تعیین آدرس از روی سند قدیمی

تعیین آدرس از روی سند قدیمی منگوله دار انجام می شود و این کار با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند انجام می شود. که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی است. که خود تعیین کننده آدرس ملک است. اما در حال حاضر به دلیل بهم ریختگی این پلاک ها تعیین آدرس ملک از روی پلک ثبتی کار راحتی نیست. و احتیاج به نقشه ها و اطلاعات ثبتی دارد. که اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.

آدرس ملک در سند های قدیمی درج نشده است. و آدرس ملک در این اسناد بر اساس پلاک ثبتی ملک تعیین می شود. که امروزه به دلیل بهم ریختگی این پلاک ها تعیین آدرس ملک از روی پلاک ثبتی کار راحتی نیست. و باید حتما از طریق نقشه های ثبتی اینکار انجام شود. که در تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است .

برای تعیین ادرس املاک گمشده در ابتدا باید اسناد و مدارک موجود از ملک بررسی شود. و در ادامه با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سندهای مالکیت استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود. با تهیه این نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک تعیین می شود. و نقشه یو تی ام ملک نیز تهیه می شود. که این نقشه یو تی ام تعیین کننده موقعیت ملک بر روی کره زمین است. که در نهایت بعد از چاپ این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد. تا با استفاده از این نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ ملک اقدام کند.

تعیین آدرس ملک از سند

تعیین آدرس ملک از سند برای املاک گمشده که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست. و اصطلاحا به این املاک املاک گمشده می گویند. که برای تعیین آدرس این املاک ابتدا باید اسناد و مدارک آن ها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود. و بعد از انجام بررسی و تکمیل مدارک نسبت به تعیین آدرس این املاک اقدام می شود.

اسناد و مدارک قدیمی اطلاعات دقیق از آدرس ملک مشخص نکرده اند. و تنها راه تعیین ادرس ملک از طریق پلاک ثبتی است. که امروزه به دلیل بهم ریختگی در این پلاک ها انجام این کار راحت به نظر  نمی رسد. و نیاز به نقشه ثبتی دارد و در این بین املاکی وجود دارند. که آدرس دقیقی از آنها در دسترس نیست. و مالک از جای دقیق ملک با خبر نیست. و برای اینکار نیاز است.

این آدرس در قالب نقشه یو تی ام ارائه می شود. که موقعیت دقیق ملک و مرز ها را بر روی کره زمین نمایش می دهد. و این نقشه یو تی ام بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و به دست متاضی می رسد. تا برای انجام امور اداری و اخذ سند تک برگ برای ملک اقدام کند. در ادامه بعد از اخذ سند تک برگ نسبت به دیوار کشی ملک اقدام می شود. تا مرز های ملک بر روی زمین تثبیت شود.

برای تعیین آدرس ملک املاک گمشده میتوان با استفاده از اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی و بنچاق و … و پلاک ثبتی در سند ها استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود. با تهیه این نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات میتوان به آدرس ملک دسترسی پیدا کرد. و با تعیین آدرس نقشه یو تی ام از ملک نیز تهیه می شود. این نقشه یو تی ام بعد از مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی برای صدور سند تک برگ برای ملک اقدام می شود. و این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند تک برگ می باشد.

تعیین آدرس از روی سند قدیمی

دریافت آدرس با پلاک ثبتی سند

دریافت آدرس با پلاک ثبتی سند که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. و تعیین کننده موقعیت و مرزهای ملک است. که برای تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با بررسی اسناد و مدارک موجود و پلاک ثبتی ملک انجام می شود. پلاک ثبتی هر ملک شامل یک پلاک اصلی و یک پلاک فرعی است. که در طرح اصلاحات اراضی برای هر قطعه زمین تعیین شد. و یک از مشخصه های اصلی برای هر ملکی به شمار می رود. که تعیین کننده آدرس و مرز های ملک می باشد. که امروزه برای املاک گمشده از طریق همین پلاک ثبتی و با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک کار جانمایی ملک انجام می شود.

برای تعیین موقعیت ملک در ابتدا اسناد و مدارک موجود از ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود. و با توجه به پلاک ثبتی در سند و یا بنچاق ها استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و با تهیه نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک تعیین می شود. در قالب نقشه یو تی ام ارائه می شود. و این نقشه یو تی ام بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

اغلب در سندهای قدیمی منگوله دار مشکل گمشدن آدرس املاک وجود دارد زیرا امروزه به دلیل بهم ریختگی پلاک های ثبتی تشخیص آدرس از روی پلاک ثبتی کار دشواری است. و باید حتما برای تعیین موقعیت املاک کار جانمایی ملک انجام شود. اما این مشکل در اسناد تک برگی با ثبت موقعیت دقیق ملک در سیستم کاداستر کشور از بین رفته است.

پیدا کردن آدرس با جانمایی پلاک ثبتی

پیدا کردن آدرس با جانمایی پلاک ثبتی که با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک انجام می شود. و این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام و در نهایت آدرس دقیق ملک تعیین می شود. و در قالب نقشه یو تی ام به متقاضی ارائه می شود. که این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

آدرس ملک در سند های قدیمی منگوله دار فقط در قالب پلاک ثبتی درج شده است. که امروزه به دلیل بهم ریختگی پلاک ها و تقسیم مجدد هر پلاک تعیین آدرس از روی پلاک ثبتی کار راحتی نیست. و برای این کار نیاز به انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. برای پیدا کردن آدرس املاکی که مالک تنها اسناد و مدارک موجود از ملک را دارد. باید با بررسی اسناد و مدارک موجود از ملک و پلاک ثبتی و حدود اربعه در سند استعلام نقشه ثبتی ملک از ادارات ثبت گرفته شود. تا با توجه به این نقشه ثبتی موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین مشخص شود.

نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. تا موقعیت ملک بر روی زمین مشخص شود. و این نقشه یو تی ام به همراه مهر و امضا یکی از مدارک مهم برای اخذ سند تک برگ برای ملک به شمار می رود. تا با صدور سند تک برگ برای ملک موقعیت و مرز های ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت شود. تا مشکلاتی که بر سر سند منگوله دار وجود داست جلو گیری شود.

آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی

آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی که در سند های قدیمی منگوله دار است. و در این سند ها آدرس دقیقی از ملک درج نشده است. و تنها بر اساس پلاک ثبتی که در حال حاضر برای تعیین آدرس دقیق از ملک باید کار جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. زیرا پلاک های ثبتی مجددا دچار بهم ریختگی شده است. و تشخیص آدرس از طریق پلاک ثبتی ها کار راحتی نیست. و این کار باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود.

پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است. که تعیین کننده موقعیت و مرز های ملک است. و این پلاک ثبتی در قدیم تعیین کننده ادرس ملک است. اما در حال حاضر به دلیل بهم ریختگی پلاک های ثبتی و تققسیم مجدد هر پلاک تعیین کننده آدرس از طریق پلاک ثبتی کار راحتی نیست. و نیاز است که برای تعیین آدرس ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود. که اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود.

که برای انجام باید با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک بررسی های لازم انجام شود. تا با توجه به پلاک ثبتی در سند های قدیمی استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود. و با تهیه این نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک تعیین می شود.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 0 / 5. میزان امتیاز: 0

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *