رادین مپ

تفکیک عرصه

تفکیک

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

تفکیک عرصه

مهندس  نقشه  بردار طبق سلیقه متقاضی نقشه تفکیکی را با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری ترسیم میکند.

قبل از شروع تفکیک نقشه  ملک باید در راستای اجرای ماده ۱۰۱ قانون توسط شهرداری تایید شود.

و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تقاضای تفکیک ملک را درخواست کنند.

این  اقدام  توسط  مالک  انجام میشود  و نقشه تفکیک پلاک را از شهرداری تقاضا میکند و شهرداری پس از

اخذ مدارک  لازم  با  توجه به مقررات و ضوابط شهرداری نقشه (مصوبه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها)

را به متقاضی  تسلیم و نسخه ای از آن را به اداره ثبت ارسال میکند.

با  وصول  نقشه  ۱۰۱ و  تقاضای مالک ، نماینده  و نقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند و

پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت در صورت عدم وجود مغایرت ،گواهی عدم تجاوز به مجاورین و

معابر و شوارع به وسیله نقشه بردار ثبت صادر میشود و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی

میکند که  یک  نسخه   آن   پس  از  طی  تشریفات  اداری و  پرداخت  هزینه  دولتی  به دفتر اسناد رسمی

متقاضی ارسال خواهد شد.

سپس در یک روز معین نماینده اداره به اتفاق نقشه بردار ثبت در محل ملک حضور پیدا خواهند کرد.

تفکیک

قبل  از  کنترل قطعات ملک ،چارچوب کلی ملک بررسی میشود تا از محل وقوع ملک اطمینان حاصل شود و

قطعات تفکیکی در محدوده سند ملکی قرار میگیرند.

بعد  از این مرحله قطعات روی ملک با نقشه ی مالک کنترل می شوند و در صورت انطباق با نقشه ماده ۱۰۱

مهندس نقشه بردار ثبت نقشه مجزایی را با عنوان نقشه تفکیک ملک تهیه می کندکه صورت جلسه تفکیک

برمبنای آن تنظیم می شود.ودرادامه سندمالکیت برمبنای این صورت جلسه نام مالک یامالکین صادرمیگردد.

نقشه ای که نقشه بردار ثبت تهیه میکند با نقشه ماده ۱۰۱ شهرداری انطباق نداشته باشد باید دوباره توسط

نقشه بردار ثبت تهیه شده و برای شهرداری ارسال شود(در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت)و شهرداری

نیز ملزم است که مجددا این نقشه تفکیکی را بررسی کرده و نتیجه تایید را به اداره ثبت اعلام کند.

 

 

مطلب پیشنهادی

نقشه تفکیک آپارتمان های تهران

نقشه تفکیک آپارتمان های تهران

نقشه تفکیک آپارتمان های تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام