تفکیک عرصه

مهندس نقشه بردار طبق سلیقه متقاضی نقشه تفکیکی را با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری ترسیم می کند. قبل از شروع تفکیک نقشه  ملک باید در راستای اجرای ماده 101 قانون توسط شهرداری تایید شود. و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تقاضای تفکیک ملک را درخواست کنند. این  اقدام  توسط  مالک  انجام می شود. و نقشه تفکیک پلاک را از شهرداری تقاضا می کند. و شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات و ضوابط شهرداری نقشه (مصوبه موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها) را به متقاضی تسلیم و نسخه ای از آن را به اداره ثبت ارسال می کند.

با وصول نقشه 101و تقاضای مالک، نماینده و نقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند. و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت در صورت عدم وجود مغایرت، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر و شوارع به وسیله نقشه بردار ثبت صادر می شود. و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی می کند. که یک نسخه آن پس از طی تشریفات اداری و پرداخت  هزینه  دولتی به دفتر اسناد رسمی متقاضی ارسال خواهد شد. سپس در یک روز معین نماینده اداره به اتفاق نقشه بردار ثبت در محل ملک حضور پیدا خواهند کرد.

قبل از کنترل قطعات ملک ،چارچوب کلی ملک بررسی می شود. تا از محل وقوع ملک اطمینان حاصل شود. و قطعات تفکیکی در محدوده سند ملکی قرار می گیرند. بعد از این مرحله قطعات روی ملک با نقشه مالک کنترل می شوند. و در صورت انطباق با نقشه ماده 101 مهندس نقشه بردار ثبت نقشه مجزایی را با عنوان نقشه تفکیک ملک تهیه می کند. که صورت جلسه تفکیک بر مبنای آن تنظیم می شود. و در ادامه سندمالکیت برمبنای این صورت جلسه نام مالک یا مالکین صادر می گردد.

انجام افراز و تفکیک زمین

انجام افراز و تفکیک زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. که این کار یا به صورت قانونی و با توجه به قوانین انجام می شود. و یا این که به صورت دلخواه از طرف مالک یا مالکین انجام می شود. که در نهایت نقشه یو تی ام از هر قطعه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. تا دارای اعتبار باشد. و بتوان برای اخذ سند تک برگ برای هر قطعه اقدام کرد.

زمین هایی که به صورت مشاعی دارای چند مالک هستند. که وراث زمین یا شریک هستند. که سهم هر نفر به صورت سهم الارث و یا به صورت میزان مالکیت آن ها مشخص است. در صورت افراز زمین بر این اساس تقسیم بندی انجام می شود. و برای این کار باید در ابتدا نقشه یو تی ام از زمین کلی تهیه و در آن تقسیم بندی انجام شود. تا زوایای زمین در نظر گرفته شود.

از طرفی دیگر زمین هایی وجود دارد. که در مساحت های بالا هستند. و دارای یک مالک است. و در این حالت مالک قصد تقسیم زمین و فروش هر قطعه را دارد. برای این کار با توجه به مساحت مد نظر مالک و طرح مد نظر تقسیم بندی زمین انجام می شود. بر این اساس نقشه یو تی ام از ملک نیز تهیه می شود. اما در حالتی وجود دارد. که این زمینها دارای چند مالک هستند. و باز هم بر اساس توافق طرفین تقسیم بندی انجام می شود. که در هر حالت تفکیک زمین می گویند.

انجام تفکیک زمین های تهران

انجام تفکیک زمین های تهران به منظور تقسیم بندی زمین به قطعات کوچکتر به دلخواه مالک با استفاده از تجهیزات به روز نقشه برداری و توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. که در نهایت از هر قطعه از زمین نقشه یو تی ام تهیه می شود. و این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش می دهد. با استفاده از این نقشه یو تی ام می توان برای هر قطعه به صورت جداگانه سند گرفته شود. و پلاک ثبتی صادر شود.

زمین هایی در شهر های مختلف وجود دارند. که دارای مساحت های بالا هستند. و دارای کاربری های مختلف که مالک قصد تقسیم بندی زمین و فروش هر قطعه به صورت جداگانه را دارد. و برای این موضوع باید تفکیک باید زمین انجام شود. زمین به قطعات کوچکتر تقسیم شود. که برای تفکیک زمین باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. تا با توجه به مساحت های مد نظر مالک تقسیم بندی زمین انجام شود.

برای این کار باید در ابتدا نقشه یو تی ام کلی زمین تهیه شود. تا زوایای زمین مشخص شوند. و در مرحله بعدی با تقسیم زمین و تعیین مساحت ها بر روی زمین میخکوبی انجام شود. و جداسازی زمین انجام شود. تا در نهایت نقشه یو تی ام از هر قطعه تهیه و این نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش می دهد. که با تهیه این نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی  برای صدور سند تک برگ برای هر قطعه اقدام می شود.

افراز سند زمین

افراز و تفکیک و نقشه UTM

افراز و تفکیک و نقشه UTM برای زمین هایی که قصد تقسیم زمین به قطعات کوچکتر بر اساس قانون و یا به صورت دلخواه را دارند. انجام می شود. که برای انجام این کار نیاز به داشتن تجهیزات نقشه برداری مانند جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه است. و توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و نقشه یو تی ام از هر قطعه تهیه و برای اخذ سند به صور جداگانه برای هر قطعه اقدام می شود.

افراز به معنای تقسیم زمین بر اساس قوانین برای وراث یا افرادی که دارای سند های مشاعی هستند. و سهم هر نفر بر اساس دانگ مشخص شده است. و تفکیک به معنای تقسیم زمین به دلخواه مالک است. که برای انجام این امور باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. در ابتدا با تهیه نقشه یو تی ام از زمین اصلی مساحت دقیق در حد سانتی متر از ملک مشخص می شود.

در ادامه با توجه به مساحت های مد نظر مالک و یا تعداد فرزندان دختر و پسر تقسیم زمین در سیستم نرم افزاری انجام می شود. و با تعیین مختصات های هر قطعه و تهیه نقشه یو تی ام از هر قطعه برای اخذ سند تک برگ اقدام و با باطل کردن سند قدیمی سند جداگانه برای هر قطعه با پلاک ثبتی جدید صادر می شود. با انجام میخ کوبی گوشه ها بر روی زمین و انجام دیوارکشی مرز های بین زمین ها نیز ثابت می شود.

تهیه نقشه utm با تفکیک زمین

تهیه نقشه utm با تفکیک زمین که با توجه به مساحت و طرح دلخواه مالک انجام می شود. و با انجام تفکیک از زمینی که تحت مالکیت و دارای سند و پلاک ثبتی است. و هر سمت که بعد از تفکیک حاصل می شود. نقشه یو تی ام تهیه و این نقشه های یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود .که به منزله اعتبار نقشه ها به شمار می رود.

امروزه تمامی امور مربوط به ملک و املاک با استفاده از ابزار دقیق و به روز انجام می شود. و تمام ادارات و ارگان ها روش کار سیستمی دارند. برای همین باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. و از طرفی زمانی مساحت دقیق ملک حاصل می شود. که با تهیه نقشه یو تی ام تمام زوایای ملک نیز در نظر گرفته شود. و زمانی وجود دارد که مالک ملک و زمین با مساحت بالا دارد. که قصد تقسیم و واگذاری هر قطعه را دارد. و برای همین باید تفکیک زمین انجام شود. که با متراژ دلخواه مالک بهترین تقسیم بندی انجام می شود.

و از قطعه مادر و همچنین هر قطعه تقسیم شده نقشه یو تی ام تهیه می شود. که جای دقیق هر قطعه نیز در ملک مادر مشخص می شود. و تمام این نقشه ها بر اساس سیستم مختصات جهانی یو تی ام تهیه و نهایی می شوند. و می توان برای گرفتن سند تک برگ برای هر قطعه اقدام کرد.

افراز سند زمین

هر زمین دارای یک سند شش دانگ مادر است. که در ان پلاک ثبتی و مشخصات ملک درج شده است. از این جهت زمانی که ملک به صورت مشاعی باشد. برای هر قطعه به صورت جداگانه یک سند تک برگ مشاعی صادر می شود. که موقعیت هر قطعه را در زمین مادر مشخص کرده است. و زمانی که مالکین که به صورت مالکیت مشاعی است. یا وراث زمین قصد جدا کردن قطعات را داشته باشند. و این کار بر اساس قانون انجام گیرد. باید افراز سند زمین انجام گیرد.

املاک شش دانگ و مشاعی

املاک شش دانگ و مشاعی به املاکی گفته می شود. که از لحاظ مالکیت و سند با هم متفاوت هستند.

از این رو به املاکی مالک آن تنها یک نفر باشد. و شش دانگ زمین طبق سند به نام یک مالک باشد. سند شش دانگ گفته می شود. و به املاکی که زمین دارای یک سند مادر است. اما مالکیت برای چند نفر است. که هر کدام مالکیت قسمتی از زمین را دارا باشند. زمین به صورت مشاعی است. و هر مالک دارای سند مشاعی می باشد. که قطعه مد نظر که تحت مالکیت وی است را مشخص کرده است.

مرجع رسیدگی به افراز ملک مشاع

افراز زمین باید بر اساس قانون انجام گیرد. و از این جهت است که کار افراز زمین باید توسط ارگان های دولتی و قضایی انجام گیر. و دو ارگان اداره ثبت و مراجع قضایی صلاحیت انجام افراز زمین را دارند. اما باید توجه داشت که با توجه به وضعیت ملک به کدام ارگان مراجعه شود.

اداره ثبت : در صورتی که امور ثبتی ملک مد نظر انجام گرفته باشد. و ملک دارای سند باشد. باید به اداره ثبت مراجعه کرد. که در این صورت اداره ثبت صلاحیت انجام افراز زمین را دارد.

مراجع قضایی : اگر عملیات ثبتی ملک تمام نشده باشد. انجام افراز زمین بر عهده دادگاه عمومی واقع در محل ملک است. و این موضوع دارای استثنا نیز می باشد. که اگر یکی از مالکین حضور ناشته باشد. حتی اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده باشد. رسیدگی به امور افرا زمین بر عهده دادگاه دارای صلاحیت است. اما در صورتی که قسمتی  از ملک در شرف یکی از مالکین باشد. و یا عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد. رسیدگی به افراز بر عهده دادگاه صالح است.

افراز سند زمین

انواع افراز ملک مشاعی

افراز زمین های مشاعی نیز با توجه به نوع آن به دو دسته تقسیم می شوند:

 • افراز اختیاری

این در صورتی است که مالکی زمین به صورت شش دانگ به نام یک نفر است. اما مالک قصد دارد دو دانگ آن را به کسی دیگر واگذار کند. و این نوع از افراز را افراز اختیاری می گویند.

 • افراز غیر اختیاری

این در صورتی است که مالکین به صورت مشاعی باشند. یا وراث قصد تقسیم زمین را داشته باشند. که انجام این کار باید تماما بر اساس قانون و ب مراجعه به مراجع دولتی باشد. تا مالکیت هر فرد به صورت دقیق و قانونی مشخص گردد.

مراحل افراز زمین

انجام افراز زمین نیز مستلزم طی کردن یکسری روند اداری و فنی برای ملک است.

 • بررسی امور ثبتی ملک
 • بررسی استعلامات ملک
 • جلسه رسیدگی به ملک
 • مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری برای افراز زمین
 • بررسی وضعیت افراز زمین
 • افراز زمین توسط کارشناس در صورت قابل افراز بودن زمین
 • تهیه افراز نامه زمین

نحوه افراز زمین

برای افراز سند زمین باید در ابتدا نقشه زمین دارای سند مادر تهیه شود. تا بر اساس این مساحت دقیق ملک و زوایای ملک تعیین شود. و تهیه این نقشه زمین باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری تهیه شود. تا نقشه یو تی ام ملک مشخص گردد. تا در ادامه مالکیت هر فرد از زمین مشخص گردد. و موقعیت قطعه بر روی زمین تعیین شود. تا در نهایت گزارش افراز زمین تهیه شود. و این گزارش به همراه نقشه های تهیه شده که نشان دهنده افراز زمین است. توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شود. تا برای افراز زمین اقدام شود. و با جدا کردن هر قطعه و افراز سند زمین برای هر قطعه به صورت جداگانه سند شش دانگ تک برگ اخذ شود.

املاک و زمین هایی که فاقد سند رسمی هستند. معمولا با مبایعه نامه و بنچاق مورد معامله قرار می گیرند. که بریا اخذ سند برای این املاک باید از سند ماده 147 استفاده شود. برای همین زمانی که اقدام به تفکیک زمین می کنید. بایدحدود ملک به طور دقیق مشخص باشد. که برای انجام این کار با توجه به پلاک ثبتی درج شده در بنچاق جانمایی انجام می گیرد. یا اینکه با مشخص بودن حدود ملک از طریق دیوار کشی نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. تا برای انجام امور مربوط به شهرداری اقدام کرد. و میزان قدرالسهم شهرداری مشخص گردد. تا با رها کردن این مقدار از زمین برای تفکیک زمین به قطعات کوچکتر اقدام شود.

برای اخذ سند برای املاک فاقد سند چه کاری باید انجام شود؟

هنوز هم در زمینه مالکیت ملک املاکی وجود دارند. که فاقد سند برای ملک هستند. و این املاک با بنچاق و مبایعه نامه مورد معامله قرار می گیرند. که سند رسمی ملک در دست نیست. و امکان دارد که مالکی برای زمین وجود داشته باشد. یا اینکه سند ملک به صورت تعاونی است.

برای این املاک و ثبت در سیستم کاداستر اداره ثبت قانونی تنظیم کرده است. که طی آن برای املاک فاقد سند باید سند ماده 147 صادر شود. و طبق این سند مالکیت ملک تا زمانی برای مالک سند ماده 147 است. که کسی ادعای مالکیت برای ملک را نداشته باشد. و اگر معارضی برای ملک پیدا شود. و سند رسمی خود را ارائه دهد. با اثبات مالکیت می توند ملک خود را پس بگیرد.

تفکیک زمین های بدون سند به چه صورت انجام می شود؟

همان طور که گفته شد املاک فاقد سند با بنچاق معامله می شوند. که در این بنچاق ها پلاک ثبتی زمین درج شده است. و اگر مالک حدود ملک را به طور دقیق نشناسد. می تواند با توجه به پلاک ثبتی کار جانمایی پلاک ثبتی را برای ملک انجام دهد. تا حدود دقیق ملک بر اساس سند مشخص گردد.

در این صورت نیاز به پیاده سازی زمین بر اساس حدود سند است. که با استفاده از جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه انجام می گیرد.

در غیر این صورت با استفاده از دوربین های توتال استیشن لایکا یا جی پی اس های دقیق می توان نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد. تا مساحت دقیق آن مشخص گردد.

در ادامه باید مدارک تهیه شده به شهرداری ارائه شود. تا میزان قدر السهم شهرداری از زمین مشخص گردد.

تفکیک زمین بدون سند

منظور از قدر السهم شهرداری چیست ؟

اگر شما قصد تقسیم زمین به قطعات کوچکتر را داشته باشید. باید طبق قوانین شهرداری در صدی از زمین را به شهرداری واگذار کنید. که این میزان از زمین با ارائه مدارک به شهرداری تعیین می شود. و شهرداری این قسمت از زمین را برای احداث راه ها ، فضای سبز ، و خدمات شهری تعیین می کند. که معمولا برای زمین های بالای 500 متر مربع 25 % و برای زمین های زیر 500 متر مربع تا 25 % تعیین می گردد.

در این صورت ابتدا باید میزان قدر السهم شهرداری از زمین را رها کرده. و با میزان باقی مانده زمین تفکیک انجام گیرد.

نحوه تفکیک زمین

برای تفکیک زمین باید در ابتدا نقشه یو تی ام از زمین تهیه گردد. که بهترین راه حل برای انجام این کار جانمایی پلاک ثبتی ملک ات. تا حدود دقیق ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام حاصل شود.

در ادامه اگز جانمایی برای زمین انجام شده باشد. باید پیاده سازی و میخ کوبی حدود ملک بر روی زمین انجام شود. تا حدود دقیق سند بر روی زمین نیز تعیین گردد.

در ادامه با تعیین قدر السهم شهرداری و رها سازی ملک ، میزان باقی مانده از زمین مشخص می گردد. و می توان با توجه به مساحت های دلخواه زمین را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد. که این کار با استفاده از نرم افزار و با توجه به طرح دلخواه متقاضی انجام می گیرد. و نقشه یو تی ام از قطعات تقسیم شده نیز تهیه می گردد. تا بتوان پیاده سازی قطعات را نیز بر روی زمین انجام داد.

پیاده سازی و تقسیم زمین با استفاده از تجهیزات نقشه برداری

با تهیه نقشه تفکیک زمین در سیستم و تعیین مساحت هر قطعه مختصات های یو تی ام گوشه های ملک نیز تعیین می گردد. که می توان با استفاده از جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه این نقاط را بر روی زمین مشخص کرد. و با استفاده از گچ ریزی یا میخ کوبی بر روی زمین تعیین شود. تا قطعات از یکدیگر بر روی زمین نیز جدا سازی شوند.

تفکیک املاک در صلاحیت کدام مرجع است؟

برای انجام تفکیک زمین باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه شود. زیرا این کارشناس صلاحیت انجام تفکیک زمین را دارد. و با ارائه مدارک لازم به این متخصص می توانید انجام امور ملکی خود را به وی سپرد.

تفکیک زمین مشاع

اگر ملک یا قطعه زمینی دارای چند مالک باشد. در واقع این ملک به صورت مشاعی است. و سند ان نیز به صورت مشاعی می باشد. که در صورت تقاضیا مالکین تفکیک زمین مشاع انجام می شود. و اگر این کار بر اساس قانون انجام گیرد. در واقع افراز زمین انجام می شود. و برای انجام این امور باید به متخصصین این امر مراجعه گردد.

معمولا افراز و تفکیک زمین های مشاع در سهم الارث ها انجام می گیرد. به این صورت که تعدادی از وراث مالک ملکی می شوند. و این ملک باید بین وراث تقسیم گردد. که در این مورد افراز زمین انجام می گیرد. زیرا باید سهم هر فرد به صورت دقیق و قانون مشخص گردد. که برای افراز زمین در ابتدا باید به مراجع قضایی یا اداره ثبت مراجعه شود.

تفاوت افراز و تفکیک زمین

برای تفهیم کامل تفاوت افراز زمین با تفکیک آن باید تعریف این دو مفهوم انجام شود. تا در ادامه به تفاوت های این دو اشاره شود.

افراز زمین یعنی جدا کردن سهم یک شریک از شرکای دیگر، یا تقسیم نمودن مال غیرمنقول متعلق به چند شریک، که یک یا چند نفر از آنها حاضر به تقسیم آن نباشند.

تفکیک زمین یعنی تبدیل ملک به چند قطعه زمین با مشخصات معین، که البته تفکیک در مورد املاک مشاع و غیر مشاع کاربرد دارد. اما افراز فقط در مورد املاک مشاع کاربرد دارد.

تفاوتهای افراز و تفکیک:

 • بعد از افراز حالت مشاعی از بین میرود. و دیگر شراکتی وجود ندارد. اما بعد از انجام تفکیک در املاک مشاعی، حالت مشاعی باقی است.
 • در افراز، نهایتا مرجع قضایی تعیین تکلیف ملک را انجام می دهد. اما در تفکیک، اداره ثبت وظیفه انجام این کار را دارد.
 • مرجع درخواست برای افراز زمین، هم اداره ثبت و هم دادگاه می‌باشد. اما مرجع درخواست تفکیک، فقط اداره ثبت اسناد و املاک کشور است.
 • عدم تفاهم و اختلاف بین مالکین مشاعی و یا شرکا، شرط به وجود آمدن افراز زمین است.
 • در عملیات تفکیک زمین، هر یک از مالکین می‌توانند به نحوه تفکیک ملک اعتراض کنند. تا عملیات تفکیک متوقف شود. در صورت رضایت معترض، عملیات ادامه پیدا می‌کند. اما در عملیات افراز، اعتراض از سمت شرکای دیگر پذیرفته نمی‌شود. و باید بعد از افراز، در زمان قانونی خود اعتراض نمایند.

نحوه تفکیک ملک مشاعی

برای تفکیک زمین باید به اداره ثبت مراجعه شود تا تا درخواست تفکیک سند به این ارگان داده شود. در مرحله بعدی یک تقسیم نامه آماده می شود. و به اداره ثبت ارائه می شود. تا پس از بررسی های لارم سند تفکیک اولیه صادر شود. و سند قدیمی ملک باطل گردد.

سپس مالکین و شرکای زمین مدارک لازم و تقسیم نامه را به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می کنند. تا تفکیک سند انجام گیرد. و در مرحله نهایی سند جداگانه با انجام تفکیک برای هر مالک صادر شود. که یکی از این مدارک که برای ارائه به اداره ثبت لازم می باشد. نقشه یو تی ام است.

نحوه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک مشاعی

برای تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی باید علاوه بر نقشه یو تی ام زمین اصلی و کلی نقشه یو تی ام هر قطعه نیز تهیه شود. تا موقعیت ملک در زمین مادر مشخص گردد. برای این املاک در صورت وجود حدود مشخص زمین و قطعه مشاعی نقشه یو تی ام با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک برداشت انجام می گردد. و نقشه یو تی ام آن ترسیم می شود. که این نقشه یو تی ام با توجه به حدود ملک تهیه می گردد. اما برای تعیین دقیق هر قطعه باید جانمایی پلاک ثبتی آن بر اساس سند انجام گیرد.

تفکیک زمین مشاع

نحوه افراز زمین مشاعی

زمانی که حرف از افراز زمین می شود. منظور این است که مالکین زمین مشاعی دچار اختلاف شده اند. و حل این مشکل با تفکیک زمین انجام نمی گیرد. که نیاز است که تقسیم زمین بر اساس قانون انجام گیرد. و برای همین درخواست افراز زمین به دادگاه داده می شود.

 • دادگاه زمانی را برای رسیدگی افراز تعیین می‌نماید. در این مدت اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد. از آخرین وضعیت ثبتی ملک، استعلام گرفته می‌شود. (یعنی سند مالکیت قطعی صادر گردیده است. و آگهی آن منتشر شده و کسی هم به آن اعتراض نکرده است.)
 • پس از دریافت پاسخ استعلام، جهت تشخیص قابلیت افراز یا غیر قابل افراز بودن ملک، به کارشناس مربوطه ارجاع داده می‌شود.
 • اگر ملک قابل افراز باشد. کارشناس مربوطه نظر خود را مبنی بر نحوه تقسیم ملک و تعیین میزان سهم هر یک از شرکاء اعلام می‌کند.
 • در صورتی که شرکا با نظر اعلام شده از سوی کارشناس، موافق باشند، دادگاه حکم افراز ملک مشاع را بر اساس سهم هر یک از آنها، صادر می‌کند.
 • در صورتی که ملک غیر قابل افراز، تشخیص داده شود. دادگاه حکم عدم افراز ملک مشاع را صادر می‌نماید.

افراز و تفکیک زمین کشاورزی

افراز و تفکیک زمین کشاورزی به قطعات کوچکتر بر اساس قوانین افراز و بر اساس متراز و طرح مد نظر مالک یا مالکین تفکیک حساب می شود. و برای اینکار باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری کار افراز و تفکیک زمین انجام و در نهایت نقشه یو تی ام از زمین اصلی و هر قطعه تهیه شود.

معمولا زمین های کشاورزی در مساحت های بالا هستند. و برای تقسیم این زمین ها باید با توجه به مساحت مد نظر مالک یا مالکین و یا بر اساس قوانین اینکار انجام شود. و در ابتدا باید نوع تقسیم زمین مشخص شود. برای تقسیم زمین بین وراث باید طبق قانون سهم بین دختر و پسر این کار انجام شود. که به این کار افراز زمین گفته می شود. و بر اساس کار انجام شده تقسیم نامه تهیه می شود. و برای انجام باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود.

تا در ابتدا با تهیه نقشه یو تی ام دقیق از زمین اصلی مساحت دقیق در حد سانتی متر از زمین به دست آید. و با توجه به مساحت تعیین شده و تعداد فرزندان دختر و پسر میزان سهم هر نفر تعیین شود. و در قالب گزارش تقسیم نامه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود. تا بر اساس این گزارش برای تعیین سهم هر نفر اقدام شود.

و در صورتی که مالک زمین کشاورزی با متراژ بالا داشته باشد. قصد تقسیم زمین و فروش هر قطعه را داشته باشد باید در ابتدا مساحت دقیق زمین از طریق نقشه یو تی ام تعیین شود. با توجه به مساحت و طرح دلخواه مالک یا مالکین کار تفکیک زمین انجام شود. و گوشه های هر قطعه بر روی زمین میخ کوبی شود. تا مرزهای هر قطعه مشخص و با تهیه نقشه یو تی ام از هر قطعه و دیوارکشی برای اخذ سند تک برگ برای هر قطعه اقدام شود.

اگر بعد از افراز و تفکیک زمین مشاع مالکین قصد فروش ملک را داشته باشند. به چه صورت انجام می گیرد؟

افراز و تفکیک هر دو به معنای تقسیم زمین است. با تفاوت هایی که قبل تر گفته شد. و زمانی که تقسیم زمین انجام گیرد. دیگر ملک از حالت مشاعی خارج می شود. و برای هر قطعه زمین سند جداگانه صادر می شود. که به صورت شش دانگ است. و در این صورت مالکین هر قطعه می توانند ملک خود را به صورت جداگانه به فروش برسانند. و انتقال سند قطعی خود را به صورت شش دانگ انجام دهند.

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *