رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / عکس برداری زمستانی

عکس برداری زمستانی

تفسیر عکس های هوایی

عکس برداری زمستانی

عکس هایی که در فصل بی برگی درختان گرفته میشوند ،جهت اکثر امور مربوط به مطالعه

بر روی زمین کاربرد دارند .این عکس ها برای تهیه نقشه های تپوگرافیک نقشه های زمین

شناسی ، خاک شناسی ،مهندسی و… مفید خواهند بود.البته باید توجه داشت سایر شرایط

لازم  برای  عکس برداری  نیز  بایستی  فراهم  باشد . در  این فصل عکس برداری با فیلم

پانکروماتیک و فیلتر زرد به طور وسیعی انجام میشود.

از  عکس برداری زمستانی برای مرزبندی درختان همیشه سبز (سوزنی برگ ها)  نسبت به

درختان خزان کننده (پهن برگ ها) می توان به خوبی استفاده کرد .چراکه تفاوت بین این

دو توده جنگلی ،به خوبی ،بر روی عکس های زمستانی قابل تشخیص میباشد.

البته در ایران که تقریبا کلیه جنگل ها را پهن برگ ها تشکیل میدهند،ازاین کارایی عکس

هایهوایی استفاده نمی شود بلکه که از عکس های زمستانی تنها برای تهیه نقشه ویا

امور مربوط به شناخت پوسته زمین می توان استفاده کرد ،مشروط بر این که اراضی مورد

عکس برداری با برف پوشیده نشده باشد .ضمنا بایدتوجه داشت که دراین فصل دربعضی

از مناطق ممکن است سطح آب های زیرزمینی،تالاب ها و رودخانه هابالا آمده باشدکه در

این صورت مقداری از سطح واراضی مجاور رامی پوشاند،این قبیل عکس برداری هابیشتر

برای مطالعات عوارض مربوط به آب مفید خواهد بود.

یکی  از معایب عکس برداری زمستانی در عرض های بالای جغرافیایی ،کوتاه بودن روز و

تمایل زیاد خورشید است که اولی سبب تقلیل راندمان عکس برداری و دومی باعث بلند

شدن  سایه  ها  و  در نتیجه پوشانیده شدن بعضی از عوارض زمین در زیر این سایه ها

می گردد .

البته چنانچه بخواهندارتفاع درخت یا اجسام را از روی سایه آن ها اندازه بگیرند ،درازی

سایه به این عمل کمک مینماید .

به هرحال باید توجه داشت که برای عملیات تفسیرعکس های هوایی ،از نظر شناسایی

گونههای گیاهی ،عکس های زمستانی در مناطق جنگلی شمال ایران کاربردی ندارند.

مطلب پیشنهادی

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی که به منظور جانمایی ملک یا ارائه تامین …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام