رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / ابزار تفسیر عکس های هوایی

ابزار تفسیر عکس های هوایی

ابزار تفسیر عکس های هوایی

استریوسکپ و انواع آن

چون  برای  دیدن  اجسام  با  چشم و به صورت عادی ،شعاع های دید در نقطه

مورد  نظر  یکدیگر  را  قطع  می نمایند.لذا برای جدا کردن عمل دید هر چشم از

دیگری  از  استریوسکوپ استفاده می شود.به عبارت دیگر ،خاصیت استریوسکوپ

موازی  نگه داشتن دید هر چشم و در نتیجه ،ایجاد دو تصویر جداگانه و مستقل

در  چشم  ها  میباشد  که پس از رسیدن این تصاویر به مرکز بینائی مغز ،با هم

ترکیب شده و ایجاد تصویر برجسته را خواهد نمود.

انواع استریوسکوپ

-استریوسکوپ جیبی

-استریوسکوپ آئینه دار

-استریوسکوپ آموزشی

طلق مشبک

عبارت  است  از  طلق  شفافی که بر روی آن نقاطی به صورت منظم و بافواصل

مساوی قراردارند .این طلق،جهت اندازه گیری مساحت روی عکس هوایی ویا

نقشه مورد استفاده قرار میگیردکه با در نظر گرفتن فاصله نقاط ومقیاس عکس

یا نقشه ،مساحت محاسبه میشود .

 

مطلب پیشنهادی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی

نحوه انجام تفسیر عکسهای هوایی که به منظور بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی زمین انجام …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام