رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / انواع عکس برداری هوایی

انواع عکس برداری هوایی

عکس برداری های هوایی 

عکس های هوایی قائم 

عکس های هوایی قائم: محور دوربین عمود بر سطح زمین است و یا به عبارتی صفحه

فیلم حالت افقی دارد.

عکس های هوایی مایل و زیاد مایل 

الف: عکس  های هوایی کمی  مایل ،محور دوربین عکس برداری با خط قائم بر سطح

زمین تشکیل زاویه داده ،ولی افق در این عکس ها دیده نمیشود.

ب: عکس  های  هویی  خیلی  مایل ، تمایل محور دوربین عکس برداری زیاد بوده به

طوری که افق در این گونه عکس ها تصویر میگردد.

انواع تصویر و خصوصیات آن ها 

تصویر موازی

وقتی خطوطی که نقاط یک جسم را بر روی یک صفحه تصویرمی کنند موازی یکدیگر

باشند،تصویر را موازی گویند.

تصویر عمودی یا قائم 

مشابه  تصویر  موازی  است ، با این تفاوت که خطوط به وجودآورنده تصویر ،برسطح

صفحه تصویر عمود می باشند.

تصویر مرکزی

اگر  خطوطی  که  نقاط یک جسم را بر روی صفحه تصویر منعکس می نماینداز نقطه

ای به نام مرکز تصویر بگذرند ،تصویر مرکزی تشکیل میگردد.

 

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد

تفسیر عکس هوایی برای جهاد کشاورزی به منظور تعیین سابقه زراعت در زمین مذکور انجام …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام