انجام بر و کف شهرداری

انجام بر و کف شهرداری در دو مرحله انجام می شود. یکی در قبل از انجام گود برداری و به منظور تعیین میزان کف ملک نسبت به خیابانها و گذر های اطراف است. تا بر این اساس میزان گود برداری ملک از طرف شهرداری تعیین شود. این کار با تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی قابل انجام است. و باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه و مهر و امضا شود. در مرحله بعدی با انجام گود برداری مالک یا سازنده درخواست کنترل بر و کف ملک را به شهرداری می دهد. تا از انجام دقیق این کار اطمینان حاصل شود.

اجرای بر و کف یکی از مسائل مهم در زمینه ساخت و ساز ملک است. که بر اساس شیب منطقه از طرف شهرداری تعیین می شود. این کار میزان شیب عرصه ملک را نسبت به گذرهای اطراف تعیین می کند. و با توجه به این شیب و برداشت مختصات یو تی ام با کد ارتفاعی هر نقطه و ترسیم میزان شیب ملک نسبت به گذرهای اطراف مشخص می شود. شهرداری بر این اساس میزان گود برداری ملک را تعیین می کند.

برای تهیه این نقشه باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات های ارتفاعی داخل ملک و مختصات های ارتفاعی در گذر ها را برداشت می کند. و این کدها شیب منطقه را و همچنین میزان ارتفاع داخل عرصه ملک و گذرها را تعیین می کند. و بر این اساس میزان گودبرداری ملک از طرف شهرداری تعیین می شود. در مرحله بعدی با انجام گود برداری باید میزان بر و کف اجرا شده کنترل شود. که در این مرحله مالک با درخواست کنترل بر و کف ملک این کار توسط مامور شهرداری انجام می شود.

کنترل بر و کف در ساختمان

بر و کف ملک منظور تعیین میزان اختلاف ارتفاع عرصه ملک نسبت به گذر های اطراف است که با تهیه یک نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی انجام می شود. و این کار به منظور تعیین میزان گود برداری ملک انجام می شود. و با توجه به نقشه تهیه شده توسط شهرداری میزان گود برداری تعیین شود و مالک موظف است. که با توجه به میزان تعیین شده گود برداری ملک را انجام دهد. و مجددا بعد از انجام گود برداری باید میزان انجام شده کنترل شود. تا با تایید نهایی ادامه روند ساخت و ساز انجام شود.

برای این کار کارشناس مربوطه با حضور در محل ملک بعد از انجام گود برداری با استفاده از تجهیزات نقشه برداری یک نقطه را به عنوان کد صفر صفر تعیین کرد. که معمولا در کنار درب ورودی است. و بعد از آن مختصات نقاط دیگر را نسبت به این نقشه بررسی می کند. تا از انجام صحیح گود برداری مطمئن شود.

در اینجا سه حالت اتفاق می افتد:

  • اول این که میزان گود برداری انجام شده هنوز به میزان تعیین شده نرسید. که در این حالت مالک یا سازنده باید مجددا اقدام به خاک برداری کند.
  • در حالت دوم میزان گود برداری انجام شده با میزان گود برداری تعیین شده تطابق دارد. که در این حالت با تایید نهایی ادامه روند ساخت انجام می شود
  • در حالت سوم میزان گود برداری انجام شده بیشتر از میزان تعیین شده است. که در این حالت مالک یا سازنده میزان اضافی را با سنگ و خاک باید پر کند.

نقشه برداری گود با دوربین نقشه برداری

نقشه برداری گود با دوربین نقشه برداری با نظارت مهندس نقشه بردار با تجربه در امور نقشه برداری انجام می شود. برای احداث ساختمان  نیاز است  که عملیات گودبرداری انجام شود. و این کارتوسط مهندس نقشه بردار کنترل می شود. با انجام عملیات خاک برداری تعادل خاک به هم میخورد و وضعیت تنشی آن دچار تغییرات می شود. و باعث ریزش دیواره گودبرداری می شود. برای جلوگیری از ریزش آن سازه هایی برای مهار آن اجرا می کنند. که به آن سازه نگهبان می گویند.

با اجرای سازه نگهبان و خاکبرداری دیواره های گود تغییر شکل داده است. و دچار جابجایی می شود. این تغییر شکل به صورت جابجایی افقی و نشست می باشد. و نیاز به پایش منظم دارد. مهندس نقشه بردار با روش ژئودتیک رفتار سازه را پایش می کند. و با استفاده از دوربین  نقشه برداری این عمل را انجام می دهد.

منظور از جانمایی ملک چیست؟

جانمایی ملک یعنی اینکه موقعیت قیق قرار گیری ملک بر روی کره زمین با رعایت مرز های ملک بر اساس سند مشخص گردد. و بر همین اساس باید با توجه به سند و پلاک ثبتی ملک این کار انجام شود. تا بتوان نقشه یو تی ام ملک را بر اساس سند تهیه کرد.

چه زمانی نیاز به انجام جانمایی سند ملک است؟

مشکلات عمده ای که در سند های قدیمی به وجود می آید. بر سر موقعیت ملک و حدود و مرز های املاک می باشد. که به دلیل عدم ثبت سیستمی موقعیت و تثبت حدود ملک بر اساس سند پیش می اید. که برای تعیین آدرس این املاک که اصطلاحا گمشده می گویند. یا برای بررسی حدود ملک با سند باید جانمایی پلاک ثبتی سند انجام شود. که برای انجام این کار نیاز به دسترسی به اطلاعات ثبتی و تخصص کافی در این زمینه می باشد. و بر همین اساس باید به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود.

تعیین آدرس املاک گمشده

در اسناد قدیمی منگوله دار و شاهنشاهی موقعیت ملک تنها بر اساس پلاک ثبتی مشخص شده است. و اگر مالک برای سالیان طولانی از ملک خود اطلاعی نداشته باشد. امکان گمشدن آدرس ملک وجود دارد. که در این صورت باید از طریق جانمایی پلاک ثبتی سند موقعیت ملک تعیین گردد.

برای تعیین موقعیت ملک باید به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود. تا با توجه به بررسی سند ملکی و با توجه به پلاک ثبتی و حدود اربعه سند نقشه ثبتی تهیه شود. تا با توجه به موقعیت پلاک ثبتی در نقشه ثبتی موقعیت ملک بر اساس یو تی ام مشخص گردد.

برای تعیین موقعیت ملک بر اساس نقشه ثبتی باید ایتدا نقشه ثبتی تهیه شده به سیستم مختصات یو تی ام تبدیل شود. تا بتوان موقعیت هر قطعه را تشخیص داد. که انجام این کار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی می باشد.

نقشه جانمایی ملک

بررسی حدود ملک بر اساس سند

یکی دیگر از امور ملکی که از طریق جانمایی ملک مورد بررسی قرار می گیرد. حدود و مرز های ملک است. که از طریق نقشه ثبتی می توان به بررسی آن پرداخت. و برای این امر نیز با توجه به نقشه ثبتی نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. تا حدود ملک بر اساس سند بر روی زمین مشخص گردد. و در این صورت می توان حدود سند را بر روی زمین پیاده سازی کرد.

نحوه انجام پیاده سازی سند بر روی زمین

حدود و مرز های هر ملک بر روی زمین باید دقیقا با سند برابر باشد. در غیر این صورت نیاز به اصلاح مرز های ملک می باشد. اما زمین هایی که فاقد دیوار کشی باشند. و قصد تعیین حدود سند بر روی زمین را داشته باشند. باید با تهیه نقشه جانمایی ملک و تعیین نقاط یو یت ام گوشه های ملک بر روی زمین پیاده سازی ملک را انجام دهند.

برای انجام پیاده سازی حدود ملک بر روی زمین نیاز به جی پی اس های دقیق دو فرکانسه یا سه فرکاسنه است. تا با توجه به نقشه یو تی ام تهیه شده موقعیت نقاط بر روی زمین مشخص گردد. و موقعیت مشخص شده از طریق گچ ریزی یا میخ کوبی مشخص گردد. تا در ادامه مالک دیوار کشی های ملک را بر اساس همین نقاط انجام دهد.

تطبیق حدود سند با وضع موجود ملک

اگر شما به عنوان مالک با مالک ملک همجوار به مشکل خورده باشید. و حدود ملک دچار مشکل شده باشد. باید از طریق تهیه نقشه دو خطی حدود ملک بررسی شود. تا مشخص گردد. که تجاوزی به حریم ملک صورت گرفته است یا خیر.

برای همین باید در ابتدا نقشه برداری از وضع موجود ملک انجام گیرد. تا نقشه یو تی ام ملک بر اساس وضع موجود تهیه شود. در ادامه نقشه جانمایی ملک بر روی این نقشه با رنگ دیگری ترسیم شود. تا مشخص شود. که مرز های ملک دقیق بر اساس سند است. یا اینکه از حدود ملک خود خارج شده است.

نقشه UTM با کد ارتفاعی به منظور تعیین اختلاف ارتفاع یک ملک نسبت به گذر های اطراف اتفاق می افتد. که برای این کار علاوه بر مختصات های دو بعدی یو تی ام باید کد ارتفاعی نقاط در داخل عرصه ملک و گذر های اطراف نیز برداشت شود. و در نقشه نیز آورده شود. تا میزان اختلاف ارتفاع برای تعیین میزان گود برداری ملک انجام شود. و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری همان نقشه 2000 ام است. که در این سازمان به منظور مجوز برای هر ملک برای ساخت و ساز و یا پایان کار و … است. نقشه یو تی ام امروزه برای هر ملکی جزء اصلی ترین مدارک است. که در طی تمام مراحل اداری مربوط به ملک از شما درخواست یک نقشه یو تی ام از ملک را دارند. که مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری باشد. این مهر و امضا نقش اعتبار را برای هر نقشه تهیه شده دارند. و یکی از سازمان هایی که در امور ملکی باید حتما به آنجا مراجعه کنید. تاییدیه بگیرید شهرداری هر منطقه است.

که برای ملک هایی که قصد نوسازی یا حتی ساخت و ساز را دارند. باید به شهرداری منطقه مراجعه کنند. تا بر اساس ضوابط مربوط به هر منطقه در تهران و طرح های موجود مجوز لازم را بگیرند. که برای این کار ابتدا باید موقعیت ملک بر روی زمین مشخص شود. و برا تعیین موقعیت ملک باید یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه کرد. که حتما توسط کارشناس رسمی مهر و امضا شود تا دارای اعتبار شود.

پس برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه شود. تا با استفاده  از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه های ملک را برداشت می کنند. و بعد از ترسیم و جانمایی در نقشه ای که از سازمان تهیه شده است. یک نقشه در مقیاس 2000 ام از ملک تهیه می شود. که مختصات ها بر اساس مختصات یو تی ام هستند. و همان نقشه 2000 ام است که مد نظر شهرداری است. و در نهایت بعد از چاپ نقشه باید حتما مهر و امضا شود. تا دارای اعتبار باشد.

روش تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام یکی از مدارکی است. که امروزه برای هر ملکی مورد استفاده است. و برای انجام امور اداری ملک در سازمان ها و ارگان های دولتی باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شده باشد. که اولا با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد. و هم اینکه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. تا دارای اعتبار شود.

یکی از این نقشه ها نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی است. که برای تعیین میزان گود برداری ملک از طرف شهرداری درخواست می شود. و برای تهیه این نقشه باید علاوه بر مختصات های یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک که یک مختصات دو بعدی است. مختصات های ارتفاعی نیز در داخل عرصه و گذرهای اطراف برداشت شود. این مختصات ها و کد های ارتفاعی در داخل عرصه و گذر های اطراف در نقشه نیز درج می شود. و می توان از این طریق اختلاف ارتفاع را تعیین کرده. و همچنین میزان گود برداری ملک نیز تعیین می شود. در نهایت این نقشه ترسیم شده. چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

تهیه نقشه UTM دو خطی

تهیه نقشه UTM دو خطی منظور نقشه ای است. که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود. و این نقشه یکی از مدارک اصلی و مهم برای ملک به شمار می رود. که مورد استفاده در سازمان های ثبت و شهرداری است. و یک نوع از این نقشه یو تی ام که مد نظر شهرداری است. نقشه یو تی ام دو خطی است. که بر اساس این نقشه تفاوت های مرزهای وضع موجود ملک و سند تعیین می شود.

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که از ملک تهیه می شود. و هدف از تهیه این نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین است. که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملک و زمینی به شمار می رود. و باید حتما تهیه شود. و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

برای گرفتن جواز ساخت و ساز از شهرداری باید حتما یک نقشه یو تی ام دو خطی  تهیه شود. تا تفاوت در مرزهای وضع موجود ملک و ابعاد مندرج در سند مشخص شود. و برای این منظور با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات های گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت می شود. در نهایت ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصاتهای برداشت شده انجام می شود. بعد از ترسیم اندازه های سندی بر روی این نقشه وضع موجود با رنگ دیگری ترسیم می شود. بر اساس این نقشه ترسیم شده تفاوت در مرزهای ملک مشخص می شود. و با انجام کارتوگرافی نقشه و چاپ و مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی برای انجام امور اداری در شهرداری اقدام می شود.

چه زمانی نیاز است که برای سند مشاعی جانمایی ملک انجام شود؟

زمانی که مالکین املاک مشاعی قصد افراز و تفکیک سند و اخذ سند تک برگ برای ملک خود را داشته باشند. نیاز است که جانمایی انجام گیرد. تا موقعیت هر قطعه در زمین مادر به طور دقیق مشخص گردد. و در این نقشه یو تی ام که حاصل جانمایی پلاک ثبتی سند است. پلاک ثبتی نیز درج می گردد. و به همراه تمام نقشه های تهیه شده به همراه مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی برای اخذ سند تک برگ در اداره ثبت اقدام می شود. و یکی از مراحل اخذ سند تک برگ تحدید حدود ثبتی ملک است. که با حضور کارشناس اداره ثبت و مالکین و مامور شهرداری و یک نقشه برداری به همراه تجهیزات نقشه برداری انجام می گیرد.

جانمایی ملک روی نقشه 1/2000

این نقشه به همراه مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری دارای اعتبار است. جانمایی ملک یکی از امور مربوط به ملک و زمین است. که توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری و یا امور ثبتی انجام می شود. از آن جا که کار جانمایی ملک به مرزهای ملک مربوط می شود. نیاز به دقت و تخصص بالایی در این زمینه دارد.

برای انجام کار جانمایی ملک برای املاکی که آدرس مشخصی از آنها در دست نیست. باید با استفاده از اسناد و مدارک موجود مانند سند و بنچاق نسبت به تکمیل مدارک اقدام شود. و به این منظور که با توجه به اطلاعات درج شده در سند مانند پلاک ثبتی استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود. بر اساس این نقشه موقعیت ملک تعیین و با توجه به اطلاعات تکمیلی مرزهای ملک تشکیل و نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود. در صورت امکان بر روی زمین میخ کوبی می شود. و دیوار کشی های مربوط به ملک انجام می شود.

اما در حالتی وجود دارد. که موقعیت ملک مشخص است. اما برای امور قضایی و تغییر مرزها کار بررسی و انجام دقیق جانمایی مرزها انجام می شود. و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک انجام می شود. و می توان با استفاده از این نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و یا امور ثبتی برای انجام امور قضایی و یا ثبتی ملک استفاده شود.

برآورد قیمت امور نقشه برداری

میتوانید با ارائه مشخصات زیر در تلگرام یا واتس آپ نسبت به قیمت گذاری پروژه خود اقدام کنید.

  1. نوع کار نقشه برداری خود را مشخص کنید. (جانمایی ملک, تهیه نقشه یو تی ام از ملک و تمامی کارهای نقشه برداری)
  2. مساحت زمین یا محدوده انجام کار ( به طور مثال 600 متر مربع)
  3. آدرس دقیق ملک یا زمین یا ارسال لوکیشن از آن قسمت ( مثلا منطقه 2 خیابان ستارخان …)
  4. توضیح وضع کلی از پروژه که بصورت ملک یا زمین یا ترکیبی از این دو است.(مثلا زمینی به مساحت 10 هکتار با پوشش گیاهی 50 درخت که در آن یک ساختمان دو طبقه به مساحت 150 متر وجود دارد)
  5. عکس از وضعیت فعلی ملک و یا زمین (زیاد الزامی نیست و در صورت در دسترس بودن ارسال شود)
  6. ارسال عکس یا فکس کردن صفحات اول تا چهارم سند های قدیمی یا دفترچه ای برای کارهای جانمایی پلاک ثبتی

با ارسال این مشخصات در تلگرام یا واتس آپ یا تماس با شماره های 09129277534 و تلفن ثابت 02166398316 با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.

تیم نقشه برداری ما با 20 سال کار در تمامی زمینه های عمرانی و ساختمانی و با داشتن بروز ترین تجهیزات نقشه برداری اماده ارائه خدمات به شما است.

نقشه UTM با کد ارتفاعی

انجام نقشه برداری کنترل سازه

انجام نقشه برداری کنترل سازه به منظور انجام کنترل ها در حین ساخت ساختمان انجام می شود. و این کار توسط نقشه برداران با استفاده از تجهیزات نقشه برداری صورت می گیرد. که انجام امور نقشه برداری برای ساخت و ساز از قبل از شروع و در حین انجام و بعد از آن نیاز است. تا دقت کار و صحت در مورد درستی انجام کار به طور کامل انجام شود. سازه های در حال ساخت مانند ساختمان و یا حتی پل و مسیرها نیاز به کنترل و دقت در انجام کار دارد. که این کار تنها با استفاده از تجهیزات نقشه بدراری و با کمک نقشه برداران انجام می شود. و از شروع انجام کار تا پایان کار نیز نیاز به انجام نقشه برداری است.

که یکی از این مراحل کنترل سازه در حین انجام کار است. که در این زمینه می توان با استفاده از نقشه برداری میزان گود برداری صحیح و جانمایی و کنترل موقعیت دقیق حفر چاه ها و جانمایی شمع ها و کنترل موقعیت ستون ها و … اشاره کرد. برای انجام این کار نقشه برداری یا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با حضور در محل ملک و با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک کار کنترل را بر اساس وضع موجود و نقشه های تهیه شده انجام می دهد. و در صورت نیاز گزارش کار نیز تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

معرفی کارشناس دادگستری نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در چه زمینه ای فعالیت می کند؟ راهنمایی های کارشناس نقشه برداری چه کمکی به مراجع قضایی می کند؟

چنانچه پرونده هایی مبنی بر مشکلاتی که در تخصص کارشناس نقشه برداری است به دادگاه مراجعه شود. کارشناس باید نظر خود را برای کمک به قاضی برای صدور رأی نهایی اعمال  کند. کارشناس باید تحقیقات خود را در  زمینه تعیین ابعاد و مساحت املاک، برداشت و پیاده سازی طرحهای عمرانی و صنعتی، نقشه ی بیلت ساختمان و غیره به دادگاه اعلام کند.

شرکت  بازرگانی  مهندسی رادین مپ باارائه خدمات نقشه برداری وامور ثبتی آماده همکاری با شما عزیزان میباشد.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 5 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *