رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی نقشه برداری / نظارت ساختمان توسط مهندس نقشه برداری

نظارت ساختمان توسط مهندس نقشه برداری

فصل دوم:نظارت

نظارت ساختمان توسط مهندس نقشه برداری

بخش اول

خدمات مهندس نقشه بردار بخش نظارت از مرحله درخواست صدورپروانه ساختمان تا پایان عملیات اجرایی

-عملیات اجرایی

۱-محدوده گودبرداری و خاک ریزی و رقوم آن ها کنترل میشود.

۲-رقوم زیر پی و رامپ ها بعد از گودبرداری و تسطیح کنترل میشود.

۳-پیاده کردن پلان شالوده ها انجام میشود.

۴- محور ستون ها وکف ستون ها و علامت گذاری برای احیای محورها تعیین میشود.

۵-ستون ها و عناصر باربر قائم  از حیث قرار گیری در محور های خود کنترل میشود و زوایای آن ها با محور های افقی و قائم کنترل میشود.

۶-رقوم زیر و روی تیر ها و کف ها کنترل میشود.

۷-شیب بندی محوطه ها و پارکینگ ها کنترل میشود.

۸-کنترل نهایی استقرار بنای تکمیل شده و گزارش مغایرت ها نسبت به نقشه مصوب تهیه شود.

بخش دوم

خدمات مهندس نقشه بردار

گزارش های فنی از مطالعات ،مشاهدات  تهیه و تنظیم میشودو به مراجع ذیربط ارائه میشود.

بخش سوم

خدمات نقشه برداری (تهیه ی نقشه های لازم برای تفکیک واحد های موجود در مجتمع های ساختمانی وآپارتمانی)

۱-برداشت عوارض محیطی و جانبی مهم و حدود اربعه و کلیه نقاط شکستگی حدود خارجی اعیانی به تفکیک طبقات انجام میشود.

۲-اندازه گیری مبنایی و برداشت عوارض وحدود اربعه و ابعاد فضاهای کلی اعیانی آپارتمان ها فضاهای مشاعی و فضاهای باز ملک بررسی میشود و با دقت های تعین شده در دستورالعمل های استاندارد نقشه برداری مقایسه میشودوعملیات تا حصول دقت های مورد نظر طراحی و تکرار میشود.

۳-نقشه های حاصل از عملیات در مقیاس های مورد نظر ترسیم میشود وابعاد حدود اربعه و مساحت کلیه فضاها محاسبه میشود.

۴-تنظیم پیشنویس و صورت مجلس مقدماتی تفکیک واحد های ملک بر اساس اطلاعات مختصات نقشه ها ،ابعاد و حدود اربعه و مساحت های به دست آمده از نتایج عملیات فوق انجام میشود.

۵-مجموعه اطلاعات نقشه برداری به کارفرما ارائه میشود.

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام