رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

تفسیر  عکس های هوایی ،مفسرمعمولا هفت کار را انجام میدهد که شامل موارد ذیر است .

-آشکار سازی :در این عملیات،پدیده هایی که به طورمستقیم مرئی هستند ،مثل صفحه های

سنگی  و همچنین منطقه هایی که به طور غیر مستقیم مرئی هستند مثل منطقه های دارای

خاک مرطوب بر روی عکس تفکیک میشوند.

-شناسایی و تشخیص: در  این عملیات ،پدیده های مختلف ،به نام مشخص می شوند. این

عملیات جزو مهمترین عملیات است و مفسر در آن از ۸ عامل رنگ ، تن،بافت، الگو، یا نقش،

مکان وموقعیت جغرافیایی ،شکل،سایه،واندازه سود می جوید.

-تحلیل:دراین عملیات ترتیب مکانی پدیده ها یا منطقه ها آشکار سازی می شود.

-قیاس:دراین عملیات که نسبتا پیچیده است،ازاصل تقارب و همگرایی شواهدبرای پیشبینی

وقوع برخی رابطه ها برروی عکس های هوایی استفاده میشود.

-طبقه بندی:دراین عملیات پدیده های شناسایی شده دریک سیستم منظم طبقه بندی شده

و آرایش میابند.

-ایده آل  سازی : در این عملیات با استفاده از خط هایی ،توزیع مکانی پدیده ها در منطقه

خلاصه سازی می شود.

-تعیین صحت:در این عملیات نقاطی تصادفی بر روی منطقه موردمطالعه ،به طور مستقیم

مورد مشاهده میدانی قرار می گیرند تا صحت یا عدم صحت تفسیر آن مشخص شود.

مطلب پیشنهادی

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی که به منظور جانمایی ملک یا ارائه تامین …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام