رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تیپ بندی مراتع با استفاده از عکس هوایی

تیپ بندی مراتع با استفاده از عکس هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تیپ بندی مراتع

منظور  از  تیپ بندی مراتع تقسیم بندی مراتع منطقه به قطعات همگن از لحاظ

پوشش گیاهی و یا فرم زمین است که برای این منظور مطابق ذیل عمل میگردد.

الف-عکس های هوایی منطقه با استفاده از نقشه و فتواندکس انتخاب و تهیه

می شوند.

ب-مرز منطقه طرح یا به عبارت دیگر محدوده طرح روی هر عکس ازعکس های

هوایی مشخص میگردد.

پ-آماده نمودن عکس جهت دید برجسته

ت-مشخص نمودن سطح مفید یا سطح موثر هر عکس

ث-آماده کردن عکس هایی هوایی برای کاربا استریسکوپ آئینه دار و در صورت

در دسترس نبودن استریکوپ آئینه دار ،برای استریوسکپ جیبی

ح-قراردادن یک ورقه سلوفان یاطلق شفاف روی عکس های زوج یافردبه عبارت

دیگر روی عکس های یک در میان.

خ-تیپ بندی منطقه طرح مطابق دستورالعمل ،منظور ازدستورالعمل این  است

که در موقع تیپ بندی بچه نکاتی و یا پارامترهای باید توجه نمود.

آیا  فقط منطقه بر اساس واحد های ژئومرفولوژی یا بر اساس پوشش و یا هر

دو طبقه بندی میگردد؟

باید  اضافه  نمود که  افراد مفسر برای تیپ بندی منطقه طرح باید شناسائی

کافی  از  منطقه  داشته  باشند  و  هر چه این آشنائی بیشتر باشد،کار تفسیر

راحت  تر و سریع تر و کنترل زمینی وقت کمتری خواهد گرفت ،اگر شناسایی

منطقه  صورت نگرفته باشد ، رفتن به منطقه و شناسائی اولیه آن برای مفسر

ها لازم و از دو باره کاری و در بیشتر موارد جلوگیری مینماید.

ج-کنترل زمینی برای رفع نکات مبهم و کنترل نتیجه تیپ بندی

مطلب پیشنهادی

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی که به منظور جانمایی ملک یا ارائه تامین …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام