز هم باید از ملک خود یک نقشه یو تی ام تهیه کند. زیرا در سند های قدیمی ملک از نظر مختصاتی جانمایی نشده است. و تنها پلاک اصلی و فرعی ملک درج شده است. نقشه یو تی ام باید توسط یک کارشناس نقشه بردار که دارای مهر دادگستری یا نظام مهندسی است تهیه شود. تا در مراجع و سازمان ها دارای اعتبار شود. زیرا این نقشه ها باید مهر و امضا شده توسط کارشناسان مربوطه باشد. و با دقت و فرمت سازمان های مورد نظر همخوانی داشته باشد. تیم نقشه برداری ما با 20 سال سابقه در زمینه نقشه برداری ثبتی و کارهای عمرانی و در نظر گرفتن دقیق ترین کارشناسان و ابزار آماده خدمت رسانی به شماست.

جانمایی ملک و میخکوبی سند

جانمایی ملک منظور بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک و تهیه نقشه ثبتی مربوط به پلاک ثبتی درج شده در سند است. که بر اساس این نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت املاک گمشده تعیین و بر روی کره زمین مشخص می شود. و با تعیین مرز های ملک نقشه یو تی ام از ملک تهیه و بعد از چاپ این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای صدور سند تک برگ برای ملک اقدام کند.

بعد از صدور سند تک برگ مالک میتواند برای میخ کوبی زمین و انجام دیوارکشی ملک اقدام کند. که این کار نیز با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و پیاده سازی نقاط بر روی زمین انجام می شود. و بعد از تعیین نقاط و میخکوبی آنها بر روی زمین با توجه به نقاط پیاده شده دیوار کشی ملک انجام می شود. انجام دیوار کشی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک باعث تثبیت مرز های ملک بر روی کره زمین می شود. و با انجام یوار کشی مرز های مجاور نیز بر اساس مرزهای زمین دیوارکشی شده تعیین می شوند.

جانمایی معکوس پلاک ثبتی چیست ؟

در مواقعی نیز پیش می آید. که مالک موقعیت ملک را می شناسد. اما اسناد و مدارک ملک اطلاعی در دست نیست. یا گمشده است. که در این صورت برای اخذ رونوشت سند از اداره ثبت باید در ابتدا پلاک ثبتی ملک باید تعیین گردد.

برای تعیین پلاک ثبتی ملک باید با توجه به موقعیت ملک به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود. کارشناس نیز با توجه به نقشه های ثبتی موجود کار جانمایی معکوس پلاک ثبتی را انجام می دهد. و پلاک ثبتی ملک را تعیین می کند.

به دست آوردن پلاک ثبتی

به دست آوردن پلاک ثبتی با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری  انجام می شود. برای تعیین  پلاک ثبتی باید به شهرداری مراجعه کرد. و درخواست خود را ارائه دهید. برای این کار شهرداری نقشه جانمایی ملک را از مالک درخواست می کند. که مالک برای تهیه آن به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه می کند. کارشناس رسمی نقشه برداری وظیفه تهیه نقشه  جانمایی ملک را بر عهده دارد. که نقشه را تهیه و به مالک ارائه می دهد و مالک این نقشه را به شهرداری ارائه می دهد. زمانی که نقشه به شهرداری ارائه داده می شود. تعیین  پلاک ثبتی ملک در  دستور کار قرار می گیرد .

روشهای پیدا کردن پلاک ثبتی

 • پیدا کردن پلاک ثبتی ملک از روی پلاک ثبتی ملک مجاور

برای تعیین پلاک ثبتی ملک خود می توان به پلاک ثبتی ملک مجاور نیز اکتفا کرد. که ساده ترین نوع پیدا کردن پلاک ثبتی است. و این در صورتی است که مالک ملک کناری با شما همکاری کند. و اطلاعات ملک خود را به شما بدهد.

 • تعیین پلاک ثبتی با مراجعه به سازمان آب

می توان با درخواست به اداره آب شهر یا منطقه داد. تا پلاک ثبتی نشان مورد نظر را درخواست نمود. البته سازمان آب در این خصوص وظیفه ای ندارد. و بدون ارائه استعلام دادگاه می تواند همکاری ننماید.

 • مراجعه به شهرداری

اگر ملک مد نظر طی سالیان گذشته بازسازی یا نوسازی ملک را انجام داده باشد. می توان با ارائه استعلام دادگاه درخواست پلاک ثبتی ملک را داشت. و پلاک ثبتی ملک را تعیین کرد.

پلاک ثبتی در کجای سند درج شده است ؟

در سند های تک برگ و سند های قدیمی نیز پلاک ثبتی درج شده است. و گاهی افراد این پلاک ثبتی را به شماره یکتا ملک اشتباه می گیرند. که باید گفت این دو مشخصه با هم متفاوت هستند.

پلاک ثبتی در سند های قدیمی در صفحه نخست در بالا سمت راست به صورت عددی و در صفحه دوم در مشخصات ملک به صورت حروف درج شده است. که در قسمت دوم به صورت پلاک اصلی و فرعی است.

در سند های تک برگ نیز در قسمت مشخصات ملک به صورت پلاک اصلی و فرعی درج شده است. که در پشت صفحه نیز در قسمت توضیحات به صورت حروف نوشته شده است. همچنین لازم به ذکر است. که پلاک ثبتی عرصه با آپارتما فرق دارد.

منظور از استعلام پلاک ثبتی چیست؟

برای استعلام پلاک ثبتی نیز نیاز است. که پلاک ثبتی ملک مشخص باشد. تا با توجه به این پلاک ثبتی برای تعیین اطلاعات ملک که برای یک معامله لازم است. به اداره ثبت مراجعه شود.

برای همین باید مالک به ادراه ثبت مراجعه کند. و درخواست استعلام پلاک ثبتی سند را بدهد. و در صورتی که شخص دیگری غیر از مالک قصد انجام استعلام را داشته باشد. باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری اقدام کند. و درخواست استعلام پلاک ثبتی برای سند بدهد. تا اطلاعات زیر برای سند حاصل گردد. و با داشتن اطلاعات کامل اقدام به معامله ملکی کنید.

 • تعیین موقعیت ملک با جانمایی پلاک ثبتی
 • تعیین اراضی موات و غیر موات که مربوط به سازمان منابع طبیعی می شود.
 • توقیف یا آزاد بودن ملک
 • در رهن بانک بودن یا نبودن ملک
 • کاربری ملک
 • در طرح شهرداری بودن یا نبودن ملک

استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی که منظور از پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است. که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است. و با توجه به این پلاک ثبتی است که مرز ها و حدود اربعه ملک و هم چنین موقعیت ملک بر روی زمین تعریف می شود. این پلاک ثبتی در طرح اصلاح اراضی به هرملک تعلق گرفته است.

امروزه برای جانمایی ملک از این پلاک ثبتی برای تعیین مرزهای ملک کمک گرفته می شود. و در این بین املاکی هستند. که اسناد و مدارک درستی از آن ها در دسترس نیست. و برای تعیین پلاک ثبتی املاک باید با استفاده از موقعیت ملک بر روی زمین که حاصل آن یک مختصات است. ابتدا نقشه ثبتی را استعلام گرفته و بعد از تهیه این نقشه ثبتی با توجه به مختصات تعیین شده که همان مختصات یو تی ام است. پلاک ثبتی ملک نیز تعیین می شود.

پلاک ثبتی ملک یک از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. و امروزه برای امور اداری ملک از این پلاک ثبتی استفاده می شود. با استفاده از این پلاک ثبتی مرزهای ملک تعیین می شود. و اما برای املاکی که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست. باید با استفاده از آدرس ملک استعلام نقشه تفکیکی محدوده گرفته می شود. و بعد از تهیه این نقشه با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین پلاک ثبتی ملک نیز تعیین می شود. و با بررسی مرزهای ملک با توجه به پلاک ثبتی تعیین شده و در نهایت با تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک و چاپ این نقشه و مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به دست متقاضی می رسد. تا برای امور اداری مربوط به ملک اقدام کند.

استعلام وضعیت پلاک ثبتی عرصه در تهران

برای تعیین اطلاعات حقوقی و فنی یک ملک نیاز است. که در ابتدا استعلام وضعیت ثبتی ملک برای تعیین اطلاعات گرفته می شود. این امر یکی از امور ضروری برای انجام معاملات ملکی است. زیرا قبل از هر گونه معامله اطمینان از اطلاعات ملک علی الخصوص املاک دارای سند های قدیمی امری واجب است. که باید انجام گیرد. این کار با مراجعه خود مالک به اداره ثبت و یا از طریق مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی امکان پذیر است.

استعلام پلاک ثبتی ملک به صورت غیرحضوری

یکی از ساده ترین ورش ها برای انجام استعلام پلاک ثبتی ملک این است. که مالک یا وکیل قانونی مالک از طریق سامانه رسمی اداره ثبت اقدام به پیگیری وضعیت ثبتی ملک کند. این کار تنها برای استعلام املاک تحت مالکیت انجام می گیرد. که با ورود به سامانه با کد ملی یا پلاک ثبتی می توان استعلام مالکیت ملک را انجام داد.

اطلاعات حاصل از استعلام پلاک ثبتی ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک یکی از امور واجب برای هر معامله ملکی است. که در تشکیل پرونده برای سند تک برگ نیز باید ارائه شود. زیرا بر اساس این استعلام تمامی اطلاعات فنی و حقوقی ملک حاصل می شود. تا بر اساس این استعلام ملک از کلاهبرداری های ملکی جلوگیری شود.

اطلاعات حاصل از استعلام پلاک ثبتی:

 • موقعیت ملک بر اساس نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند
 • در رهن بانک یا آزاد بودن سند
 • توقیف یا عدم توقیف بودن سند برای اختلافات قضایی
 • موات یا غیر موات بودن سند
 • در طرح تفصیلی یودن یا نبودن ملک
 • کاربری ملک ( مسکونی، زراعی)

پیگیری وضعیت ثبتی املاک با دیگر استعلامات چه تفاوتی دارد؟

با توجه به نوع معاملات املاک برای املاک فاقد سند علاوه بر استعلام وضعیت ثبتی ملک، استعلام کد رهگیری مبایعه نامه نیز انجام می گیرد. که باید توجه داشت استعلام پلاک ثبتی ملک با دگیر استعلاماتی که به صورت غیرحضوری انجام می شود، تفاوت دارد.

 1. استعلام وضعیت ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در صورتی که سایر استعلامات از جمله کد رهگیری یا کد پستی از طریق ورود به سامانه های دیگر امکان پذیر است.
 2. استعلام وضعیت ثبتی ملک جزء اطلاعات شخصی هر مالک است. در حالی که دیگر اطلاعات از جمله کد پستی جزء اطلاعات شخصی نیست. برای همی منظور انجام این امور تنها توسط مالک یا وکیل قانونی مالک انجام می گیرد.

پیگیری وضعیت ثبتی املاک ثبت شده و جاری چقدر طول می کشد؟

در حالت کلی باید اطلاع داشت. که روند انجام استعلامات به چه صورت است. تا بتوان میزان زمان مورد نیاز برای انحام استعلام کلی ملک را تعیین کرد. برای انجام استعلامات ملکی باید از طریق ارگان های مختلف اطلاعات ملک را تعیین کرد. اما با این وجود زمانی تقریبی برای انجام استعلام از شهرداری نهایتا دو روز، استعلام ثبت یک روز، استعلام از دارایی یک هفته و استعلام اداره اوقاف نیز تقریبا یک هفته تا ده روز زمان می برد.

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

انجام امور استعلام نیاز به صرف وقت و هزینه دارد که با انجام آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی که آشنایی بیشتری نسبت به این قوانین دارند. می تواند در زمینه این امور به شما کمک کند. تا تمامی مراحل انجام تا به نتیجه رسیدن را به این کارشناسان بسپارید. تا در وقت صرفه جویی شود. با سرعت بالاتری به نتیجه برسید.

از طرفی اگر استعلام پلاک ثبتی شما برای انجام امور معاملات ملکی باشد. و این امر ثبل از هرگونه قولنامه و پرداخت مالی باشد. باید از طرف مالک انجام گیرد. اما اگر مالک از انجام آن ممانعت ورزد. می توان با اخذ یک کپی از سند از مالک به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید. تا انجام این امور به این متخصصین سپرده شود.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 5 / 5. میزان امتیاز: 3

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

2 دیدگاه ها

 • سلام خسته نباشید درموردملک توقیف نمودهام اعتراض ثاݪث سنددفترچه ای ،کارشناسان دادگستری نتیجه ملک توقیف شده باسند اعتراض کننده مطابقت ندارد ودرخواست که پلاک اعتراض ثاݪث متعلق به کدام ملک است وملک توقیف شده طی بیست سال رفت امد میکنم وپلاک اعتراض کننده تمام پلاکهای مجاور نیزدارم وملک توقیف شده یوتی ام کارشناس تهیه نموده است موجوداست

  • لطفا خواسته خود را شفاف تر بیان کنید و برای مشاوره با شماره تماس 09129277534 تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *