تعیین بر و کف برای شهرداری

تعیین بر و کف برای شهرداری منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع عرصه ملک نسبت به گذر های اطراف است. که از طریق تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود. این نقشه یو تی ام یکی از فرمت های مد نظر شهرداری است. که از این طریق در شهرداری میزان گود برداری ملک تعیین می شود. این کار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است. که نقشه یو تی ام تهیه شده نیز توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

بر و کف در شهرداری به منظور تعیین میزان گود برداری ملک که قصد انجام ساخت و ساز را دارد انجام می شود. که این کار از طریق تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود. که این نقشه یو تی ام نیز یکی از فرمت های مد نظر شهرداری می باشد. این نقشه یو تی ام علاوه بر برداشت مختصات یو تی ام گوشه های ملک مختصات های ارتفاعی نیز در داخل عرصه ملک و گذرهای اطراف نیز برداشت می شود. و با توجه به مختصات های یو تی ام برداشت شده که مختصات های دو بعدی است. عرصه ملک ترسیم و کدهای ارتفاعی برداشت شده نیز در نقشه درج می شود.

در صورت وجود چاه و قنات یا عوارض دیگر در نقشه نیز آورده می شود. و این نقشه با انجام کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری در شهرداری اقدام کند. و شهرداری مربوطه با توجه به این نقشه میزان گود برداری ملک را تعیین می کند. و مالک یا سازنده باید با توجه به این میزان تعیین شده اقدام به گود برداری ملک کند.

بر و کف شهرداری در تهران

بر و کف شهرداری در تهران به منظور تعیین شیب عرصه ملک نسبت به گذرهای اطراف و تهیه نقشه یو تی ام کد ارتفاعی برای تعیین میزان گود برداری ملک انجام می شود. که تهیه این نقشه یکی از مراحل ساخت و ساز ملک می باشد. و باید برای امور شهرداری تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد.

یکی از مراحل ساخت و ساز در تهران تعیین میزان گود برداری ملک است. که این میزان بر اساس نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی که از ملک تهیه می شود. از طرف شهرداری تعیین می شود. و برای تهیه این نقشه باید علاوه بر برداشت مختصات یو تی ام گوشه ها و کشستگی های ملک مختصات با کد ارتفاعی نیز داخل عرصه و گذر های اطراف برداشت می شود.

در صورت وجود چاه و مسیر قنات ها در داخل عرصه یا اطراف نیز برداشت می شود. در مرحله بعد ترسیم نقشه مک انجام می شود. و کد ارتفاعی نقاط برداشت شده نیز در نقشه آورده می شود. و مختصات یو تی ام گوشه های ملک نیز در نقشه درج می شود. بعد از انجام کارتوگرافی نقشه مورد نظر چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد.

متقاضی یا مالک با ارائه این نقشه به شهرداری میزان گود برداری ملک  که در هر منطقه متفاوت است تعیین می شود. و مالک باید نسبت به انجام این میزان گود برداری اقدام کند. که بعد از انجام میزان دقیق گود برداری انجام شده توسط نماینده شهرداری کنترل می شود.

تعیین بر و کف برای ساختمان

تعیین بر و کف برای ساختمان به منظور تعیین میزان گود برداری ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و میزان گودبرداری از طرف شهرداری با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود. که یک نوع از نقشه های یو تی ام است که فرمت مد نظر شهرداری است. و برای انجام امور اداری ملک باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

منظور از تعیین بر و کف ساختمان تعیین میزان اختلاف ارتفاع کف ملک یا همان عرصه نسبت به گذرهای اطراف است. که به منظور تعیین میزان گود برداری ملک انجام می شود و این میزان گود برداری با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی از طرف شهرداری تهیه می شود. تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی بر عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است. که باید در نهایت این نقشه تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک علاوه بر مختصات های یو تی ام دو بعدی ملک مختصات های ارتفاعی را در داخل عرصه ملک و گذر های اطراف نیز برداشت می کند. و بعد از ترسیم نقشه یو تی ام و درج کد های ارتفاعی ملک نقشه مورد نظر چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

اجرای بر و کف شهرداری

اجرای بر و کف شهرداری منظور تعیین میزان گود برداری ملک است. که با تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و امضا شده است. از طرف شهرداری تعیین می شود. و مالک یا متقاضی ملزم به اجرای دقیق میزان گودبرداری است. که با انجام باید مجددا میزان گودبرداری دقیق بررسی و تایید شود. تا روند ساخت و ساز ملک طی شود.

بر و کف به منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع و فاصله گذر های اطراف ملک نسبت به عرصه ملک است. که در تعیین میزان گود برداری ملک تاثیر گذار است. و این کار با تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی به منظور تعیین میزان گود برداری توسط شهرداری انجام می شود. و برای تهیه این نقشه باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کرده است. تا با برداشت مختصات های ارتفاعی از داخل عرصه ملک و گذر های اطراف و همچنین عرض گذرها نقشه یو تی ام ملک با کدهای ارتفاعی تهیه شود. و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود. تا دارای اعتبار باشد.

برای اجرای بر و کف متقاضی با ارائه این نقشه به شهرداری میزان گود برداری را اجرا می کند. و با اجرای نهایی باید میزان گود برداری مجددا بررسی شود. که این کار نیز با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و با حضور کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و با تایید ادامه روند ساخت انجام می شود. و یا اینکه نیاز به اصلاح میزان گود برداری به مالک یا متقاضی ابلاغ می گردد.

نقشه برداری UTM تهران

نقشه برداری UTM تهران که حاصل نقشه یو تی ام است. که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد. این نقشه یو تی ام امروزه جزء مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار می رود. برای انجام امور اداری در اداره ثبت برای اخذ سند تک برگ و یا در شهرداری برای اخذ جواز ساخت تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

نقشه یو تی ام یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود. که برای انجام امور اداری در سازمان ها و ارگان های دولتی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا اعتبار لازم را برای ارائه به سازمان های دولتی داشته باشد. و برای تهیه این نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. تا با توجه به مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام می شود.

در نهایت نقشه ای از ملک به دست می آید. که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش می دهد. و این نقشه با درج در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای ملک صادر می شود. و یا برای اخذ جواز ساخت برای ملک باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. که با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد. و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا بر اساس قوانین و ضوابط جواز ساخت و ساز برای ملک صادر شود.

تهیه نقشه 2000 ام شهرداری

تهیه نقشه 2000 ام شهرداری به منظور تعیین موقعیت املاک بر روی کره زمین انجام می شود. که یکی از مدارک مهم برای برای هر ملکی است. که در امور اداری شهرداری استفاده می شود. و این فرمت نقشه فرمت مد نظر نقشه یو تی ام در شهرداری است. که باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار شود.

نقشه یو تی ام یکی از مدارکی است. که امروزه برای هر ملکی مورد نیاز است. و باید حتما تهیه شده باشد. تا روند اداری ملک در سازمان ها و ارگان های دولتی طی شود که یکی از این ارگان ها و سازمان ها شهرداری است. که باید برای انجام امور اداری ملک در این سازمان حتما تهیه شود. و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. تا برای انجام امور اداری شهرداری اقدام شود.

از این جهت باید در ابتدا نقشه یو تی ام از ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات های گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. و بعد از آن ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصات های برداشت شده انجام شود. که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود. که بر اساس این نقشه یو تی ام موقعیت ملک بر روی زمین تعیین می شود. و با جانمایی این نقشه ترسیم شده در نقشه 1/2000 ام سازمان نقشه برداری فرمت نقشه یو تی ام تهیه شده به فرمت مد نظر شهرداری تبدیل می شود. این نقشه با چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک در شهرداری اقدام کند.

نقشه utm دو هزارم

نقشه utm دو هزارم یکی از فرمت های نقشه یو تی ام است. که معمولا مد نظر شهرداری است. که باید این نقشه یو تی ام از وضع موجود تهیه و در نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری جانمایی شود. و این نقشه یو تی ام در نهایت بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند. نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است. که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش دهد.

این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای انجام مور اداری ملک به شمار می رود. که باید حتما تهیه و فرمت این نقشه با فرمت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد. و همچنین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا اعتبار لازم را برای ارائه به شهرداری یا ثبت داشته باشد. که یکی از این فرمت ها نقشه یو تی ام 2000 ام است

برای تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام باید نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و ترسیم نرم افزاری انجام شود. بعد از ترسیم نقشه یو تی ام وضع موجود ملک این نقشه در نقشه 2000 ام مصوب سازمان نقشه برداری جانمایی می شود. این نقشه یو تی ام 2000 ام بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک در شهرداری یا ارگان های دولتی که دستور به تهیه این نقشه را داده اند اقدام کند.

نقشه برداری وضع موجود

نقشه برداری وضع موجود برای تعیین مشخصات مساحت و حدود و گذر یک ساختمان انجام می شود. چنانچه شما قصد خرید یک ملک را داشته باشید. بهتر است که قبل از معامله مساحت ملک را به صورت دقیق بدانید که برای این کار باید نقشه وضع موجود ملک را تهیه کنید. یا اگر قصد تخریب یک ملک کلنگی را دارید. برای جواز ساخت باید نقشه وضع موجود را به اداره ثبت و شهرداری ارائه دهید. در صورتی که شما قصد احداث یک بنارا داشته باشید. باید یک نقشه وضع موجود از ملک را تهیه کنید. برای تهیه این نوع نقشه ها به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه فرمایید.

فرم بر و کف شهرداری تهران

فرم بر و کف شهرداری تهران که به منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع سطح عرصه ملک نسبت به گذرهای اطراف اجام می شود. و هدف از تعیین این اختلاف ارتفاع تعیین میزان گودبرداری برای انجام ساخت و ساز است. که از طریق تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود.

اجرای بر و کف در شهرداری به منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع و فاصله سطح عرصه ملک نسب به گذرهای اطراف است. تا بر این اساس میزان گودبرداری ملک توسط شهر داری مربوطه تعیین شود. که برای انجام این کار نیاز به تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی است. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا در شهرداری دارای اعتبار باشد.

برای این منظور باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات های یو تی ام گوشه های ملک برداشت می شود. و علاوه بر مختصات های یو تی ام دو بعدی ارتفاع نقاط داخل عرصه ملک و گذر های اطراف نیز برداشت می شود. با توجه به این مختصات های برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام می شود. و کد های ارتفاعی نقاط نیز در نقشه درج می شود. و جدول مختصات یو تی ام گوشه های ملک نیز در نقشه درج می شود. در نهایت این نقشه چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و برای انجام امور اداری ملک در شهرداری اقدام می شود. این نقشه گویای اختلاف ارتفاع عرصه ملک نسبت به گذرهای اطراف است. که در صورت وجود عوارضی همچون چاه ها و قنات و … نیز در نقشه مشخص می شود.

نقشه UTM ارتفاعی شهرداری

نقشه UTM ارتفاعی شهرداری به منظور تعیین میزان گود برداری یک ملک در یک منطقه تهیه می شود. که در این نقشه علاوه بر مختصات یو یت ام دو بعدی ملک کد های ارتفاعی ملک و گذر های اطراف نیز درج شده است. و این نقشه چاپ و درنهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. تا در شهرداری دارای اعتبار باشد. نقشه یو تی ام ارتفاعی منظور نقشه ای است. که میزان شیب منطقه را نمایش می دهد.

در این نقشه نیاز به کد های ارتفاعی داخل ملک و گذرهای اطراف است. تا بر اساس این شیب تعیین شده میزان گود برداری ملک تعیین شود. و اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. و برای تهیه این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی باید در محل ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات های گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. تا نقشه یو تی ام از ملک ترسیم شود. و به مساحت دقیق وضع موجود ملک دسترسی پیدا شود.

علاوه بر این باید داخل چهار دیواری ملک مختصات ها همراه با بعد سوم یا همان Z برداشت شود. و این برداشت در گذرهای اطراف نیز اتفاق بیافتد. تا بتوان بر این اساس شیب منطقه تعیین شود. و باتوجه به این نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی تهیه شده میتوان برای میزان گودبرداری در منطقه اقدام کرد. در نهایت این نقشه یو تی ام چاپ شده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه بردار یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و این نقشه با مهر و امضا در شهرداری یا هر سازمان و ارگان دولتی دارای اعتبار است.

تهیه نقشه UTM دو خطی ملک

تهیه نقشه UTM دو خطی ملک نقشه ای است. که به منظور تطبیق اندازه ها و مساحت وضع موجود ملک تهیه می شود. و این نقشه یکی از فرمت های مد نظر نقشه یو تی ام در شهرداری است. که برای تهیه یک نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک تهیه می شود. و ابعاد سند بر روی این نقشه پیاده می شود. و بعد از ترسیم نهایی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است. که برای مراجعه به سازمان و ارگانی باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار باشد.

یکی از این نقشه ها نقشه یو تی ام دو خطی است. که برای مراجعه به شهرداری باید حتما تهیه شود. و این نقشه به منظور تطبیق و یا عدم تطبیق مساحت وضع موجود ملک با سند تهیه می شود. که برای تهیه این نقشه یو تی ام از ملک باید در ابتدا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود. و نقشه یو تی ام وضع موجود ملک ترسیم شود. و در مرحله بعدی ابعاد سندی بر روی این نقشه ترسیم شود. تا در صورت عدم تطبیق وضع موجود و سند میزان رهاسازی ملک از طرف شهرداری تعیین شود. و این نقشه بعد از چاپ و مهر و امضا بدست متقاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری منظور نقشه یو تی ام ای است. که از عرصه ملک تهیه شده و این نقشه وضع موجود ملک را نمایش می دهد. و در ادامه باید این نقشه یو تی ام با ابعاد درج شده در سند مالکیت تطابق داده شود. تا در صورت وجود مغایرت اختلاف  در اندازه ها مشخص شود. و نسبت به اصلاح این اندازه ها که در واقع مرزهای یک ملک را تشکیل می دهد اقدام شود. که این نقشه در شهرداری به نقشه دو خطی معروف است.

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق یک ملک را به همراه رعایت دقیق مرزهای بین املاک بر روی زمین مشخص کند. و که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است. و به طور مثال برای اخذ جواز ساخت در شهرداری باید یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. که فرمت مد نظر این نقشه به شکل نقشه یو تی ام دو خطی است . برای تهیه این نقشه در ابتدا با تهیه نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک که با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه ها برداشت می شود.

بعد از ترسیم با توجه به اندازه اضلاع درج شده در سند با رنگ دیگر بر روی نقشه یو تی ام ترسیم شده اندازه اضلاع سند ترسیم می شود. در نهایت در صورت وجود تفاوت در اندازه ها مشخص می شود. و مالک باید نسبت به اصلاح مرزهای ملک اقدام کند. اما اگر اضلاع وضع موجود ملک با اندازه های سندی برابر باشد. به این منظور است که عرصه ملک در دقیق ترین حالت خود است. و دیگر نیاز به انجام اصلاحات نیست.

تهیه نقشه بر و کف

تهیه نقشه بر و کف به منظور تعیین میزان گود برداری ملک و تعیین کد های ارتفاعی در عرصه و گذر های اطراف انجام می شود. که برای تهیه این نقشه باید علاوه بر مختصات های دو بعدی یو تی ام کد های ارتفاعی نیز از داخل عرصه و گذرهای اطاف برداشت شود. تا میزان اختلاف ارتفاع مشخص شود. و این میزان گود برداری ملک را تعیین می کند. این نقشه از طرف شهرداری درخواست داده می شود. باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود.

بر و کف ملک یکی از موضوعاتی است. که باید برای ساخت و ساز ملک تعیین شود. و برای تعیین باید به شهرداری مراجعه شود و شهرداری درخواست تهیه نقشه بر و کف را می دهد. که برای تهیه این نقشه باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. برای تهیه این نقشه باید در عرصه ملک مختصات های یو تی ام گوشه های ملک برداشت تا حریم عرصه ملک به صورت دقیق مشخص شود.

علاوه بر آن باید کد ارتفاعی از داخل حریم عرصه و گذر ملک برداشت و در نقشه درج شود. تا بر این میزان اختلاف ارتفاع مشخص شود. و با درج عرض گذر ها این نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه و در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود. تا با توجه به این نقشه انجام امور اداری در شهرداری انجام و میزان گود برداری ملک تعیین شود. تا با انجام گود برداری اصولی از مشکلاتی که در آینده به وجود می آید جلوگیری شود.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *