رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / جابه جایی قطعات تفکیکی زمین مسکونی

جابه جایی قطعات تفکیکی زمین مسکونی

جابه جایی قطعات تفکیکی

جا به جایی قطعات تفکیکی به معنای عدم استقرار هر قطعه از زمین در محل مکانی خود میباشد.

ناشی  از اشتباه در پیاده کردن یک یا دو قطعه از قطعات تفکیکی است که به علت عدم دقت و توجه

نکردن  به نقطه ثابت در نقشه تفکیکی رخ میدهد.قطعات دیگر نیز به تبعیت از وضعیت غلط استقرار

قطعه اشتباه پیاده شده و این امر سبب می شود که چندین قطعه درحد فاصل دو نقطه ثابت درمحل

مکان واقعی خود استقرار پیدا نکنند.

نقاط a,b,c,d  یک قطعه زمین که از تلاقی دو ضلع در جهت شمال و دو ضلع در جهت شرق به دست

آمده اندومساحت قطعه را در خود محاط کرده اند دارای طول و عرض هستند.x,y طول و عرض نقطه

هستند .مکان نقطه را تلاقی طول و عرض آن تعیین میکند.پس با تغییر دراندازه ی x یا y محل نقطه

نیز تغییر یافته و جا به جا می شود.x,y هرنقطه اززمین طول و عرض جغرافیایی آن درسطح کره زمین

است،محل تلاقی طول و عرض نقاط،محل نقاط و اتصال نقاط درسطح خط،وپیوندخطوط به همدیگر

مساحت  را  که  در هندسه مسطحه صفحه است نشان میدهد.در نتیجه قطعه زمینی که در محدوده

بین خطوطاضلاع محصوراست مشخصات مختص به خود را داراست واین مشخصات به زبان ریاضی

مختصات صفحه است.مختصات قطعه آن را با دقت در جایی از این کره خاکی قرار می دهد و مکانی

دیگر برایش متصور نیست.

کارشناس رسمی نقشه برداری

زمینی به قطعات زیاد تفکیک و قطعات درحد فاصل خیابان های احداثی قرار می گیرند،برای اقدام به

احداث و ایجاد بنا در قطعه باید چهار نقطه آن باتوجه به نقشه تفکیکی وفاصله ای که دردو جهت با

خیابان  های جانبی دارد مشخص و از اتصال آن ها چهارراس قطعه و مساحت محاط در بین خطوط

چهار راس یعنی مساحت قطعه معلوم گردد.

حال  اگر قطعه ای در محل واقعی خود پیاده نشود یعنی اشتباه درتعیین محل واقعی رئوس رخ دهد

موجب  تغییر مکان سطح قطعه شده و جابه جایی از محل واقعی قطعه فراهم خواهد شد.اگرقطعات

دیگر به تبعیت از محل قطعه اشتباه پیاده گردند در تمام قطعات جا به جایی اتفاق می افتد.

در  این حالت هرچند اکثر قطعات اندازه ابعاد و مساحت خود را دارا هستند اما در محل واقعی خود

نسبت به مختصات رئوس قرار ندارند.

در واقع مختصات جدیدی جایگزین شده و رئوس تغییر مکان پیدا کرده اند و هر قطعه در یک جهت

به قطعه مجاور داخل شده و در جهت مخالف به همان اندازه از مساحت خود رها کرده است.

به  بیان  دیگر  قطعات به طول کامل در جای خود استقرار ندارند و هر قطعه قسمت جزئی از مجاور

را در اختیار گرفته و به همان اندازه در اختیار قطعه مجاور دیگر قرار داده است .این وضعیت معمولا

تا به قطعه ای که درست در محل خود پیاده شده باشد ادامه خواهد یافت.

کارشناس رسمی نقشه برداری

با  چنین وضعیتی جای قطعه یا قطعاتی که در حد فاصل دو قطعه اشتباه و درست به صورت زمین

برای  چند قطعه باقی است ممکن است با کسری یا زیادی طول مواجه شود و این کسری یا زیادی

ناشی  از جا به جایی و اشتباهی است که در پیاده کردن قطعات به وقوع پیوسته است و به صورت

قطعه ای  کوچک و کم عرض در یک قطعه به صورت به صورت زیادی ازمساحت قطعه یا به صورت

کسری  از  مساحت قطعه خود را نشان میدهد، مشروط بر این که در اندازه ابعاد قطعات حد فاصل

در خیابان یا مجموع طول ابعاد در نقشه تفکیکی اشتباهی نشده باشد.وضعیتی را که در حد فاصل

دو خیابان یا بین چند قطعه تفکیکی رخ می دهد اصطلاحاجا به جایی می گویند .

در چنین وضعیتی چنان که مالکان با مدرک رسمی با این جابه جایی تمکین کرده و رضایت خود

را  با  اصلاح  اسناد مالکیت اعلام دارند با توضیح مراتب در سوابق ثبتی و ثبت دفتر املاک املاک

مشکل رفع خواهد شد.

مطلب پیشنهادی

انجام تفکیک آپارتمان تجاری

انجام تفکیک آپارتمان تجاری

انجام تفکیک آپارتمان تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه به …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام