رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفاوت عکس های هوایی و نقشه از نظر تصویر

تفاوت عکس های هوایی و نقشه از نظر تصویر

عکس هوایی و نقشه

تفاوت عکس های هوایی و نقشه از نظر تصویر

نقشه یک تصویر عمودی از سطح زمین میباشد که با یک نسبت معین(مقیاس) کوچک شده است.

خطوطی  که  نقاط روی زمین را بر سطح تصویر منعکس میکنند موازی یکدیگر هستند و به نسبت

معین(مقیاس ) کوچک شده است.

عکس  هوایی  یک تصویر مرکزی از سطح زمین است و شعاع های تصویرکننده نقاط روی زمین بر

روی  فیلم  دوربین  همه  از یک نقطه به نام مرکز تصویر می گذرند ،همچنین تصویر مرکزی اساس

دید سه  بعدی بوده و اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین نقاط را با استفاده از عکس هوایی ممکن

میسازد.

با  توجه  به این که در عکس  های هوایی تصویر مرکزی است کلیه اجسامی که در طبیعت موازی

و عمود بر سطح فیلم میباشند (مانند درختها) در عکس به صورت متقاطع تصویر میگردند و محل

تلاقی  آن  ها  ، مرکز  عکس  (نقطه شاقولی)  می باشد و  کلیه  خطوط موازی که با صفحه فیلم

موازی هستند (مانند دو ریل راه آهن) به صورت موازی در عکس هوایی تصویر میگردند.

در  عکس  برداری  زمینی  ، خطوط  موازی، مانند خطوط  اتصال دهنده نوک درختان اطراف یک

خیابان ،دارای نقطه اتصالی بوده که آن را نقطه محو مینامند.

پدیده جابجایی در عکس هوایی

در  یک  نقشه به دلیل تصویر عمودی تمام نقاط نسبت به یکدیگر در محل صحیح خودشان قرار

میگیرند.

اما در عکس هوایی به این دلیل که تصویر مرکزی است بعضی از نقاط نقشه بر روی نقاط مشابه

خود  در  عکس  هوایی  قرار  نمیگرد. این انحراف بین نقاط مشابه را جابجایی در عکس هوایی

می نامند.

دلایل به وجود آمدن جابجایی در عکس هوایی

-جابجایی در اثر پستی و بلندی (تپوگرافی)

-جابجایی دراثرافقی نبودن صفحه فیلم(تیلت)

-جابجایی به دلیل اشکال فنی در اجزاء دوربین

 

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین

تفسیر عکس هوایی زمین کشاورزی به منظور تعیین سابقه احیا زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام