رادین مپ

تجاوز به ملک

کارشناس رسمی نقشه برداری

تجاوز به ملک  وقتی صورت میگیرد که ملک از محدوده صورت مجلس تحدیدحدود در املاک جاری یا

محدوده سند مالکیت در املاک ثبت شده خارج شده باشد. وقوع پدیده تجاوز مستلزم وجود اضافی

در  تصرفات متجاوز  نیست  بلکه مستلزم خروج ابعاد از حد فاصل  رئوس ملک است  (خارج شدن از

محدوده خود).رئوس ملک در محدوده ابعاد خود سطحی را در بر میگیرند این سطح مختص آن رئوس

و  آن  رئوس  مختص  آن سطح هستند که مختصات ملک را با توجه به عرض و طول جغرافیایی رقم

میزنند.

در نتیجه اگربرای یک قطعه زمین ۵ نقطه بامختصات موجودباشدبااتصال نقاط متوالی فقط یک قطعه

زمین بر روی کره زمین معرفی میشود و محدوده ای که با سطح محاط شده ۵ نقطه به دست می آید

،محل  مکانی آن قطعه زمین است . حتی با تغییر یکی از اعداد دهگانه که طول و عرض نقاط هستند

محل مکانی آن به نسبت تغییر دادن هر عدد فرق خواهد کرد.تجاوزبه ملک مجاور از نظر کمی وکیفی

در  محدوده واقعی و مختصات رئوس ملک متجاوز اثر گذار نیست . لذا اضافی درطول ابعادومساحت

ملک موجبی برای تغییر محدوده واقعی ملک با طول وعرض جغرافیایی ملک نخواهدشد.درنتیجه هر

گونه اضافی خارج از محدوده ملک بدون  توجه به مقدارتصرف فعلی تجاوزبه ملک مجاوراست.تجاوز

همانا  تجاوز معنا می شودوچه بسا ممکن است قطعه زمینی به مساحت یک هزار مترمربع به اندازه

۴۰۰ متر مربع به ملک مجاور تجاوز داشته مساحت واقعی وتصرف از مجاور مجموعا به ۱۴۰۰ مترمربع

برسد.

کارشناس رسمی نقشه برداری

اگر همین ملک با گرفتن ۴۰۰ متر مربع از ملک مجاور مجموع مساحتش با احتساب مقدار تصرف از

مجاور هم فقط ۱۰۰۰ متر مربع باشد این مفهوم را می رساند که ملک در این وضعیت فقط مقدار۶۰۰

متر مربع از مساحت خود را در تصرف دارد و ۴۰۰ متر مربع از تجاوز به مجاور به دست آمده ودرواقع

ملک در محل مکانی خود استقرار ندارد.

فراتر  از  آن چنانچه همین  قطعه زمین ۱۰۰۰ متری مساحت ۸۰۰ متر مربع را در اختیار داشته و عملا

۲۰۰  متر  مربع از مساحت واقعی خود را کم داشته باشد دلیلی بر عدم تجاوز به ملک مجاور نیست .

چه بسا از این مساحت ۸۰۰ متر مربع مقداری درنتیجه تجاوز به ملک مجاورباشد.لذاکسری مساحت

و هم اندازه بودن مساحت ملک درمحل بامساحت مندرج درسندمالکیت یاسوابق ثبتی دلیل استقرار

ملک در محل مکانی خود وعدم تجاوزبه مجاورنیست بلکه محل مکان واقعی رئوس باتوجه به نقشه

تفکیکی و اصلح تر از آن باید با مشخص کردن مختصات نقاط رئوس محل واقعی را به دست آورد.

کارشناس رسمی نقشه برداری

هر محدوده ای که در تعریف حدود ملک نگنجد و خارج از آن باشد ولی ملک آن را در تصرف گرفته

باشد تجاوز محسوب  میگردد  خواه  این تجاوز به پلاک مجاور یا خیابان یا مسیل و اراضی متروکه

باشد.

لذا  متجاوز باید آن را از ملک خارج یا آن را حسب مورد از مالک خریداری و برابرمقررات ثبت آن را

به ملک خودبیفزاید.

 

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام